15.09.2021

150 mln zł na zespoły badawcze w konkursie SONATA BIS 11


W konkursie Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 11 można składać wnioski o finansowanie projektów, których celem jest powołanie nowego zespołu badawczego. Budżet konkursu wynosi 150 mln zł. Nabór wniosków jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF i potrwa do 15 września 2021 r. do godz. 16.00. 

Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i przedstawi wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac własnych, opublikowanych lub przyjętych do druku w ciągu ostatniej dekady. W zespole poza jego koordynatorem nie może być nikogo, kto ma tytuł naukowy, jest profesorem uczelnianym, ma habilitację lub uprawnienia równorzędne, a także osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, zakup lub wytworzenie aparatury naukowej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji założonych działań. Nie obowiązuje żadna górna granica finansowania projektu, a badania mogą być zaplanowane na 36, 48 lub 60 miesięcy.

W procesie oceny eksperckiej wniosków szczególną rolę odgrywa poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, a także wykaz osiągnięć kierownika projektu.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje