Stypendia i pomoc materialna dla studentów

Stypendium rektora

Stypendium otrzymuje 10% najlepszych studentów każdego kierunku, począwszy od II roku studiów, za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe. Od roku akademickiego 2014/2015 stypendia rektora przysługują również studentom I roku, którzy są laureatami olimpiad przedmiotowych. 

W roku akademickim 2017/2018 miesięczna wysokość stypendium rektora wynosi od 450 zł do 850 zł.

 

Stypendium ministra

Stypendium może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo.

W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium ministra wynosi do 15 000 zł.

 

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne jest uzależnione od dochodu przypadającego na członka rodziny.

W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium socjalnego wynosi od 250 zł do 1000 zł miesięcznie.

Osobom mieszkającym w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki i pobierających stypendium socjalne przysługuje dodatkowo kwota od 100 zł do 200 zł.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium jest przeznaczone dla studentów legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi od 450 zł do 650 zł.

 

Zapomoga

W związku z przejściową trudną sytuacją materialną student może otrzymać zapomogę losową. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku, jej kwota nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.

 

Szczegółowe informacje oraz lista pozostałych stypendiów: www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia