20.06.2017

NKN w Warszawie – transmisja


W dniach 19-20 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”.

19 czerwca w sesjach dyskusyjnych (godz. 14.40–16.25) wezmą udział przedstawiciele AGH:

  • Sesja 2: Związki uczelni i uczelnie sieciowe

Prowadzenie: prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy AGH

  • Sesja 3: Systemy informatyczne w zarządzaniu uczelniami

Prowadzenie: prof. Kazimierz Wiatr, Senator RP, Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH

Transmisja z konferencji poprzez stronę NKN.

To już ostatnia konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 r., na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

W specjalistycznych opracowaniach krytykowany jest polski system wyłaniania władz uczelni przez wybory i podkreślane są zalety wyboru konkursowego z silnym udziałem ciała niezależnego od zatrudnionych w uczelni pracowników, które także powinno pełnić funkcje swoistej rady nadzorczej zarządu uczelni. Przeciwnicy tego rodzaju zmian mówią, że wprowadzenie ich groziłoby ograniczeniem autonomii uczelni, wolności badań naukowych i kształcenia, zdominowaniem przez interesy polityczne lub gospodarcze, oraz stanowiłoby zerwanie z tradycją. Czy radykalne zmiany sposobu wyłaniania władz uczelni i zakresu ich kompetencji są w Polsce potrzebne i czy zostaną zaakceptowane przez środowisko? Czy bez takich zmian możliwy jest znaczący wzrost jakości badań i kształcenia?

Namysłu wymagają kompetencje poszczególnych organów uczelni, zakres autonomii szkół wyższych, oraz podział kompetencji pomiędzy ministra nauki i szkolnictwa wyższego lub rząd, a organy uczelni oraz koncepcja statusu prawnego uczelni.

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia zagranicznych uniwersytetów w zarządzaniu uczelnią, prezentujące różne modele kierowania. Przedyskutowane zostanie funkcjonowanie uczelni jako podmiotu realizującego zadania publiczne, działanie szkół wyższych w ramach związków i sieci, wspomaganie zarządzania uczelnią przez systemy informatyczne, a także rola statutu w autonomii uczelni. Istotnymi wątkami będą też udział interesariuszy w procesie zarządzania uczelnią i relacje wewnątrz uczelni. Poruszone zostaną także tematy związane z polityką kadrową i finansową szkół wyższych oraz rola MNiSW w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Szczegółowe informacje