30.03.2021

Kolejny laureat konkursu POLS zrealizuje projekt badawczy w AGH


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dodatkową listę rankingową konkursu POLS (kilkoro wnioskodawców zrezygnowało z finansowania projektów i NCN rozpoczęło procedurę finansowania projektów z listy rezerwowej). Wśród czterech laureatów znalazł się dr Anderson Ramidan Kohara, który na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej poprowadzi projekt badawczy pt. Produkcja cząstek i ich korelacje w zderzeniach wysokoenergetycznych.

Projekt dotyczy badania oddziaływań silnych zachodzących między podstawowymi składnikami materii (kwarkami i gluonami) oraz rządzącej nimi teorii – Chromodynamiki Kwantowej (Quantum Chromodynamics – QCD).

Naukowiec będzie badać produkcję cząstek w zderzeniach proton-jądro (pA) oraz proton-proton (pp) w obszarze tzw. ,,małych x”, gdzie x jest ułamkiem energii protonu lub jądra, niesionym przez zderzający się kwark lub gluon. Cele projektu podzielone są na trzy etapy. Pierwszy poświęcony będzie badaniom korelacji kwantowych między dwoma wyprodukowanymi cząstkami w zderzeniach pA. Badanie takich korelacji jest niezwykle istotne, ponieważ kąt między śladami produkowanych cząstek jest czuły na szczegóły stanu początkowego takiego zderzenia. Jak dotąd nie ma przekonywującego wyjaśnienia korelacji kątowych produkowanych cząstek przy pomocy teorii fundamentalnej QCD. Projekt zakłada wyjaśnienie powiązanych z zagadnieniem danych doświadczalnych przy użyciu teorii fundamentalnej oraz teorii Kondensatu Szkła Kolorowego (Color Glass Condensate – CGC), a także wyjaśnienie hierarchii korelacji kątowych przy zmianie wielkości układu: od mniejszych układów (pA) do większych układów, takich jak hel-jądro (HeA). Druga część projektu ma na celu zbadanie przyczynków interferencyjnych, które dają wkład do dwucząstkowej produkcji, lecz zostały pominięte w dotychczasowych badaniach fenomenologicznych. Planowane jest obliczenie powiązanych amplitud rozpraszania przy użyciu różnych istniejących formalizmów oraz wyliczenie odpowiadających im przekrojów czynnych. Celem trzeciego etapu projektu będzie próba połączenia fizyki małych x oraz elastycznego rozpraszania hadronów. Idea polega na analizie rozpraszania elastycznego hadronów przy użyciu modeli mikroskopowych, które zawierają informacje na temat rozkładu partonów w hadronach i powiązanych efektów kwantowych, przy użyciu aparatu teoretycznego rozwijanego dla fizyki małych x.

Dr Anderson Ramidan Kohara pochodzi z Brazylii. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie fizyka cząsteczek uzyskał w 2015 r. w Physics Institute – University of Rio de Janeiro. Obecnie pracuje w National Industrial Development Service – Chemical and Textile Industry Technology Center (SENAI-CETIQT).

Na prowadzenie swoich badań naukowiec otrzyma grant w wysokości 525 000 zł (119 560 euro). Ze strony AGH projektem opiekuje się dr hab. Piotr Kotko, prof. AGH.

Konkurs POLS jest współfinansowany z funduszy norweskich. Ma na celu wsparcie mobilności naukowej i skierowany jest do naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić badania w Polsce.

Przypomnijmy, że na pierwszej liście konkursowej, ogłoszonej w grudniu ubiegłego roku, znalazł się włoski geolog dr Fulvio Franchi z projektem realizowanym na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.