Nagroda imienia profesora Zbigniewa Engela

Regulamin przyznawania Nagród imienia Profesora Zbigniewa Engela

1. Celem wyróżnienia aktywnej działalności w dziedzinie naukowej, Rada Naukowa - Kapituła Fundacji Rodziny Engelów przyznaje coroczne Nagrody imienia Profesora Zbigniewa Engela, za najlepsza pracę naukową np. rozprawę habilitacyjną, pracę doktorską, monografię, cykl artykułów w ostatnich trzech latach, itp.


2. Przyznawane są trzy nagrody:

  • Nagroda I stopnia w wysokości 3 000 euro
  • Nagroda II stopnia w wysokości 2 500 euro
  • Nagroda III stopnia w wysokości 2 000 euro


3. Środki pieniężne na przyznane nagrody pochodzą z funduszy Fundacji Rodziny Engelów.


4. Nagrody przyznawana jest młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica, Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki oraz Politechniki Świętokrzyskiej, których wiek nie przekroczył 35 lat życia.


5. Rada Naukowa - Kapituła podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.


6. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać dziekani wydziałów Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz inni kierownicy jednostek naukowych uczelni w terminie do 30 kwietnia każdego roku.


7. Rada Naukowa - Kapituła rozpatrzy wnioski i podejmie decyzje o przyznaniu nagród do dnia 31 maja każdego roku.


8. Rada Naukowa - Kapituła może zlecić recenzowanie przedstawionych wniosków.


9. Zawiadomienia o corocznym konkursie o Nagrodę imienia Profesora Zbigniewa Engela podają kierownictwa Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Mogą to być afisze, zawiadomienia w czasopismach uczelnianych, pismach itp.


10. Nagrodę dla pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej wręcza JM Rektor AGH, dla pracowników Politechniki Krakowskiej JM Rektor Politechniki, zaś dla pracowników Politechniki Świętokrzyskiej JM Rektor tej uczelni na uroczystych inauguracjach roku akademickiego. We wręczeniu nagrody uczestniczy przedstawiciel Fundacji Rodziny Engelów.


11. Laureaci obok nagrody pieniężnej otrzymuje specjalny dyplom oraz statuetkę wykonaną według projektu Profesora Bronisława Chromego.
 
12. Nazwiska laureatów wpisywane są do ksiąg znajdujących się w biurach Rektora Uczelni. Nazwiska laureatów wpisuje się również do księgi pamiątkowej Fundacji Rodziny Engelów. Informacje o przyznaniu nagrody podaje się do publicznej wiadomości.


13. Otrzymanie Nagrody imienia Profesora Zbigniewa Engela nie ogranicza możliwości starania się przez laureatów o inne nagrody za te same osiągnięcia.


14. Nagrodę imienia Profesora Zbigniewa Engela można otrzymać tylko jeden raz.


15. Nagroda (nagrody) w danym roku mogą być nie przyznane przez Radę Naukową - Kapitułę. W takim przypadku wysokość nagrody (nagród) w roku następnym może być zwiększona.


16. Rada Naukowa - Kapituła może dokonać zmian w niniejszym regulaminie