Transport gazu i energetyka gazowa

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie zasad projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury służącej do transportu (przesył i dystrybucja) gazu ziemnego oraz instalacji satelitarnych LNG.  Studia trwają dwa semestry i obejmują około 200 godz. wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowych AGH, jak i przez specjalistów-praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w sektorze gazu ziemnego.

W trakcie studiów omawiane będą, m.in. następujące zagadnienia: podstawy gazownictwa, urządzenia pomiarowe stosowane w gazownictwie i energetyce, projektowanie sieci gazowych, metody sterowania systemami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazu, symulacje sieci gazowych, najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w budowie gazociągów, zastosowanie gazu jako paliwa w siłowniach, elektrociepłowniach i transporcie, charakterystyka gazowych jednostek kogeneracyjnych.

 

Program studiów

  • Złoża gazu ziemnego - zasoby i rozmieszczenie
  • Prawne aspekty rynku gazu ziemnego
  • Podstawy gazownictwa
  • Energetyka gazowa
  • Projektowanie i budowa gazociągów
  • Techniki i technologie bezwykopowe w gazownictwie
  • Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji i tłoczni gazowych
  • Magazynowanie gazu ziemnego
  • Technologie skroplonego gazu ziemnego LNG
  • Pomiary w gazownictwie
  • Systemy telemechaniki w sieci przesyłowej gazu
  • Sterowanie systemami przesyłowymi gazu
  • Modelowanie i optymalizacja sieci gazowych
  • Ochrona środowiska w gazownictwie
  • Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego
  • Podstawy ekonomii w gazownictwie

   

  Sylwetka absolwenta:

  Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, zawodowo związanych z sektorem gazowym, energetycznym, a także do osób zajmujących się problematyką wykorzystania gazu ziemnego, budowy i eksploatacji gazociągów.

  Absolwenci otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki, dotyczącą transportu gazu, eksploatacji sieci gazowych, energetyki gazowej z elementami ciepłownictwa, a także podstaw ekonomii w gazownictwie. Ponadto słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczeń i projektów.

   

  Czas trwania:

  2 semestry (od X 2019 r. do IX 2020 r.)

   

  Termin zgłoszeń:

  do 25 IX 2019 r.

   

  Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz ze zobowiązaniem się do pokrycia kosztów,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • kwestionariusz osobowy,
  • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie), zawierające deklarację dokonania opłaty za studia.

   

  Tryb zgłoszeń:

  kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

   

  Liczba miejsc:

  30

   

  Miejsce zgłoszeń:

  AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

  pawilon A-4, pokój 315

   

  Osoba przyjmująca zgłoszenia:

  Dr inż. Piotr Janusz – Kierownik Studiów Podyplomowych

  tel.: 697 939 974,

  transgaz@agh.edu.pl

   

  Opłaty:

  4900 zł

   

  Informacje dodatkowe:

  Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 14.00, sobota w godz. 8.15–17.30).