16.09.2020

Energy, Fuels, Environment


W dniach 16-18 września 2020 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się międzynarodowa konferencja Energy, Fuels, Environment.

Podstawowym celem konferencji jest wyeksponowanie interdyscyplinarności nauki i techniki w zakresie paliw i energii, nawiązanie i zacieśnienie kontaktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i przemysłowych w obszarze problematyki konferencji. Sesje tematyczne będą poruszać szeroko rozumiane zagadnienia z zakresów:

  • energetyka – nowe technologie energetyczne, efektywność i innowacyjność w energetyce, inteligentne systemy zarządzania energią,
  • paliwa – perspektywiczne technologie paliwowe, czynniki kształtujące rozwój gospodarki paliwami,
  • środowisko – oddziaływanie i ograniczanie oddziaływania energetyki na środowisko, technologie redukcji emisji zanieczyszczeń, problem wysokiej i niskiej emisji,
  • polityka energetyczna i ekologiczna – uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarki paliwami i energią, związki energetyki z rozwojem gospodarki kraju, rola państwa w kształtowaniu rozwoju rynków paliw i energii,
  • ekonomia – problemy ekonomiczne gospodarki paliwami i energią, uwarunkowania i możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, ekonomiczne uwarunkowania obniżenia emisji zanieczyszczeń, funkcjonowanie firm paliwowych i energetycznych na rynku,
  • zdrowie – bezpośredni i pośredni wpływ energetyki na zdrowie, zagrożenia, klimat wewnętrzny oraz bezpieczeństwo i komfort w pomieszczeniach, skutki zdrowotne niskiej emisji,
  • społeczeństwo – problemy akceptacji technologii energetycznych, edukacja energetyczna, ubóstwo i wykluczenie energetyczne, wpływ rozwoju gospodarki paliwami i energią na społeczeństwo.


Tak szerokie potraktowanie problematyki odpowiada dzisiejszemu podejściu do zagadnień funkcjonowania gospodarek i społeczeństw. Należy zidentyfikować i rozwiązywać problemy obejmujące zagadnienia wykraczające poza ściśle rozumiane zakresy dyscyplin i dziedzin naukowych czy aktywności społecznej i gospodarczej.

Artykuły z dwu poprzednich Konferencji (2016 i 2018) były publikowane w wydawnictwie EDP Sciences, indeksowane w bazach Scopus i Web of Science oraz cytowane w czasopismach takich jak: „Energy”, „Energies”, „Journal of Thermal Science”, „Renewable Energy”, „Fuel, Journal of Flow Chemistry”.

Nową formą wymiany idei proponowaną podczas tej konferencji jest wydarzenie towarzyszące – minisypozjum pt. „Wspólne przedsięwzięcia Przemysł – Nauka – Technologie energetyczne i paliwowe”. Celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy ośrodkami przemysłowymi i naukowymi oraz inicjowanie wspólnych projektów naukowo-wdrożeniowych wychodzących naprzeciw współczesnym problemom, zagrożeniom i wyzwaniom z zakresu energetyki poprzez zgłaszanie propozycji tematów badawczo-rozwojowych.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza  (bud. A-0) 

Data

16-18 września 2020 r. 

Organizator

Wydział Energetyki i Paliw AGH 

Współorganizator

Katedra Energetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej 

Kontakt

dr Bartłomiej Lis (e-mail: blis@agh.edu.pl)
konferencja-eip@agh.edu.pl

WWW

http://ef-conference.agh.edu.pl/