15.03.2021

SONATINA 5 – konkurs NCN dla młodych naukowców

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs SONATINA 5 na projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców. Suma środków, o które mogą się ubiegać wnioskodawcy, to 20 mln zł. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r.


Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.; okres ten może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej), lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r.

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Szczegółowe informacje

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Dział Obsługi Programów Krajowych Centrum Obsługi Projektów (COP).