15.09.2020

MAESTRO, SONATA BIS i DAINA – Narodowe Centrum Nauki ogłasza czerwcową edycję konkursów


Doświadczeni badacze, naukowcy zamierzający utworzyć zespoły badawcze oraz osoby planujące realizację projektów we współpracy z litewskimi uczonymi – to adresaci ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki konkursów MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2, których łączny budżet wynosi 180 mln zł. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF i potrwa do 15 września br. do godz. 16.00. 

DAINA to wspólny projekt NCN i litewskiej agencji Research Council of Lithuania (RCL). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Naukowcy mogą otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z realizacją polskiej części projektu. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania prowadzone przez polskie zespoły badawcze wynosi 10 mln zł.

Adresatami konkursu MAESTRO są doświadczeni naukowcy, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, istotne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat miała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych. Ponadto powinna wykazać się realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

W konkursie SONATA BIS kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy musi mieć na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, a także pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Budżet konkursu to 150 mln zł.

Szczegółowe informacje: