Krajowe Ramy Kwalifikacji/Polska Rama Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji (National Qualifications Framework) to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji, służący większej przejrzystości, dostępności i jakości kwalifikacji, stworzony dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności, zawiera on opis hierarchii poziomów kwalifikacji; każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów. Każdemu z tych poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskich Ramach Kwalifikacji.

Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (Qualification Framework for European Higher Education Area) przygotowane zostały w ramach Procesu Bolońskiego i przyjęte w 2005 roku na konferencji w Bergen. Określono w nich osiem poziomów, obejmujących pełną skalę kwalifikacji, od poziomów podstawowych (poziom 1 to np. świadectwo ukończenia szkoły) do zaawansowanych (poziom 8 to np. doktorat). Kraje UE, tworząc Krajowe Ramy Kwalifikacji, są zobowiązane przed upływem 2012 r., by wystawiane przez nie indywidualne zaświadczenia o kwalifikacjach (np. dyplomy uczelni) zawierały odniesienie do odpowiedniego poziomu europejskich ram.

Osiem poziomów kwalifikacji wyznaczono na podstawie następujących kategorii:

 • wiedzy,
 • umiejętności,
 • kompetencji personalnych i społecznych.

 

Główne cele wprowadzenia w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji:

 • przejście z systemu edukacji opartego na nauczaniu i treściach programowych do systemu opartego na efektach kształcenia,
 • stworzenie systemu dogodnego dla realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie - m.in. system walidacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego i na tej podstawie nadawanie kwalifikacji uczącym się,
 • uelastycznienie systemu edukacji m.in. stworzenie praktycznych możliwości szybkiego reagowania na nowe potrzeby społeczeństwa i rynku pracy (autonomia uczelni w zakresie tworzenia kierunków studiów i kształtowania programów, zgodnie z metodologią KRK),
 • mobilność - poprzez stworzenie warunków ułatwiających uznawanie w innych krajach, zwłaszcza w państwach członkowskich UE, kwalifikacji nadawanych w Polsce.

 

Polska Rama Kwalifikacji to opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz.Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str.1). sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Pod koniec 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Od tego momentu rozpoczął się nowy etap w rozwoju krajowego systemu kwalifikacji. Ustawa o ZSK wprowadziła inny niż dotychczas ład w tej dziedzinie – nie stworzyła nowych instytucji, ale określiła podstawowe zasady i standardy postępowania. W ustawie zostały określone role i zadania różnych podmiotów funkcjonujących w obszarze kwalifikacji oraz wzajemne relacje pomiędzy nimi.
Istotą zawartych w ustawie o ZSK regulacji jest wprowadzenie zestawu spójnych rozwiązań systemowych dotyczących kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa  wyższego  oraz  większa  integracja  różnych  obszarów,  w  których  nadaje  się  kwalifikacje.  Ustawa  wprowadza  jednolitą  terminologię,  a  także  wspólne  zasady  dotyczące  nadawania kwalifikacji i zapewniania ich jakości poza oświatą i szkolnictwem wyższym (analogiczne rozwiązania zostały w nich wprowadzone wcześniej). Przyjęte regulacje powinny się przyczynić do zwiększenia wiarygodności oraz zapewnienia porównywalności kwalifikacji nadawanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Zasadnicze rozstrzygnięcia przyjęte w ustawie o ZSK są następujące:

 • Do ZSK włączono z mocy prawa kwalifikacje nadawane w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym (po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz stopień naukowy doktora).
 • Do ZSK mogą być włączane także inne kwalifikacje nadawane w szkolnictwie wyższym  (np.  po  ukończeniu  studiów  podyplomowych)  oraz  kwalifikacje  nadawane  poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego.
 • Kwalifikacje nadawane poza systemami oświaty i  szkolnictwa wyższego włączają do ZSK ministrowie właściwi dla danych kwalifikacji.
 • Każda kwalifikacja włączona do ZSK musi być opisana w sposób określony w przepisach i mieć przypisany poziom PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji).
 • Kwalifikacjom   określonym   w   ustawie   jako   pełne   poziom   PRK   przypisano  w ustawie.
 • W przypadku pozostałych kwalifikacji przypisany poziom PRK wynika z porównania wymaganych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się z charakterystykami poziomów w Polskiej Ramie Kwalifikacji.
 • Kwalifikację  włączoną  do  ZSK  nadaje  się  na  podstawie  pozytywnego  wyniku sprawdzenia, czy osoba ubiegająca się o daną kwalifikację rzeczywiście osiągnęła wymagane efekty uczenia się.
 • Kwalifikacje  włączone  do  ZSK  mogą  nadawać  wyłącznie  instytucje  wskazane w przepisach prawa albo uprawnione przez ministra właściwego dla kwalifikacji.
 • Każda instytucja nadająca kwalifikacje włączone do ZSK jest objęta wewnętrznym i zewnętrznym zapewnianiem jakości, które są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.
 • Nadzór nad nadawaniem kwalifikacji i zapewnianiem jakości sprawują ministrowie właściwi dla danych kwalifikacji.
 • Funkcjonowanie zintegrowanego systemu jest koordynowane przez ministra koordynatora ZSK przy wsparciu Rady Interesariuszy ZSK.

 

Więcej informacji na stronach: http://www.kwalifikacje.gov.pl/

                                                     https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/