15.10.2017

Popularyzatorzy Nauki poszukiwani


Naukowcy, animatorzy, zespoły, instytucje oraz media mogą walczyć o nagrody oraz tytuł Popularyzatora Nauki. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 15 października br. Nazwiska zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Warszawie.

W konkursie organizowanym przez portal Fundacji PAP – Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką.

Zgłoszone kandydatury oceni kapituła, w której znajdą się popularyzatorzy nauki, przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz portalu Nauka w Polsce.  Spośród wszystkich zgłoszeń kapituła wybierze jednego laureata nagrody głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie kandydatowi (osobie, zespołowi, instytucji albo medium), który promuje naukę wyjątkowo twórczo i skutecznie. Nagrody zostaną też przyznane w pięciu kategoriach tematycznych: naukowiec, animator, zespół, instytucja oraz media. 

  • W kategorii naukowiec o nagrodę mogą się ubiegać osoby popularyzujące naukę, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora.
  • O nagrodę w kategorii animator mogą się ubiegać osoby prowadzące indywidualną działalność popularyzatorską, nie posiadające stopni ani tytułów naukowych (np. studenci i doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni).
  • Nagroda w kategorii zespół przewidziana jest dla grup osób, które wspólnie popularyzują naukę, tworzonych np. przez naukowców, animatorów popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji, animatorów nauki w instytucjach typu muzea.
  • W kategorii instytucja o nagrodę mogą się ubiegać instytucje: naukowe (np. instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowe (np. organizacje pozarządowe, centra nauki), jak i przedsiębiorstwa.
  • W kategorii media nagrodę mogą zdobyć dziennikarze, zespoły redakcyjne mediów, blogerzy czy zespoły tworzące strony internetowe. 


Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami, a w przypadku instytucji czy zespołów – za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Kandydata do nagrody nominować może każdy za zgoda zgłaszanego.

formularz zgłoszeniowy

regulamin konkursu (plik pdf)

zgoda na udział w konkursie (plik pdf)

kontakt: popularyzator@pap.pl