01.07.2016

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów AGH


Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, działający przy Centrum Karier AGH, opublikował raport dotyczący losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia z rocznika 2015*.

Akademia Górniczo-Hutnicza należy do nielicznych w Polsce szkół wyższych prowadzących badania wśród absolwentów do pół roku od ukończenia studiów, które mają na celu przedstawienie sytuacji zatrudnienia absolwentów w odniesieniu do wykształcenia uzyskanego w macierzystej uczelni zaraz po jej opuszczeniu. Większość polskich szkół wyższych przeprowadza takie badania po upływie jednego roku, stąd też porównywanie wyników pomiędzy AGH a innymi uczelniami nie zawsze jest zasadne. Liczebność badanej grupy jest bardzo wysoka; w ostatnich badaniach wzięło udział 82,2% wszystkich absolwentów AGH, którzy ukończyli studia w 2015 roku.

Odsetek ubiegłorocznych absolwentów, którzy zaraz po ukończeniu AGH podjęli pracę (85,6%) oraz działalność gospodarczą (2,6%) jest najwyższy od roku 2008 (Diagram 1 i 2). Wynik ten potwierdza opinie dotyczące wzrostu zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin nauk technicznych i ścisłych oraz wpisuje się w tezy Bilansu Kapitału Ludzkiego 2015.

Studenci AGH najczęściej już na ostatnich latach nauki zaczynają poszukiwania pracy docelowej w pełnym wymiarze godzin, stąd też 61,2% respondentów w momencie obrony pracy magisterskiej 2015 miało już zatrudnienie.

*Wyniki raportu nie obejmują absolwentów studiów niestacjonarnych (w większości pracujących), co sprawia, że w skali uczelni prezentowany wskaźnik zatrudnienia jest niższy od rzeczywistego.

Diagram 1. Status zawodowy absolwentów AGH (rok ukończenia 2015) przed upływem 6 miesięcy od ukończenia studiów

Diagram 2. Status zawodowy absolwentów AGH w latach: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Większość zatrudnionych absolwentów rocznika 2015 (52,9%) podjęła pracę w Krakowie, a w całym województwie małopolskim 69,2% badanych (Diagram 3) i od 8 lat ten wskaźnik utrzymuje się na podobnym poziomie.

Lokalizacja zatrudnienia to istotny czynnik przy wyborze miejsce pracy. Absolwenci AGH najchętniej podejmują pracę w Krakowie pomimo tego, że zabiegają o nich pracodawcy z innych regionów Polski oraz przedsiębiorcy zagraniczni poszukujący wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej i oferujący atrakcyjną ścieżkę rozwoju zawodowego.

Zatrudnieni za granicą stanowią 4,1% badanej populacji (Diagram 3). Odsetek pracujących za granicą w latach 2008–2015 waha się w granicach 3,5 - 4,3%. Absolwenci AGH wybierając pracę za granicą, kierują się głównie rozwojem zawodowym, a następnie zarobkami.

Diagram 3. Lokalizacja zatrudnienia absolwentów AGH (rok ukończenia 2015)

Pozycję absolwenta na rynku pracy określa także status prawny zatrudnienia (Diagram 4). Umowę o pracę otrzymuje około średnio 75% badanych, w zależności od rocznika abiturientów.

Diagram 4. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH (rok ukończenia 2015)

Ponad 23% absolwentów AGH 2015 nie musiało podejmować działań związanych z poszukiwaniem pracy, bowiem to pracodawcy występowali z inicjatywą ich zatrudnienia (Diagram 5). To wynik, który powtarza się każdego roku i jest efektem współpracy pomiędzy uczelnią a sektorem gospodarczo-przemysłowym (umowy i porozumienia o płynnym przepływie zasobów ludzkich: praktyki, staże, zatrudnienie). Pracodawcy wychodzą z inicjatywą zatrudnienia studentów AGH poprzez spotkania i rekrutacje organizowane na terenie Akademii, uczelnianą bazę CV, a także rekomendację pracowników naukowych AGH oraz pracujących w danej firmie absolwentów AGH.

Diagram 5. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci zatrudnieni (rok ukończenia 2015)

* Absolwenci zatrudnieni, którzy nie poszukiwali pracy (inicjatywa zatrudnienia ze strony pracodawcy)

Praca zgodna z wykształceniem

Praca zgodna z wykształceniem to życzenie ok. 80% absolwentów AGH, a dla uczelni to sygnał świadczący o dostosowaniu programu nauczania do potrzeb rynku (Diagram 6). W grupie abiturientów, którzy zaznaczyli częściową zgodność pracy z wykształceniem, znaczący odsetek stanowili młodzi pracownicy z kilkutygodniowym okresem zatrudnienia, co utrudniało klasyfikację zgodności. W grupie absolwentów niepracujących zgodnie z wykształceniem znajdują się także respondenci, którzy zadeklarowali zmianę zainteresowań zawodowych lub przypadkowo wybrali kierunek studiów bądź też kierunek studiów nie miał dla nich znaczenia.

Diagram 6. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci AGH (rok ukończenia 2015)

Zawodowe aspiracje

Rynek pracy sprzyja absolwentom tych uczelni, których poziom i zakres kształcenia jest dostosowany do bieżących potrzeb rynku i wymagań pracodawców. Dla abiturientów takich szkół wyższych podjęcie pracy nie stanowi problemu, bowiem coraz częściej to absolwent decyduje o wyborze pracodawcy: 52% absolwentów AGH otrzymało więcej niż jedną (średnio trzy) propozycje zatrudnienia, spośród których mogli przyjąć najbardziej dla nich optymalną.

Zainteresowanie pracodawców absolwentami AGH przekłada się także na ich zarobki - 15,3% absolwentów zaraz po studiach otrzymało wynagrodzenie przekraczające 5000 zł.

Głównym priorytetem absolwentów AGH jest możliwość rozwoju zawodowego, co świadczy o ich ambicjach zawodowych oraz dodatkowo determinuje do poszukiwania pracy zgodnej z zawodowymi zainteresowaniami i przynoszącej osobistą satysfakcję. Wysokość zarobków znajduje się na drugiej pozycji, a na trzeciej stabilność zatrudnienia. Wskaźnik procentowy poszczególnych odpowiedzi w odniesieniu do badanych roczników absolwentów utrzymuje się na zbliżonym poziomie (Diagram 7).

Diagram 7. Priorytety absolwentów AGH przy wyborze pracodawcy w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Powszechnym oczekiwaniem badanych respondentów była także satysfakcja z wykonywanej pracy oraz samorealizacja. Nie potwierdza się teza, że kariera zawodowa to dla absolwentów przede wszystkim osiąganie wyższych stanowisk w hierarchii organizacji. Według absolwentów AGH przewagę nad awansem administracyjnym ma awans polegający na doskonaleniu zawodowym proporcjonalnie wspieranym wynagrodzeniem. Taką opinię potwierdzają również pracodawcy.

Diagram 8. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy. Absolwenci AGH w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Według pracodawców elastyczność i adaptacja do zmian jest tym bardziej możliwa, im bardziej solidna baza wyjściowa, czyli wiedza uzyskana na studiach. W ich opinii absolwenci AGH bardzo dobrze radzą sobie w obszarach umiejętności analitycznych, kompetencji społecznych i kreatywności inżynierskiej.

Przedsiębiorcy rekrutujący absolwentów AGH wypowiadają się o nich niezwykle pozytywnie, cenią ich wiedzę, kwalifikacje zawodowe, kulturę osobistą oraz... skromność.

Niezależnie od zmieniającej się koniunktury rynku pracy prowadzone wyniki badań (wśród absolwentów i pracodawców) potwierdzają, że pozycja zawodowa absolwenta AGH jest stabilna i wynika z konsekwentnej realizacji programu kształcenia w oparciu o rzeczywiste potrzeby sektora gospodarczego.