Rynek gazu ziemnego – szanse i bariery rozwoju

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 190 godz. wykładów, seminariów, laboratoriów komputerowych i ćwiczeń projektowych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania krajowego rynku gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych zmian na tym rynku, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich lat, analiza najważniejszych aspektów prawnych, technicznych, ekonomicznych i geopolitycznych mających wpływ na krajowy sektor gazu ziemnego. Wykładowcy to zarówno pracownicy naukowi, jak również praktycy – wieloletni pracownicy o bogatym doświadczeniu w zakresie regulacji i nadzoru nad rynkiem energii w Polsce oraz eksperci zatrudnieni w przedsiębiorstwach energetycznych działających w branży gazowniczej.

 

Program studiów:

 • Urządzenia do pomiaru ilości i jakości gazu ziemnego oraz wymagania prawne.
 • Budowa i Eksploatacja Sieci Gazowych.
 • Terminale, instalacje oraz transport skroplonego gazu ziemnego (LNG).
 • Siłownie i elektrociepłownie gazowe.
 • Prawo – regulacyjne wymogi podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gazu ziemnego.
 • Europejski rynek gazu ziemnego – historia integracji, struktura, modele funkcjonowania i otwarcia.
 • Wpływ wybranych systemów wsparcia na sektor gazu ziemnego.
 • Polityka energetyczna Polski i UE.
 • Podstawy analizy technicznej rynków finansowych.
 • Podstawy probabilistycznej analizy ryzyka z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo.
 • Ocena efektywności inwestycji w sektorze gazowniczym.
 • Ocena inwestycji w przemyśle gazowniczym z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych.
 • Instrumenty pochodne handlu ropą naftową i gazem ziemnym.
 • Zasoby gazu na świecie – obecny stan poszukiwań i perspektywy zwiększenia wydobycia.
 • Rola i znaczenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego w procesie
  liberalizacji rynku gazu ziemnego.
 • Rola Podziemnych Magazynów Gazu na rynku gazu.
 • Światowe rynki gazu ziemnego.
 • Rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG).
 • Liberalizacja rynków energii – kluczowe aspekty.
 • Hurtowy obrót gazem ziemnym.
 • Rynek alternatywnych paliw gazowych.
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem energetycznym.
 • Zarządzanie wartością firmy.
 • Modelowanie systemów paliwowo-energetycznych.
 • Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego.
 • Innowacyjne technologie zagospodarowania złóż gazu.
 • Mikrogeneracja gazowa.

 

Sylwetka absolwenta:

Oferta studiów skierowana jest do pracowników przedsiębiorstw energetycznych, a w szczególności tych przedsiębiorstw, które zajmują się obrotem gazem ziemnym. Słuchacze studiów uzyskają najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu zmian na rynku gazu ziemnego (liberalizacja rynku). Ponadto będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wykonania analiz i projektów umożliwiających im, jeszcze w trakcie trwania studiów, sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej.

 

Czas trwania:

 2 semestry (od X 2019 r. do VI 2020 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 29 IX 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz ze zobowiązaniem się do pokrycia kosztów,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczone ksero dyplomu,
 • skierowanie z zakładu pracy (można też zgłaszać się indywidualnie).     

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 104

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Jolanta Ulman

tel.: 12 617 22 10

ulman@agh.edu.pl

 

Opłaty:

4800 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 16.00 i sobota). Jeden zjazd obejmuje około 15 godz. (15 x 45 min.).

Studia te mogą zostać uruchomione na zamówienie przedsiębiorstwa energetycznego.