Automatyka i Robotyka

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • matematyki, 
 • fizyki,
 • badań operacyjnych i teorii systemów,
 • teorii sterowania i techniki regulacji automatycznej,
 • elementów, urządzeń i systemów automatyki stosowanych w praktyce przemysłowej m.in automatyki pojazdowej,
 • projektowania, konstrukcji i eksploatacji systemów sterowania ciągłego, logicznego i sekwencyjnego,
 • elektrotechniki i podstaw napędów elektrycznych,
 • robotyki, obejmującą elementy kinematyki i dynamiki robotów oraz zasady ich konstrukcji i programowania,
 • architektury i programowania systemów informatycznych, m.in. systemów mikroprocesorowych, rekonfigurowalnych, systemów PLC i systemów wizyjnych,
 • elementów i systemów elektronicznych analogowych i cyfrowych,
 • informatyki, obejmującą w szczególności: konstrukcję i analizę algorytmów, metody programowania, użytkowanie systemów operacyjnych, systemy bazodanowe oraz podstawy działania systemów czasu rzeczywistego i komputerowych systemów interaktywnych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu: 

 • teorii sterowania, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia działania złożonych systemów sterowania, w tym systemów sterowania inteligentnego i optymalnego,
 • zaawansowanych zagadnień z robotyki,
 • projektowania systemów sterowania,
 • zakresu inżynierii wiedzy, sieci neuronowych i sztucznej inteligencji,
 • energii odnawialnych i ochrony środowiska,
 • bezpieczeństwa i niezawodności elementów i systemów automatyki,
 • systemów sterowania pojazdami autonomicznymi,
 • przetwarzania sygnałów np. wizyjnych, m.in. w zastosowaniach w systemach wbudowanych do różnych zastosowań i inżynierii biomedycznej,
 • projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych m.in. architektur programowo-sprzętowych i wieloprocesorowych.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • zaprojektować, skonfigurować i uruchomić prosty system sterowania ciągłego lub logicznego dla różnych procesów przemysłowych z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania dostępnego na rynku: czujników pomiarowych i sensorów sterowników PLC/PAC i elementów wykonawczych przy uwzględnieniu wymagań związanych z: optymalizacją prowadzenia procesu, bezpieczeństwem ludzi, ochroną środowiska i preferencjami zleceniodawcy, 
 • posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w różnych obszarach automatyki: MATLAB, LABVIEW, środowiska konfiguracyjne systemów PLC, środowiska SCADA i przemysłowe bazy danych, systemy MES i ERP, narzędzia do projektowania algorytmów przetwarzania obrazu,
 • zaprojektować, skonstruować i uruchomić specjalizowane urządzenie automatyki dedykowane do określonych celów,
 • zaprojektować proces testowania elementów lub układów sterowania, zbudowanego oprogramowania oraz – w przypadku wykrycia błędów – przeprowadzić ich diagnozę,
 • skonfigurować i zaprogramować działanie robota przemysłowego,
 • sformułować i oprogramować algorytm, posługując się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu, językami opisu sprzętu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • projektować systemy sterowania, monitorowania i regulacji z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, 
 • ocenić i porównać rozwiązania projektowe systemów sterowania, monitorowania i nadzoru ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne, 
 • integrować wiedzę z dziedziny automatyki, elektroniki, informatyki, badań operacyjnych i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych),
 • kierować zespołami w przedsiębiorstwach, ośrodkach naukowo-badawczych i innych instytucjach.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie specyfiki pracy inżyniera w środowisku zbliżonym do przyszłego miejsca pracy absolwenta, zdobycie doświadczenia poprzez realizację zadań praktycznych (pod nadzorem osoby upoważnionej) m.in. z wykorzystaniem wiadomości teoretycznych z zakresu objętego dotychczasowym programem nauczania, zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się wymaganiami przyszłych pracodawców.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział w zakresie organizacji praktyk studenckich należą m.in. ABB, ASTOR, COMARCH, ArcelorMittal Poland, CONTROL PROCESS, Delphi Poland, KGHM, Schneider Electric Polska.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka mogą pracować w wielu branżach przemysłu i innych obszarach gospodarki. W szczególności mogą pracować jako: projektanci i konstruktorzy elementów i systemów automatyki, monitorowania i diagnostyki, programiści robotów przemysłowych, maszyn CNC, sterowników PLC i systemów SCADA, administratorzy sieci komputerowych, konsultanci ds. technicznych. Znajdują również zatrudnienie w sektorze bankowym, administracji państwowej i samorządowej oraz jako kadra zarządzająca.

Miejsca pracy dla absolwentów

 • działy automatyki, informatyki i służby utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych z branż: maszynowej, motoryzacyjnej, wydobywczej, lotniczej, chemicznej, spożywczej, wydobywczej, energetycznej, elektrycznej, hutniczej, materiałów budowlanych i inne,
 • firmy handlowo-usługowe z branży automatyki domowej, automatyki przemysłowej i robotyki,
 • firmy z branży informatycznej i telekomunikacyjnej,
 • zakłady branży komunalnej: wodociągi, oczyszczalnie ścieków, 
 • biura projektowe, ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • zakłady energetyczne,
 • sektor finansowo-bankowy,
 • służba zdrowia,
 • jednostki administracji publicznej różnych szczebli: państwowej i samorządowej.

  

Kierunek Automatyka i Robotyka na Wydziale EAIiIB AGH dwukrotnie otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej (w roku 2006 i 2014). Jak wskazują prowadzone badania około 97% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów, w tym ponad 70% jest to praca zgodna z uzyskanym wykształceniem.