01.10.2021

Przedłużenie rekrutacji na szkolenia dla pracowników AGH w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju AGH” – cykl IV ostatni


Rekrutacja na ostatni cykl szkoleń z zakresu zarządzania, finansów i prawa, realizowany w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie” - POWER 3.5. zostaje przedłużona do 12.10.2021 r.

Szkolenia dedykowane są dla pracowników AGH – kadry administracyjnej i zarządczej oraz pracowników naukowo-dydaktycznych pełniących funkcje zarządcze lub przygotowujący się do ich pełnienia w przyszłości.

W roku akademickim 2021/2022 szkolenia rozpoczną się na przełomie październik/listopad 2021 i potrwają do czerwca 2022.

Szkolenia zaplanowano dla trzech grup docelowych Projektu:
1) Grupa I – osoby wchodzące w skład Kolegium Dziekańskiego (tj. poszerzonego Kolegium Rektorskiego), Prodziekani Wydziałów (obecni oraz przygotowujący się do pełnienia tej funkcji w najbliższej przyszłości), Kierownicy Katedr (obecni oraz przygotowujący się do pełnienia tej funkcji w najbliższej przyszłości) i Kierownicy Projektów (obecni oraz przygotowujący się do pełnienia tej funkcji w najbliższej przyszłości);
2) Grupa II – Dyrektorzy Administracyjni Wydziałów, osoby pełniące funkcję Kierownika Administracji Jednostek Pozawydziałowych, osoby pełniące funkcje kierownicze w administracji centralnej (w tym: kierownik działu, kierownik sekcji, zastępca kierownika działu);
3) Grupa III – Pracownicy administracyjni.

Udział w szkoleniu oznacza, że w w/w okresie uczestnik weźmie udział w cyklu 15 szkoleń z niżej wymienionych tematów:
1) stosowanie w AGH ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w uczelniach publicznych;
2) współpraca z kontrahentami AGH - zobowiązania - kodeks cywilny;
3) reforma szkolnictwa wyższego w ramach ustawy 2.0 - nowe wyzwania dla uczelni publicznej;
4) podstawy gospodarki finansowej uczelni publicznej;
5) decyzje administracyjne w działalności AGH - kodeks postępowania administracyjnego;
6) planowanie i realizacja zamówień finansowanych ze środków publicznych w AGH;
7) stosowanie instrukcji kancelaryjnej w AGH i archiwizacja dokumentów;
8) zasad ewidencji księgowej w AGH;
9) podniesienie kompetencji przez pracowników AGH w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych w ramach programów krajowych, unijnych i strukturalnych;
10) bezpieczeństwo informacji w AGH;
11) identyfikacja i reakcja na potencjalne działania korupcyjne w AGH;
12) ochrona, korzystanie oraz komercjalizacja własności intelektualnej w AGH;
13) zatrudnianie pracowników w AGH - kodeks pracy, kodeks cywilny i inne;
14) najważniejsze akty prawa wewnętrznego;
15) systemy informatyczne wspierające zarządzanie w AGH.

Szczegółowe informacje nt cyku szkoleń zawiera komunikat Kanclerza AGH nr 73/2021 z 1 października 2021 r.