28.11.2014

Prof. Leszek Rutkowski Doktorem Honoris Causa AGH


Prof. Leszek Rutkowski

28 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa AGH prof. Leszkowi Rutkowskiemu.

 

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski urodził się 10 sierpnia 1952 roku we Wrocławiu. Studia wyższe ukończył w 1977 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (specjalność: systemy cybernetyki technicznej). W tym samym roku, jako stypendysta Politechniki Częstochowskiej, podjął studia doktoranckie w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. W marcu 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych nadany uchwałą Rady Naukowej tego Instytutu. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w styczniu 1986 roku. Tytuł naukowy profesora uzyskał 22 listopada 1995 roku na wniosek Rady Naukowej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1980 roku jest pracownikiem Politechniki Częstochowskiej, obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych. W latach 1987-1990 pracował w Oklahoma State University jako „associate professor”. Na macierzystej uczelni Profesor Leszek Rutkowski jest członkiem Senatu Politechniki Częstochowskiej i Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą (kadencje 2008–2012, 2012–2016).

 

Działalność naukowa Profesora Leszka Rutkowskiego koncentruje się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, modelowania rozmytego, rozpoznawania obrazów oraz wydobywania wiedzy z masowych strumieni danych. W tej tematyce na Politechnice Częstochowskiej stworzył szkołę naukową, której działalność i sukcesy zwracają powszechną uwagę środowiska akademickiego.

 

Profesor Leszek Rutkowski jest autorem lub współautorem około 200 publikacji, z których ponad 20 ukazało się w niezwykle prestiżowych czasopismach wydawanych przez IEEE. Jest też autorem 9 monografii wydanych w Polsce i za granicą, m.in. “New Soft Computing Techniques for System Modelling, Pattern Classification and Image Processing”, Springer, 2004; “Flexible Neuro-Fuzzy Systems: Structures, Learning and Performance Evaluation”, Kluwer Academic Publishers, 2004 oraz “Computational Intelligence”, Springer, 2008. W listopadzie 2004 roku został wybrany przez IEEE Board of Directors jako IEEE Fellow  - jedno z najwyżej cenionych na świecie wyróżnień naukowych. Wyróżnienie to uzyskał, jak widnieje na odpowiednim dyplomie, „for contributions to neurocomputing and flexible fuzzy systems”. W grudniu 2004 roku został wybrany członkiem korespondentem PAN. Profesor Leszek Rutkowski jest laureatem wielu nagród międzynarodowych i krajowych za działalność naukową i organizacyjną. Między innymi dwukrotnie był laureatem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Profesor Leszek Rutkowski trzykrotnie był wybierany przez społeczność akademicką na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (kadencje 2007–2010, 2011–2012, 2013–2016).

 

Profesor Leszek Rutkowski był założycielem i pierwszym przewodniczącym IEEE Computational Intelligence Society - Poland Chapter (2004–2006), pełnił odpowiedzialne funkcje w strukturach IEEE, m.in. jako „Chairman of the Distinguished Lecturer Program of the IEEE Computational Intelligence Society” (2008–2009). Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (od 1995 roku), członkiem komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism, m.in. IEEE Transactions on Cybernetics, International Journal of Neural Systems oraz International Journal of Applied Mathematics and Computer Science.

 

Na macierzystej uczelni Profesor Leszek Rutkowski ma znaczne zasługi w kształceniu młodej kadry naukowej, był promotorem w dziesięciu zakończonych przewodach doktorskich, przy czym sześciu jego byłych doktorantów pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej. Jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.