Współczesne budownictwo drewniane

Charakterystyka studiów

Rozwój społeczno-gospodarczy oraz rosnąca konkurencyjność na rynku budowlanym wyraźnie uwidaczniają preferencje inwestorów i powodują wzrost wymagań jakościowych. Ważnymi kryteriami są: kilkumiesięczny cykl wznoszenia, umiarkowane ceny oraz niewielkie zużycie surowców. Wymaganie te spełniają nowoczesne rozwiązania systemowe obiektów budowlanych o konstrukcjach drewnianych Dopełnieniem są nisko-materiałochłonne przegrody wewnętrzne i zewnętrzne, spełniające wymagania izolacyjności termicznej i akustycznej, prawidłowego oświetlenia oraz warunki prośrodowiskowe. Nowoczesny, zazwyczaj zautomatyzowany, cały proces projektowania oraz wykonania elementów systemowych zapewnia wysoką ich jakość. Technologiczne rozwiązania realizacji budów sprawiają, że czasy wykonania obiektów są znacząco krótsze w porównaniu z tradycyjnym wykonywaniem budynków. Ponadto obecnie stosowane systemy budownictwa charakteryzują się minimalnymi nakładami robocizny, korzystnie wpływając na obniżenie kosztów wzniesienia obiektów.

Wychodząc na przeciw, z jednej strony oczekiwaniom i zapotrzebowaniu na fachowców tej dziedziny, zarówno przez inwestorów, jak i pracodawców, z drugiej zaś w sytuacji ograniczonego zakresu niniejszej problematyki na studiach inżynierskich oraz magisterskich, w celu poszerzenia wiedzy branżowej i jakości kształcenia, zostały przygotowane niniejsze studia podyplomowe. Są to studia o nowoczesnej prefabrykacji drewnianej i oryginalnych metodach przemysłowej produkcji oraz o ciekawych problemach i aspektach praktycznych firm wykonawczych, realizujących interesujące obiekty budowlane.

 

Program studiów

· Ewolucja konstrukcji drewnianych oraz architektura obiektów.

· Anatomia, trwałość i metody zabezpieczania drewna.

· Mikroklimat, akustyka, ochrona cieplna, energochłonność budynków i oddziaływanie budownictwa na środowisko.

· Fundamenty, izolacje i odwodnienia w budownictwie drewnianym.

· Budownictwo drewniane.

· Zunifikowane materiały uzupełniające, elementy, detale konstrukcyjne i wyposażenie.

· Budynki drewniane inteligentne.

· Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji drewnianych.

· Prefabrykacja konstrukcji drewnianych.

· Technologia i organizacja robót w budownictwie drewnianym.

· Diagnostyka i eksploatacja obiektów budownictwa drewnianego.

· Zarządzanie, logistyka, marketing.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów wyższych szkół technicznych, szczególnie z zakresu inżynierii produkcji, budownictwa i architektury oraz technologów drewna, menadżerów, kierowników, projektantów, inspektorów nadzoru. Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji wykonawstwa robót, produkcji prefabrykatów i kierowania oraz zostaną zaznajomieni zasadami projektowania w obszarze realizacji budownictwa drewnianego.

 

Czas trwania

2 semestry (od X 2019r. do IX 2020 r.)

 

Termin zgłoszeń

od 17 VI 2019 r. do 12 VII 2019 r. oraz od 02 IX 2019 do 27 IX 2019 r.

 

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia

Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia ukończenia studiów wyższych

Kwestionariusz osobowy

 

Miejsce zgłoszeń

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Osoby przyjmujące zgłoszenia

Dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH, 

tel.: 12 617 2083,

kom.: 694459571

awiecko@agh.edu.pl

 

Opłaty

4500 zł (za 2 semestry) 

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia: Zjazdy co 2 tygodnie, soboty i niedziele