07.04.2014

„DIAMENTY AGH” – laureaci XV edycji konkursu


Zakończyła się XV edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” i Akademię Górniczo-Hutniczą pod patronatem JM Rektora AGH.

 

Jury konkursu „Diamenty na posiedzeniu w dniu 31 marca 2014 roku wybrało najlepsze prace w dwóch kategoriach – kategorii prac teoretycznych i kategorii prac aplikacyjnych.

W KATEGORII PRAC TEORETYCZNYCH

 • I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
  Autor: mgr Krzysztof Kolasiński (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
  Tytuł pracy: Modelowanie doświadczenia mapowania lokalnej gęstości stanów techniką sondy skaningowej dla półprzewodnikowych otwartych kropek kwantowych
  Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, prof. AGH

 • II miejsce
  Autor: mgr inż. Jacek Podlewski (Wydział Matematyki Stosowanej)
  Tytuł pracy: Minimalizacja ryzyka empirycznego w problemach odwrotnych
  Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik

 • III miejsce
  Autor: mgr inż. Mateusz Rzeszutek  (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
  Tytuł pracy: Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z wykorzystaniem matematycznego modelu dyspersji CALPUFF
  Promotor: dr  inż. Robert Oleniacz

W KATEGORII PRAC APLIKACYJNYCH

 • I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
  Autor: mgr inż. Izabela Słomian (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
  Tytuł pracy: Mikropaskowy układ antenowy o przełączanej polaryzacji zasilany szeregowo
  Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Wincza

 • II miejsce
  Autor: mgr inż. Anna Findysz (Wydział Energetyki i Paliw)
  Tytuł pracy: Właściwości struktrualne pniktydków z grupy „111”
  Promotor: dr  Jacek Marzec

 • III miejsce
  Autor: mgr inż. Martyna Rumin (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
  Tytuł pracy: Nowy woltamperometryczny sensor kodeiny oparty o receptor Nafion-Nanorurki węglowe
  Promotor: dr  inż. Robert Piech

 

Laureaci otrzymują także nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce – 5 tys. zł, II miejsce – 3 tys. zł, III miejsce – 2 tys. zł. Analogiczne nagrody otrzymują także opiekunowie (promotorzy) nagrodzonych prac.

Lista autorów wyróżnionych prac w poprzednich edycjach konkursu dostępna jest na stronie konkursu: www.stn.agh.edu.pl/konkurs-diamenty-agh, gdzie można znaleźć także historię konkursu, regulamin, autorów zwycięskich i wyróżnionych prac. W imieniu organizatorów i patrona konkursu JM Rektora AGH zapraszamy laureatów i wyróżnionych, ich opiekunów naukowych, jurorów i władze wydziałów oraz wszystkich zainteresowanych na uroczyste ogłoszenie wyników XV edycji konkursu, wręczenie medali i dyplomów oraz otwarcie pokonkursowej wystawy prac, które odbędzie się 16 maja 2014 r. (piątek) o godz. 11.00 w gmachu Biblioteki Głównej AGH. Wręczenie dwóch nagród głównych konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego. Laureaci otrzymują wówczas oprócz nagród także specjalne statuetki  konkursu – Diamenty AGH.

Gratulacje dla autorów i promotorów wyróżnionych i nagrodzonych prac. Poniżej sylwetki laureatów nagród głównych w obu kategoriach w XV edycji konkursu  „Diamenty AGH”.


Izabela Słomian urodziła się 17 kwietnia 1989 roku w Krzepicach. Uczęszczała do klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W roku 2008 podjęła studia I stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie w 2012 roku uzyskała tytuł inżyniera na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (moduł Elektronika) na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Współautorska praca inżynierska pani Izabeli (zrealizowana wspólnie z Iloną Piekarz), której promotorem był dr hab. inż. Krzysztof Wincza, dotyczyła metody obniżania strat w sieciach formowania wiązki spolaryzowanych liniowo mikropaskowych układów antenowych. Praca inżynierska stała się przedmiotem publikacji naukowej, która ukazała się w międzynarodowym czasopiśmie IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. W roku akademickim 2011/2012 rozpoczęła naukę na studiach II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (moduł Elektronika) w specjalności Urządzenia i Systemy Teleinformatyczne. W czasie studiów magisterskich uczestniczyła w pracach badawczych dotyczących techniki mikrofalowej i antenowej prowadzonych w Katedrze Elektroniki AGH w zespole Techniki Mikrofalowej i Elektroniki Wielkiej Częstotliwości. W roku 2012 Pani Słomian uzyskała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz Stypendium Rektora AGH, a w roku 2013 została laureatką II edycji konkursu „Diamentowy Grant” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskując finansowanie projektu pt. „Anteny o skanowanej wiązce promieniowania w szerokim zakresie kątowym projektowane z wykorzystaniem prawo-lewoskrętnych odcinków linii transmisyjnych do zastosowań w sensorach radarowych”. W czasie studiów działała także w Studenckim Kole Naukowym Elektroników. W pracy dyplomowej magisterskiej Izabela Słomian przedstawiła wybrane wyniki prac badawczych, które prowadziła w czasie studiów magisterskich pod opieką dr hab. inż. Krzysztofa Winczy. Opracowane układy antenowe stały się również przedmiotem dwóch artykułach naukowych, opublikowanych w czasopismach IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters oraz IEEE Transactions on Antennas and Propagation, a także przedmiotem komunikatu konferencyjnego zaprezentowanego podczas międzynarodowej konferencji International Microwave and Optoelectronics Conference 2013. Obecnie pani Izabela jest uczestniczką studiów III stopnia prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Interesuje się kinematografią, a w wolnym czasie uczy się języków obcych.


Krzysztof Kolasiński urodził się 20 sierpnia 1989 roku w Krynicy-Zdroju. Uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-informatycznym w Liceum Ogólnokształcącym w Muszynie. W 2008 roku rozpoczął studia I stopnia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej na kierunku Fizyka Techniczna. Po dwóch latach nauki, dzięki dobrym wynikom, kontynuował kształcenie w toku indywidualnych studiów (IS) pod opieką prof. dr hab. inż. Bartłomieja Szafrana. Tego samego roku rozpoczął również studia I stopnia na drugim kierunku – Informatyka Stosowana na tym samym wydziale. Praca inżynierska Krzysztofa Kolasińskiego dotyczyła numerycznego rozwiązania równań Naviera-Stokesa. W roku akademickim 2012/2013 rozpoczął studia II stopnia na kierunku Fizyka Techniczna specjalizując się w dziedzinie fizyki ciała stałego, kontynuując IS oraz drugi kierunek. Od tego momentu rozpoczął również swoje badania pod kątem pracy magisterskiej, będąc jednocześnie członkiem grantu naukowego kierowanego przez prof. Szafrana. Przez cały okres studiów otrzymywał stypendium za wyniki w nauce (stypendium rektorskie i w ramach studiów zamawianych). Brał również udział w licznych wyjazdach naukowych organizowanych przez wydział. W 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie na tym samym wydziale.
W trakcie studiów pierwszego stopnia Krzysztof Kolasiński został współautorem artykułu naukowego opublikowanego w 2012 szanowanym czasopiśmie międzynarodowych „Talanta”. W trakcie studiów II brał udział w dwóch konferencjach o statusie międzynarodowym:  International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science 2012 oraz Konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy (KDM 2013), na której był współautorem prezentowanego plakatu. Udział w konferencji KDM był wynikiem współpracy z Instytutem Katalizy i Fizykochemii powierzchni PAN, gdzie odbył trzymiesięczny staż, na którym zajmował się programowaniem algorytmów numerycznych na karty graficzne z zakresu chemii obliczeniowej.  W roku 2012 brał również udział w letniej szkole „European Summer School 2012”  organizowanej co roku w Strasbourgu. Praca magisterska została opublikowana w 2013 roku w międzynarodowym czasopiśmie Physical Review B.
Krzysztof Kolasiński interesuje się również grafiką komputerową, metodami numerycznymi, jak i programowaniem kart graficznych. Swoje zainteresowania rozwija biorąc udział w różnych kursach internetowych organizowanych przez platformy edukacyjne takie jak: Coursera, Edx, czy Stanford Online Courses. Wolne chwile poświęca na grę na gitarze, jazdę na rowerze i wycieczki górskie, czy na robienie zdjęć różnym rzeczom. Lubi podróżować.