Skip to content ↓

Prymusi AGH

Program Prymusi AGH to korzyści dla najlepszych maturzystów.

W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” AGH stawia na najlepszych kandydatów na studia. W tym celu w AGH przygotowano program „Prymusi AGH”. Przyjdź do nas na studia a oprócz bardzo dobrego wykształcenia oferujemy możliwość dodatkowego rozwoju naukowego, opiekę tutora, a także pomoc w zakwaterowaniu w postaci bezpłatnego miejsca w domu studenckim.

Do programu mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy znaleźli się wśród 5% najlepszych na liście rankingowej, zostali przyjęci na studia jako laureaci i finaliści olimpiad lub uzyskali wskaźnik rekrutacyjny nie mniejszy niż 950 punktów.

Benefity programu „Prymusi AGH”

1. Dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia i rozwoju (kursy, szkolenia, tutoring)
2. Bezpłatne miejsce w domu studenckim.

Benefity są przyznawane kandydatom w zależności od grupy, do której zostaną zakwalifikowani.

 • grupa pierwsza – studenci AGH, którzy:
  a) znaleźli się wśród 5% najlepszych na liście rankingowej kandydatów w całej uczelni i uzyskali wskaźnik rekrutacji nie mniejszy niż 950 pkt;
  b) zostali przyjęci na studia jako laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, uprawnieni do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, wymienieni w uchwale Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w danym roku akademickim; konkursów ogólnopolskich w danym roku akademickim;
 • grupa druga – studenci AGH, którzy uzyskali wskaźnik rekrutacji nie mniejszy niż 950 pkt. i nie kwalifikują się do grupy uczestników wymienionych w pkt. 1.

Kursy i szkolenia dla Prymusów

Prowadzący: dr hab. W. Jabłoński

Kapitalizacja i jej rodzaje, stopy procentowe, instrumenty finansowe o stałej stopie zwrotu, raty kredytu przy stałej stopie procentowej, modelowanie rat kredytu przy zmiennej stopie procentowej, modelowanie rat kredytu walutowego przy zmiennej stopie procentowej i zmiennym kursie waluty, stopa zwrotu z inwestycji, ryzyko stopy zwrotu, budowa „indywidualnego” planu emerytalnego, optymalizacja inwestycji w instrumenty o stałej stopie zwrotu z inwestycji, dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego (na przykładzie modelu Markowitza). Arkusz kalkulacyjny z dodatkiem Solver.

Prowadzący: dr Sylwia Cichacz-Przeniosło

W ramach przedmiotu będziemy się zapoznawać z ciekawymi problemami z zakresu kolorowań grafów.

Prowadzący: dr hab. Paweł Przybyłowicz prof. AGH

Celem tego kursu jest omówienie działu matematyki zwanego „Metodami Monte Carlo”, który wykorzystuje losowość do opisu i modelowania złożonych zjawisk mi.in. fizycznych, ekonomicznych oraz biologicznych.

Prowadzący: dr inż Natalia Schmid-Polończyk

Student podczas kursu/szkolenia dokształcającego zostanie przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas kursu student odkrywa swój potencjał, mocne strony, a także pokonuje swoje ograniczenia.

Prowadzący: mgr Jakub Wójcik

Laboratoria. Zaraz obok wykładu oraz ćwiczeń tablicowych najpopularniejsza forma edukacyjna spotykana na uczelniach technicznych. Popularność niesie ze sobą zróżnicowane podejście do realizacji zadania/rozwiązywania problemu. Czyli, w jaki sposób tak naprawdę powinniśmy podejść do postawionego na laboratoriach problemu, żeby skutecznie go rozwiązać? Rzetelnie? Dokładnie? Przygotować się wcześniej do tego co będziemy robić? Tak, nie ulega to wątpliwości. Jednak czy to wystarczy? Odpowiedź na to pytanie nie jest tak oczywista jak mogło by się na pierwszy rzut oka wydawać. Kurs ma na celu zapoznać uczestników ze specyfiką pracy w laboratorium akademickim na przykładzie laboratoriów Maszyn i Napędu Elektrycznego. Efektem zajęć jest zdobycie umiejętności poruszania się w laboratorium, wyławiania oraz przetwarzania informacji. W ramach zajęć wykorzystywane są alternatywne metody nauczania takie jak: e-learning, flipped classroom czy debata oksfordzka. Umiejętności miękkie: praca w grupie, komunikacja, prezentowanie efektów pracy.

Prowadzący: Jakub Wójcik

Projekty. W przeciwieństwie do zajęć prowadzonych w trybie ciągłym projekt przenosi środek ciężkości uzyskania zaliczenia w kierunku uczestnika kursu. Specyfika pracy uniemożliwia hurtowe „nadrobienie” zaległości pod koniec semestru ponieważ ocenie podlega wypracowany produkt jako całość. Co zrobić by z powodzeniem ukończyć projekt? Jaką metodykę pracy wybrać? Czy rzeczywiście nie da się oszukać zegara poświęcając na projekt mniej czasu niż przewidziano w toku zajęć? Na te i inne pytania wypracujemy wspólnie odpowiedź. Kurs w formie projektu ma na celu zapoznać uczestników ze specyfiką pracy projektowej na przykładzie Laboratorium Maszyn i Napędu Elektrycznego. Efektem zajęć jest opracowanie projektu oraz specyfikacji technicznej nowego stanowiska laboratoryjnego. W ramach zajęć wykorzystywane są alternatywne metody nauczania takie jak: e-learning, flipped classroom, design thinking czy debata oksfordzka Umiejętności miękkie: praca w grupie, komunikacja, prezentowanie efektów pracy.

Prowadzący: dr hab. Marek Miśkowicz prof. AGH

Celem proponowanego kursu jest zachęcenie wybitnie uzdolnionych kandydatów na studia I stopnia w AGH do zaangażowania w poznawanie zaawansowanej wiedzy naukowo- technicznej, promocja wynalazczości oraz zachęta do rozwijania posiadanych zdolności w kierunku naukowo-badawczym. W oparciu o przykłady z historii nauki i techniki zarysowana zostanie perspektywa na czym polega uprawianie nauki oraz rozwijanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i w jaki sposób można wykorzystywać i chronić w tym zakresie własne osiągnięcia. Omówione zostaną cechy i umiejętności pożądane u inżyniera-innowatora i naukowca.

Prowadzący: dr Aleksandra Szkudlarek

Kurs dotyczy intensywnie rozwijającej się dziedziny nanotechnologii dotyczącej mikro i nanorobotyki i ma charakter interdyscyplinarny, łącząc ze sobą zagadnienia związane z takimi dziedzinami jak inżynieria materiałowa, fizyka i chemia. W trakcie kursu studenci poznają sposoby otrzymywania materiałów w nanoskali, mikroskopowe i spektroskopowe metody ich charakterystyki (m.in. mikroskopia elektronowa, spektroskopia UV-VIS), właściwości optyczne, magnetyczne i katalityczne materiałów w nanoskali, oraz obszary zastosowań autonomicznych mikro i nanourządzeń m.in. w energetyce, inżynierii środowiska oraz medycynie. W ramach przedmiotu dyskutowane są wyniki aktualnych badań naukowych, czołowych grup zajmujących się tą tematyką. W trakcie kursu zostaną wykorzystane nowoczesne metody nauczania (m.in. concept map, brainstorming, Design Thinking, a także ćwiczenia mające na celu poprawę zdolności krytycznego i kreatywnego myślenia oraz umiejętności prezentacji treści naukowych.

Prowadzący: dr inż. Łukasz Czekierda i dr inż. Sławomir Zieliński

Kursy CCNA Routing and Switching są przeznaczone dla osób, które dotychczas nie zajmowały się sieciami komputerowymi, jak również dla tych, które już posiadają wstępną wiedzę o nich. W czasie trwania kursu prowadzone są wykłady i laboratoria związane z zagadnieniami projektowania i zarządzania małymi i średnimi sieciami komputerowymi. Zajęcia będą prowadzone w laboratorium sieci komputerowych na rzeczywistych urządzeniach sieciowych (w razie ograniczeń dostępu do laboratorium spowodowanych epidemią – na symulatorach tych urządzeń). Kursy przygotowują do certyfikacji CCNA Routing & Switching. W ramach programu Prymusi AGH zrealizowany będzie moduł CCNA Introduction to Networks w najnowszej wersji (7.0).

Prowadzący: dr inż. Ada Brzoza

W ramach kursu zostaną przedstawione wybrane technologie, których poznanie pozwoli zainteresowanym zostać tzw. makerem czyli osobą potrafiącą samodzielnie konstruować i programować różnego rodzaju gadżety. Kurs koncentruje się na urządzeniach mających zastosowanie domowe i konsumenckie, m.in. urządzenia ułatwiające codzienne życie w domu, zapewniające rozrywkę, inteligentne kamery, a także efekty świetlne i dźwiękowe. Można także dowiedzieć się i sprawdzić w praktyce, jak samodzielnie zaprojektować, a następnie wydrukować na drukarce 3D elementy mechaniczne do gadżetów, np. obudowy, uchwyty lub elementy wykonawcze. Bycie makerem ma wiele zalet: poszerza wiedzę techniczną, rozwija kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów – zarówno samodzielnie jak i w zespole. Oferowany kurs pozwala dowiedzieć się, jak działa wiele powszechnie używanych urządzeń elektronicznych oraz jak samodzielnie zbudować tego typu urządzenia. Zajęcia mają formę warsztatów, których uczestnicy konstruują praktyczne gadżety opierające swoje działanie na nowoczesnych mikroprocesorach i miniaturowych komputerach, takich jak Raspberry Pi.

Prowadzący: mgr inż. Michał Idzik i mgr inż. Radosław Łazarz

Podczas kursu przedstawimy podstawowe zagadnienia, związane z programowaniem w językach obiektowych na przykładzie języka Java. Uczestnicy kursu będą mieli okazję zmierzyć się z typowymi problemami przy tworzeniu małych aplikacji, nauczyć się obsługi środowiska programistycznego, a także pogłębić umiejętność analitycznego myślenia. Kurs kierujemy do studentów, którzy nie mają doświadczenia w programowaniu lub posiadają jedynie podstawową wiedzę w tym zakresie. Zajęcia prowadzimy od podstaw, a każdy uczestnik ma szansę konsultować problemy i postępy z prowadzącym.

Prowadzący: mgr inż. Radosław Łazarz

W ramach kursu prezentowane będą główne koncepcje i problemy uczenia maszynowego, takie jak uczenie z nadzorem, uczenie nienadzorowane, uczenie ze wzmocnieniem, uczenie reprezentacji czy uczenie ansambli. Uczestnicy poznają zarówno filozoficzne, jak i praktyczne aspekty tych zagadnień. Na zajęciach zostaną omówione kwestie związane z wizualizacją przetwarzanych danych, zarówno tych w małej, jak i wielkiej skali. Kurs będzie miał naturę przeglądową, odwołując się zarówno do klasycznych już metod (SVM, PCA), jak i bardziej współczesnych rozwiązań (CNN, t-SNE). Zadania praktyczne realizowane będą w oparciu o narzędzia dostępne dla języka Python.

Prowadzący: dr hab. inż. Wojciech Turek prof. AGH

Kurs obejmuje wprowadzenie w tematykę programowania robotów mobilnych, czyli między innymi:

 • sterowanie robotem kołowym z napędem różnicowym, robotem z kołami skrętnymi, sterowanie sześcionożną maszyną kroczącą, sterowanie ramieniem manipulacyjnym o sześciu stopniach swobody
 • sterowniki behawioralne, deliberatywne, pętla see-think-act
 • wykorzystanie dalmierza ultradźwiękowego w unikaniu kolizji
 • wykorzystanie detektora światła w zadaniu śledzenia linii
 • sterowanie robotem z wykorzystaniem czujnika IMU
 • algorytmy nawigacji, unikanie kolizji, przemieszczanie w labiryntach.

Prowadzący: dr inż. Roman Dębski

Wprowadzenie do C++ obejmujące elementy programowania proceduralnego, obiektowego, generycznego i funkcyjnego istotne z punktu widzenia współczesnych zastosowań języka. Jego nauka odbywa się w kontekście zagadnień kluczowych dla każdego programisty, a dotyczących m.in. architektury komputera, zarządzania pamięcią, projektowania i analizy algorytmów oraz struktur danych, a także wzorców projektowych i testowania oprogramowania.

Prowadzący: mgr inż. Filip Kamiński

Kurs „Obliczenia Numeryczne w Pythonie” to wprowadzenie do obliczeń w środowisku Python skierowane do osób, które nie miały wcześniej styczności z tymi zagadnieniami. W ramach kursu zaprezentowane zostaną zarówno klasyczne metody numeryczne, jak i współczesne, wykorzystywane w praktyce, narzędzia i biblioteki (m.in. NumPy, SciPy, matplotlib, tensorflow). Kurs rozpoczyna wprowadzenie do programowania w Pythonie dla osób niemających wcześniej styczności z tym językiem (2-3 spotkania). Druga część kursu skupia się na zagadnieniach obliczeniowych i problemach praktycznych (uczestnicy mają możliwość wyboru części z tematów, które zostaną zrealizowane).

Prowadzący: mgr inż. Filip Kamiński

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami teorii podejmowania decyzji oraz głównymi metodami wspomagającymi podejmowanie decyzji w tym decyzji wielokryterialnych. W szczególności w ramach zajęć zostanie omówiona metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) wraz z jej zastosowaniami. Będą również omówione podstawy metody porównywania alternatyw parami oraz innych pokrewnych metod decyzyjnych. W ramach kursu pewien czas zostanie poświęcony podstawom matematycznym niezbędnym do zrozumienia bardziej zaawansowanego materiału. Poznane modele decyzyjne będą implementowane z wykorzystaniem języków programowania R / Python / Java.

Stopka