Automatyka i Robotyka

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • matematyki, fizyki, chemii, elektrotechniki i elektroniki, mechaniki i mechaniki płynów, termodynamiki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, metod numerycznych i programowania, technik i technologii wytwarzania – w stopniu dostosowanym do zagadnień automatyki i robotyki, 
 • analizy sygnałów oraz identyfikacji,
 • komputerowego wspomagania projektowania,
 • metrologii i technik pomiarowych,
 • napędów i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego,
 • sterowania ciągłego, dyskretnego i techniki mikroprocesorowej,
 • systemów czasu rzeczywistego,
 • podstaw automatyzacji procesów produkcyjnych,
 • podstaw eksploatacji układów automatyki i robotyki,
 • systemów wizyjnych, 
 • ochrony własności intelektualnej i praw patentowych,
 • zarządzania, w tym zarządzania jakością i działalnością gospodarczą.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu:

 • modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji,
 • sterowania układami wielowymiarowymi,
 • projektowania i budowy złożonych systemów pomiarowych oraz systemów sterowania i regulacji,
 • materiałów inteligentnych i ich wykorzystania w obszarze automatyki i robotyki,
 • podstaw analizy obrazu z ukierunkowaniem na zastosowanie systemów wizyjnych w układach przemysłowych. 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • pracować indywidualnie oraz zespołowo,
 • opracować dokumentację oraz przygotować, przedstawić i przeprowadzić dyskusję na temat realizowanego zadania z zakresu automatyki i robotyki,
 • planować i wykonywać eksperymenty, w tym pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz interpretować uzyskane wyniki,
 • przeprowadzać symulacje komputerowe działania układów automatycznej regulacji,
 • wykorzystywać nowe podzespoły do projektowania i budowy układów automatyki,
 • obliczać i dobierać elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne układy napędowe,
 • zaprojektować oraz wykonać układ regulacji,
 • stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania do budowy systemu automatyki przemysłowej,
 • napisać program do obsługi urządzenia przemysłowego,
 • przeprowadzić analizę badanych sygnałów oraz wyznaczyć ich podstawowe parametry, 
 • napisać program na mikroprocesor realizujący podstawowe zadania,
 • zbudować model systemu informatycznego w języku UML, 
 • posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • wykorzystać poznane metody i modele do opisu obiektów i układów sterowania,
 • dobrać strukturę układu sterującego,
 • wykonać aplikacje zawansowanych algorytmów sterowania,
 • przygotować złożone programy na sterowniki PLC,
 • zaprojektować sterowanie procesem technologicznym, dobrać podukłady systemu sterowania, opracować algorytm i zaprogramować cyfrowe układy sterujące, 
 • zastosować nowoczesne materiały inteligentne oraz elementy wykorzystujące takie materiały,
 • realizować projekty w zespołach.

Praktyki

W ramach studiów I stopnia student odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną. W ramach studiów II stopnia student w trakcie 3 semestru realizuje miesięczną praktykę dyplomową, najczęściej powiązaną z tematyką pracy magisterskiej.

    

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą: Siemens, Bernecker & Rainer, Automatic, KGHM Polska Miedź, PZL, Tauron, EMT-Systems, KIRCHHOFF Polska, Valmet Automation, SIGNALCO LTD, National Instruments.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy elementów i układów automatycznej regulacji,
 • programiści układów sterowania,
 • specjaliści w laboratoriach pomiarowych – naukowych i przemysłowych, 
 • inżynierowie nadzoru w zakładach przemysłowych,
 • członkowie komisji walidacyjnych, 
 • konsultanci ds. automatyzacji produkcji, 
 • handlowcy w działach sprzedaży elementów i układów automatyki,
 • prezenterzy zautomatyzowanych wyrobów przemysłowych, 
 • szkoleniowcy z zakresu automatyki przemysłowej.

Miejsca pracy

 • biura projektowe,
 • laboratoria badawcze i przemysłowe,
 • jednostki naukowo-badawcze, 
 • zakłady produkujące elementy i układy automatyki oraz zautomatyzowane linie produkcyjne,
 • w działach utrzymania ruchu większości zakładów produkcyjnych, w których zainstalowano zautomatyzowane linie produkcyjne, 
 • firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne,
 • firmy handlowe zajmujące się sprzedażą zautomatyzowanych wyrobów przemysłowych, 
 • własna działalności gospodarcza.

    

Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów. Wielu studentów II stopnia znajduje zatrudnienie jeszcze podczas studiów. Pracodawcy często preferują absolwentów Automatyki i Robotyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki podczas rozmów kwalifikacyjnych i decyzji o zatrudnieniu. Na ogół wynagrodzenie proponowane absolwentom jest na dobrym poziomie, a perspektywy rozwoju są zachęcające. Kierunek Automatyka i Robotyka w roku 2016 w rankingu „Perspektyw” został wybrany najlepszym kierunkiem w łączonej grupie Automatyki i Robotyki oraz Mechatroniki.