Kształcenie

AGH kształci na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Od roku akademickiego 2007/2008 Akademia Górniczo-Hutnicza wprowadziła trzystopniowy system kształcenia (tzw. System Boloński):

  • I stopień (6-7 semestrów) kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata,
  • II stopień (3-4 semestry) kończący się uzyskaniem tytułu magistra,
  • III stopień – studia doktoranckie  – przygotowujący do samodzielnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, i kończący się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

Kierunki studiów 2019/2020 według nowej ustawy – zmiany od stycznia 2019 r.

W związku z reformą szkolnictwa wyższego, zainicjowaną wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, AGH intensywnie pracuje nad dostosowaniem dotychczasowych przepisów dotyczących rekrutacji na studia wyższe do nowego prawa.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony www.kandydaci.agh.edu.pl, gdzie będą systematycznie zamieszczane informacje dotyczące zmian w ofercie kształcenia na rok akademicki 2019/2020 oraz zasad rekrutacji.

Rekrutacja zimowa na studia II stopnia odbędzie się według dotychczasowych zasad określonych w uchwałach senatu i zarządzeniach rektora.

Oferta kształcenia w roku akademickim 2018/2019

Studia I stopnia

Oferta kształcenia obejmuje 62 kierunki, w tym ponad 200 specjalności prowadzonych na 16 wydziałach.

Studia II stopnia

Oferta kształcenia na II stopniu studiów obejmuje 52 kierunki, w tym ponad 200 specjalności.

Studia III stopnia - doktoranckie

prowadzone są w AGH na 15 wydziałach. W ofercie znajduje się 25 dyscyplin naukowych.

Studia w języku angielskim

W trosce o konkurencyjność naszej oferty edukacyjnej na międzynarodowym rynku edukacyjnym rozwijamy kształcenie w języku angielskim.

Studia podyplomowe i kursy dokształcające

Realizując ideę kształcenia ustawicznego AGH prowadzi ponad 100 kierunków studiów podyplomowych umożliwiając specjalistom podnoszenie swoich kwalifikacji.

e-Materiały

Otwarte zasoby edukacyjne oraz otwarte e-podręczniki akademickie AGH

AGH JUNIOR

AGH JUNIOR to projekt edukacyjny AGH, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów szkół podstawowych.

Uniwersytet Otwarty AGH

Działający od 1989 roku stanowi forum interdyscyplinarne, na którym setki wykładów wygłosili przedstawiciele nauki, parlamentu i samorządów.