02.08.2018

Laureat konkursu NCN zrealizuje w AGH projekt badawczy na temat kolektywnej inteligencji w Internecie


Laureat rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu Sonatina 2 dr Rafał Olszowski zrealizuje na Wydziale Humanistycznym projekt o nazwie „Kolektywna inteligencja w Internecie: zastosowania w sferze publicznej, metody badania i modele partycypacji obywatelskiej”. Na sfinansowanie prac badacz otrzymał grant w wysokości 505 238 zł.

Głównym celem badawczym projektu jest krytyczny przegląd dotychczas stosowanych metod badania „kolektywnej inteligencji” (CI) pod kątem ich adekwatności do zastosowania w sferze publicznej. W ramach swojej pracy dr Olszowski dokona m.in. praktycznej analizy wybranych przedsięwzięć wykazujących cechy CI, realizowanych w Internecie i podejmujących zagadnienia należące do sfery publicznej. Przeprowadzi także eksperyment z wykorzystaniem oprogramowania informatycznego, gdzie badane będą zachowania zrekrutowanych na potrzeby projektu wolontariuszy podejmujących zagadnienia publiczne.

Projekt pozwoli zarówno na weryfikację adekwatności dotychczas stosowanego w badaniu CI, wypracowanego głównie w USA i częściowo na Litwie, interdyscyplinarnego aparatu badawczego poprzez skonfrontowanie go ze ściśle określonym obszarem tematycznym (zagadnienia publiczne) oraz obszarem, w którym tego typu badania nie były dotąd prowadzone. Zasadnicza większość badanych w ramach projektu przedsięwzięć będzie dotyczyć społeczności i debat zrealizowanych w Polsce, gdzie działania zorientowane na systematyczne badanie CI w sferze publicznej nie były jeszcze realizowane. Wnioski wyciągnięte z obserwacji polskich doświadczeń z CI mogą wzbogacić ogólną wiedzę na ten temat. Projekt będzie pierwszym na świecie przedsięwzięciem, w którym naukowcy będą poszukiwali metod systematycznego badania CI z perspektywy nauk politycznych i nauk o polityce publicznej. Podejmowane dotąd badania traktowały temat z perspektywy nauk o zarządzaniu i przedsiębiorczości, nauk informatycznych lub socjologii Internetu. Ponadto oryginalnym założeniem projektu jest nie tylko opisanie obecnie istniejących zjawisk, ale również refleksja teoretyczna, której celem jest zarysowanie możliwego do realizacji modelu sfery publicznej.

Sonatina to konkurs skierowany do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie dłużej niż od 3 lat. W tegorocznej edycji konkursu złożono 154 wnioski, z czego finansowanie otrzyma 45 badaczy. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 30 mln zł. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

Po zakończeniu realizacji grantu badacze mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie Sonata dla bardziej doświadczonych doktorów, czy Sonata Bis, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego.