16.01.2017

Ruszają kolejne nabory do programów TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility


Od 15 listopada 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. naukowcy mogą aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i firmy. Do zdobycia jest łącznie 42 mln złotych.

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility oferują granty w wysokości do 3,5 mln zł. Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata). Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R, w tym na prace zlecone (podwykonawstwo). Wnioskodawcy – niezależnie od narodowości – muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W zespołach, jakie stworzą, zatrudnienie znajdą także studenci i doktoranci oraz młodzi doktorzy.

Projekty mogą być realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych (ten wariant nie jest możliwy tylko w module Core Facility).

Termin przyjmowania wniosków w systemie elektronicznym upływa 16 stycznia 2017 r. o godz. 16.00. Wnioski przyjmowane są tylko w formie elektronicznej (nie ma konieczności przesyłania dokumentów drukowanych). Kolejny nabór zostanie ogłoszony w kwietniu 2017 r.

Program TEAM oferuje granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania, realizowane przez zespoły badawcze. O środki mogą aplikować uczeni o uznanym na świecie dorobku i oryginalnych osiągnięciach naukowych. Finansowanie można zdobyć na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania najważniejszych problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji(KIS). Obowiązkowy jest także udział naukowego partnera zagranicznego w realizacji badań.

W programie TEAM-TECH można zdobyć finansowanie na projekty B+R związane z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Z kolei Program TEAM-TECH Core Facility oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W obu przypadkach przedmiotem projektów zgłoszonych do finansowania powinny być rozwiązania opierające się na wcześniej pozyskanej oryginalnej wiedzy naukowej oraz wpisujące się w zakres KIS. Aby zdobyć grant w tych programach, wnioskodawca musi mieć wybitne doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe. Jeśli wniosek składa jednostka naukowa, obowiązkowa jest także współpraca z partnerem biznesowym.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacje konkursowe wraz załącznikami znajdują się na stronach programów: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility.