Minimum kadrowe - najczęściej zadawane pytania

1. Czym jest minimum kadrowe?

 

Aby podstawowa jednostka organizacyjna uczelni mogła prowadzić studia wyższe, musi spełniać wymogi, które są określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596 z późn. zm.) w sprawie warunków prowadzenia studiów. Jednym z wielu, ale niezwykle ważnym wymogiem jest tzw. minimum kadrowe, czyli minimalna liczba i kwalifikacje nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu.


2. Kiedy nauczyciel akademicki może zostać zaliczony do minimum kadrowego?Zgodnie z art. 9a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum kadrowego tylko nauczyciela akademickiego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie złożonego przez niego oświadczenia, o którym mowa w art. 112a.
Ponadto nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego w danym roku akademickim:

· o profilu ogólnoakademickim – jeżeli posiada zapewniający realizację programu studiów dorobek naukowy lub artystyczny w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego kierunku;

· o profilu praktycznym – jeżeli spełnia wymagania określone w pkt. 1 rozporządzenia lub posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla tego kierunku, oraz

· każdy obszar kształcenia, do którego przyporządkowano kierunek studiów, powinien być reprezentowany w minimum kadrowym przez co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek naukowy lub artystyczny w obszarze wiedzy odpowiadającym temu obszarowi kształcenia.

· Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzi kierunek studiów o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, to minimum kadrowe dla tego kierunku studiów stanowi minimum kadrowe kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim, powiększone o co najmniej 30% minimum kadrowego kierunku studiów o profilu praktycznym, do którego zaliczani są nauczyciele akademiccy posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla tego kierunku.

· Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum kadrowego dla kierunku studiów drugiego stopnia nauczycieli akademickich, dla których uczelnia, w skład której wchodzi ta jednostka, jest podstawowym miejscem pracy, lub nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni, dla których podstawowym miejscem pracy jest instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk albo instytut badawczy, a jeżeli są to studia o profilu praktycznym – także osoby, o których mowa w art. 9a ust. 2 i 3 ustawy, również w przypadku gdy uczelnia nie jest ich podstawowym miejscem pracy.

· Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum kadrowego dla kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym nauczycieli akademickich, dla których uczelnia, w skład której wchodzi ta jednostka, jest podstawowym miejscem pracy, lub osoby, o których mowa w art. 9a ust. 2 i 3 ustawy, również w przypadku gdy uczelnia nie jest ich podstawowym miejscem pracy.

· Nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli został zatrudniony w uczelni nie później niż od początku semestru studiów.

· Nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub będący osobą, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. z późn. zm. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311), zwany dalej „samodzielnym nauczycielem akademickim”, może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli w danym roku akademickim prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, a w przypadku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym – w wymiarze co najmniej 60 godzin dydaktycznych.

· Nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra lub równorzędny może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli w danym roku akademickim prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia w wymiarze co najmniej 60 godzin dydaktycznych.


UWAGA!!! Przez podstawowe miejsce pracy należy rozumieć uczelnię albo jednostkę naukową, w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazaną w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno.


3. Czy jednostka, która rozpoczyna kształcenia na nowym kierunku studiów, od razu musi spełnić wymogi dotyczące minimum kadrowego?

 

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, która rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku studiów, jest obowiązana: spełniać wymagania dotyczące minimum kadrowego w stopniu zapewniającym prowadzenie zajęć przewidzianych w planie studiów nie później niż od początku pierwszego roku studiów pierwszego cyklu kształcenia na tym kierunku, z tym że wymagania dotyczące minimum kadrowego muszą zostać spełnione w pełnym zakresie w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia – od początku drugiego roku studiów pierwszego cyklu kształcenia.


4. Jakie są zasady ustalania minimum kadrowego?

 

1. Zgodnie z art. 112a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nauczyciel akademicki składa w uczelni oświadczenie, w którym upoważnia wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich albo jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, albo jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia, albo jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia. Ponadto nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce organizacyjnej tej samej uczelni albo w jednostce organizacyjnej innej uczelni co najwyżej jedno oświadczenie upoważniające tę jednostkę do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia.

UWAGA!!! Ww. oświadczenia składa się przed rozpoczęciem roku akademickiego nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki.

Reasumując, nauczyciel akademicki może być wliczony do minimum kadrowego nie więcej niż dwukrotnie:

· dwa razy do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia

· lub raz do minimum kadrowego tego samego kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia i studiów pierwszego stopnia innego kierunku,

· lub do minimum kadrowego różnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia.

2. Minimum kadrowe na określonym kierunku studiów:

I. w przypadku studiów pierwszego stopnia:

a. o profilu ogólnoakademickim – stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora,

b. o profilu praktycznym – stanowi co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki oraz co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora;

II. w przypadku studiów drugiego stopnia – stanowi co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.

 

UWAGA!!! Oprócz wymogów związanych z minimum kadrowym jednostka organizacyjna uczelnia winna jeszcze spełniać wymóg proporcji liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów na tym kierunku studiów.


5. Co to jest reguła podstawiania w przypadku minimum kadrowego?

 

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym może zaliczyć do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub osoby, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. z późn. zm. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora, zaś w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora - dwie osoby posiadające tytuł zawodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.


UWAGA!!! Liczba tzw. "osób podstawionych" w miejsce nauczyciela samodzielnego bądź niesamodzielnego nie może przekroczyć 50% liczby osób zaliczanych do minimum kadrowego, zgodnie z §9a pkt 4 ustawy.


6. Co to jest wymóg proporcji przy minimum kadrowym?

 

Oprócz wymogów związanych z minimum kadrowym jednostka organizacyjna uczelni winna jeszcze spełniać wymóg proporcji liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów na tym kierunku studiów. Stosunek liczby nauczycieli akademickich, stanowiących minimum kadrowe dla danego kierunku studiów, do liczby studentów na tym kierunku nie może być mniejszy niż 1:60.

 

UWAGA!!! W przypadku kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia proporcje, o których mowa wyżej, określa się, biorąc pod uwagę procentowy udział liczby punktów ECTS.

 

7. Filia i zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

 

Warunkiem funkcjonowania zamiejscowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w § 18 rozporządzenia, w formie:

a. zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni – jest prowadzenie w tej jednostce kształcenia na co najmniej jednym kierunku studiów;

b. filii – jest prowadzenie kształcenia w co najmniej dwóch podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni.

Zamiejscowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić kształcenie po spełnieniu warunków określonych w art. 11 ustawy oraz w § 2–14 i § 17, odrębnie dla każdego kierunku studiów (jak wyżej).

Opracowanie: mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec i mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska