Akredytacje

Jakość kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie podlega ocenom komisji akredytacyjnych.


1. Polska Komisja Akredytacyjna
została utworzona pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecną nazwę Komisja uzyskała na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej ustawy. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonym ustawowo zadaniach i trybie pracy. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna aktywnie uczestniczy w międzynarodowych inicjatywach obejmujących obszar szkolnictwa wyższego. Komisja w 2008 r. została wpisana do European Quality Assurance Register (EQAR), od 2009 r. ma status pełnego członka European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), od 2006 r. uczestniczy w pracach European Consortium for Accreditation (ECA), a także Central and East European Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA), International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

Ponadto PKA jest stroną umów o wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych z NVAO (Holandia) oraz ÖAR (Austria), o współpracy z ANQA (Armenia), a także SKVC (Litwa), NEAA (Bułgaria), ACSR (Słowacja) i AQAS (Niemcy).

 

Szczegółowe informacje na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Oprócz PKA działają branżowe (środowiskowe) komisje akredytacyjne m.in.: Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych.


2. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 17 lutego 2001 roku w Opolu, jako agenda akredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych. Na podstawie informacji zebranych w procesie akredytacji KAUT podejmuje decyzję o:

  • udzieleniu akredytacji na dwa albo na pięć lat
  • odroczeniu akredytacji do czasu spełnienia określonych warunków
  • odmowie akredytacji.


Kierunki, które uzyskały akredytację są honorowane certyfikatem KAUT.

 

Szczegółowe informacje na stronie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

 

 

 

3. European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) to sieć zrzeszająca europejskie ośrodki zajmujące się kształceniem inżynierów. Jednym z działań ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE® (European Accredited Engineer) nadający najlepszym programom kształcenia certyfikat potwierdzający ich wysoki poziom kształcenia, a także zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami edukacji inżynierskiej. Znak EUR-ACE® jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich, ponieważ oparty jest o spójne ramy standardów mierzących efektywność programów studiów technicznych. Standardy Ramowe EUR-ACE® (EAFS) określają cele programów inżynierskich, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakich wymaga się od absolwentów z tytułem inżyniera i magistra inżyniera. Znak EUR-ACE®  odrębnie stosuje się do każdego z tych stopni studiów -  EUR-ACE® Bachelors  i EUR-ACE® Masters.
Standardy EAFS uwzględniają różnorodność programów inżynierskich, które są niezbędne w procesie przygotowywania studentów do pracy w przemyśle europejskim. Ze względu na sposób w jaki są one zbudowane, promują innowacyjne metody nauczania, a także zachęcają do promocji dobrych praktyk. Mogą również obejmować rozwój nowych dziedzin techniki.
Ważną częścią roli ENAEE jest nieustanne dbanie o to, żeby znak EUR-ACE®  uwzględniał nie tylko poglądy i punkt widzenia przemysłu i instytucji szkolnictwa wyższego, ale również odpowiednie zmiany w technologii inżynieryjnej. Tak więc ENAEE promuje edukację inżynierską, a znak EUR-ACE® gwarantuje jej jakość.

 

Wyróżnienie to przyznawane jest przy współpracy z KAUT – Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych.

 

Szczegółowe informacje na stronie European Network for Accreditation of Engineering Education

  

 

                                 

 

 

4. ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) to najważniejsza i najbardziej rozpoznawalna wśród studentów akredytacja dla uczelni technicznych w Stanach Zjednoczonych. Obecnie 3852 kierunków w 776 uczelniach w 31 krajach posiada ten certyfikat, w tym między innymi MIT czy Stanford. Nad oceną akredytowanych kierunków pracuje ponad 2200 ekspertów z przemysłu, szkolnictwa wyższego i instytucji rządowych. Corocznie o jej uzyskanie stara się kilka tysięcy jednostek naukowych z całego świata. Więcej szczegółów na temat akredytacji można znaleźć na stronie internetowej.