Kierunki studiów I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2018/2019 wraz z przedmiotami głównymi uwzględnianymi w rekrutacji

KierunekTryb studiówPrzedmiot główny (jeden do wyboru)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Budownictwo st./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Górnictwo i Geologia st./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Inżynieria Środowiskast./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia
Zarządzanie i Inżynieria Produkcjist./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Edukacja Techniczno-Informatycznast.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub geografia
Informatyka Stosowanast./ nst.matematyka lub fizyka, lub informatyka

Inżynieria Ciepła

st.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

Inżynieria Materiałowa

st./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

Inżynieria Obliczeniowa

st.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Metalurgiast./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Automatyka i Robotyka st.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Elektrotechnika st./ nst.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Informatyka
st.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Biomedyczna st.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia
Mikroelektronika w Technice i Medycyniest.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronikast.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Elektronika i Telekomunikacjast./ nst.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)st.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Informatykast./ nst.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Teleinformatykast.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka st./ nst.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Akustyczna st.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowast.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Mechanika i Budowa Maszyn st./ nst.

matematyka lub fizyka, lub informatyka

Inżynieria Mechatronicznast.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim) st.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ekologiczne Źródła Energii st.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Geofizyka st.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Górnictwo i Geologia st.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Informatyka Stosowana st.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Inżynieria Środowiskast.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Ochrona Środowiskast.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Turystyka i Rekreacja st.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia st./ nst.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Środowiska st./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Ceramikast.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia
Chemia Budowlanast.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia
Inżynieria Materiałowa st./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia
Technologia Chemicznast./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia
Wydział Odlewnictwa
Inżynieria Procesów Odlewniczychst./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskichst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Metali Nieżelaznych
Inżynieria Materiałowa st.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Metalurgiast.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji st.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia st./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Inżynieria Naftowa i Gazownicza st./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Zarządzania
Informatyka i Ekonometria st./ nst.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Zarządzanie st./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub geografia
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji st./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Energetyki i Paliw

Energetyka

st.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Technologia Chemiczna st.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medycznast.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Fizyka Technicznast.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Informatyka Stosowana st.matematyka lub fizyka, lub informatyka
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka st.matematyka
Wydział Humanistyczny
Informatyka Społecznast.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia, lub filozofia, lub historia, lub historia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie
Kulturoznawstwo  st./ nst.matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia, lub filozofia, lub historia, lub historia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie
Socjologiast./ nst.

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia, lub filozofia, lub historia, lub historia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2018/2019

 

Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych.

Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia przeprowadzana jest w trzech etapach:

W pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają kwalifikacji na pierwszy rok studiów na kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie list rankingowych obejmujących wszystkich kandydatów.

W drugim etapie wstępnie zakwalifikowani kandydaci, którzy składają podanie o przyjęcie na studia, otrzymują decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów.

W trzecim etapie zakwalifikowani kandydaci dokonują wpisu na studia.

 

Podstawą kwalifikacji na studia pierwszego stopnia jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

Wartości składników G i J dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad "nowej matury" (ocenianej w skali 0-100 punktów):

– liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego (maksymalna liczba punktów: 200). Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów głównych dla poszczególnych kierunków studiów znajdują się w tabeli powyżej.

– liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (maksymalna liczba punktów: 200).

 

Informacje szczegółowe dotyczące wartości składników G, J dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad „nowej” matury (ocenianej w skali 0-100 punktów) znajdują się tutaj.

 

Wartości składników G i J dla kandydatów posiadających:

Informacje dodatkowe:

  • Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określane są przez Rektora AGH w drodze zarządzenia.
  • Informacje w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad znajdują się tutaj
  • Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.
  • Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby nie będące obywatelami polskimi określane są przez Rektora AGH w drodze zarządzenia.
  • Informacja o kierunkach studiów niestacjonarnych, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2018/2019, zostanie podana w czerwcu 2018 r.

 

Opracowano na podstawie Uchwały nr 55/201 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.