30.09.2019

MINIATURA 3


Po raz trzeci startuje nabór wniosków w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA na działanie naukowe, w ramach którego naukowcy będą mogli sfinansować m.in. badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe czy wyjazdy badawcze. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, od ogłoszenia konkursu do 30 września 2019 r.

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Podstawowym celem MINIATURY jest finansowe wsparcie działania naukowego, które posłuży przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie mogą składać wnioski osoby posiadające stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 zł. Łączna kwota przeznaczona na MINIATURĘ 3 to 20 mln zł.

Proces oceny wniosków jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Również rozpoczęcie realizacji zadania jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

Akademii Górniczo-Hutniczej konkursy MAESTRO i SONATA BIS są obsługiwane przez Dział Obsługi Programów Krajowych  COP.

Szczegółowe informacje