Działania w obszarze kształcenia

W ramach projektu IDUB realizowane jest 5 działań w obszarze kształcenia, które mają na celu unowocześnić oraz powiązać z POB proces kształcenia prowadzony na AGH.

Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi (Działanie 12)

System Jakości Kształcenia mający na celu dostosowywanie procesu kształcenia do zmieniających się potrzeb i wymagań oraz diagnozowanie i eliminację zjawisk niepożądanych (Działanie 13)

Organizacja i przebieg studiów uwzględniające potrzeby i zainteresowania najzdolniejszych studentów (Działanie 14)

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia (Działanie 15)

Polityka kadrowa wspierająca rozwój kompetencji dydaktycznych (Działanie 16)