Studia doktoranckie

Studia III stopnia - studia doktoranckie - są  prowadzone w AGH w roku akademickim 2018/2019 na 15 wydziałach w dziedzinie: 

 • nauk technicznych
 • nauk chemicznych
 • nauk fizycznych
 • nauk o Ziemi
 • nauk ekonomicznych
 • nauk matematycznych

 

Wydział

Dyscyplina

Tryb studiów

 

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Górnictwa i Geoinżynierii

górnictwo i geologia inżynierska

x

-

inżynieria środowiska

x

-

inżynieria produkcji

x

-

    budownictwo

x

-

Inżynierii Metali i Informatyki

    metalurgia

x

-

    inżynieria materiałowa

x

-

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 

    automatyka i robotyka

x

-

    elektronika

x

-

    elektrotechnika

x

-

    informatyka

x

x

    biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

x

-

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

    elektronika

x

-

    informatyka

x

-

    telekomunikacja

x

-

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

    automatyka i robotyka

x

-

    budowa i eksploatacja maszyn

x

-

    mechanika

x

-

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

   geologia

x

-

   geofizyka

x

-

Geodezji Górniczej i  Inżynierii Środowiska 

   geodezja i kartografia

x

-

   inżynieria środowiska

x

-

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

    chemia

x

-

   inżynieria materiałowa

x

-

    technologia chemiczna

x

-

Odlewnictwa

    metalurgia

x

x

Metali Nieżelaznych 

    inżynieria materiałowa

x

x

    metalurgia

x

x

Wiertnictwa, Nafty i Gazu 

    górnictwo i  geologia inżynierska

x

-

Zarządzania

    inżynieria produkcji

x

x

     nauki o zarządzaniu

x

x

Energetyki i Paliw 

     energetyka

x

-

     technologia chemiczna

x

-

Fizyki i Informatyki Stosowanej

     biofizyka

x

-

     fizyka

x

-

Matematyki Stosowanej 

     matematyka

x

-

Metali Nieżelaznych i Zarządzania  /Środowiskowe Studia doktoranckie Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych/

     inżynieria produkcji

x

x

 

 

 

 

W AGH studia III stopnia - studia doktoranckie, czteroletnie, bezpłatne w systemie stacjonarnym  są prowadzone na Wydziałach:

 • Górnictwa i Geoinżynierii
 • Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Odlewnictwa (studia w języku polskim lub angielskim)
 • Metali Nieżelaznych
 • Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Zarządzania
 • Energetyki i Paliw
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej (studia w języku angielskim)
 • Matematyki Stosowanej

 

oraz niestacjonarne  studia doktoranckie płatne,  prowadzone na Wydziałach:

 • Odlewnictwa
 • Zarządzania
 • Metali Nieżelaznych
 • Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 

W swojej ofercie kształcenia mamy studia doktoranckie prowadzone w całości lub częściowo w języku angielskim. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się corocznie a podstawą przyjęcia jest pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego .

 

Zgodnie z wybraną dyscypliną nasi doktoranci realizują program studiów, prowadzą zajęcia dydaktyczne, prowadzą badania naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora, mają możliwość uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. Niektórzy z nich podejmują pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze łącząc ją z nauką.

 

Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Od 2012 r. doktorantom do ukończenia 35 roku życia przysługuje 51% zniżka przy przejazdach środkami transportu zbiorowego.

 

 

Doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych niezależnie od wieku mają prawo do ubiegania się o świadczenia w ramach systemu pomocy formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i  zapomogi.

Doktoranci spoza Krakowa mogą otrzymać zakwaterowanie w domach studenckich AGH. 

 

Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie a 30% doktorantów wyróżniających się w pracy naukowej   zwiększenie stypendium doktoranckiego.

 

Doktoranci mogą występować  się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Mają możliwości uczestniczenia w grantach, płatnych projektach naukowych a także w różnorodnych stypendiach finansowanych ze środków UE.