Struktura organizacyjna Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w AGH charakteryzuje się odpowiedniością struktur na poziomie Uczelni i na poziomie Wydziałów.

 

Osobą odpowiedzialną za jakość kształcenia w skali uczelni jest Rektor, a na wydziale Dziekan.

 

Część obowiązków związanych z jakością kształcenia przejmuje Prorektor ds. Kształcenia, a na wydziałach Dziekan odpowiedzialny za kształcenie.

 

Osobą, która w skali uczelni organizuje funkcjonowanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, jest Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Analogiczną rolę na wydziałach pełnią Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia.

 

Pełnomocnicy kierują pracą wieloosobowych zespołów, odpowiednio Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia. Głównym zadaniem zespołów jest tworzenie właściwych metod i procedur realizacji Systemu, nadzór nad ich wdrażaniem, ale również wypracowywanie metod oceny działania i skuteczności Systemu.

 

Równolegle do Zespołów ds. Jakości Kształcenia funkcjonują Zespoły Audytu Dydaktycznego, również Uczelniany i Wydziałowe.

 

Wydziałowe Zespoły Audytu Dydaktycznego dbają o właściwą realizację programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Mogą prowadzić ankiety i inne analizy przebiegu kształcenia na danym kierunku. Mogą wnioskować do Zespołu ds. Jakości Kształcenia o zmiany i modyfikacje programu kształcenia.

 

Uczelniany Zespół Audytu Dydaktycznego prowadzi kompleksową ocenę Systemu Jakości Kształcenia na poszczególnych wydziałach. Audyt polega na analizie dokumentów dotyczących kształcenia na wydziale oraz wizytacji wydziału. W skład zespołu wizytującego nie mogą wchodzić członkowie ocenianego wydziału. Jest to więc forma wewnątrzuczelnianej, ale jednak zewnętrznej w stosunku do wydziału oceny.

 

Obowiązki Rektora w zakresie jakości kształcenia określa Uchwała Senatu AGH nr 253/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

 

Szczegółowy zakres obowiązków  i zadań pozostałych członków Uczelnianego i Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia znajduje się w Zarządzeniu Rektora AGH Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.