Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział Metali Nieżelaznych

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • metalurgii i przetwórstwa metali, inżynierii materiałowej, informatyki, automatyki i robotyki oraz zagadnień dotyczących ekonomii i nauk o zarządzaniu,
 • kluczowych zagadnień z techniki wytwarzania wyrobów z metali i stopów, zarządzania produkcją i personelem,
 • procesów i technik produkcyjnych, rachunku kosztów, finansów oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • nauk technicznych, ekonomicznych oraz w naukach o zarządzaniu, a szczególnie w inżynierii produkcji, metalurgii i inżynierii materiałowej,
 • cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych i prawidłowej ich eksploatacji w obszarze metalurgii i przetwórstwa metali szczególnie w przemyśle metali nieżelaznych,
 • ekonomii, zarządzania i marketingu, a także z przedmiotów inżynierskich przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji recyklingu metali nieżelaznych z odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych,
 • zarządzania firmą, organizacją produkcji i innych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę w zakresie:

 • podstawowych metod, technik, narzędzia i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji,
 • materiałów i technologii w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym,
 • optymalizacji procesów technologicznych i organizacyjnych,
 • doskonalenia procesów produkcyjnych i organizacyjnych w oparciu o metodologię Lean, Kaizen i Six Sigma,
 • nadzorowania, sterowania, kontroli i analizy procesów  w oparciu o narzędzia SPC, 
 • komputerowych systemów ekspertowych wspomagających procesy technologiczne i organizacyjne,
 • zarządzania, w tym zarządzania jakością,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • posługiwać się językiem specjalistycznym obowiązującym w naukach o zarządzaniu, ekonomii oraz technice,
 • przygotować dobrze udokumentowane opracowanie dotyczące problemów zarządzania i inżynierii produkcji,
 • przygotować prezentację ustną z zagadnień zarządzania i inżynierii produkcji,
 • posługiwać się technikami pomiarowymi, komputerowymi oraz bazami danych, 
 • planować i przeprowadzić eksperymenty obejmujące pomiary i symulacje komputerowe przy równoczesnej interpretacji uzyskanych wyników i poprawnym wyciąganiu z nich wniosków,
 • przeprowadzić analizę ekonomiczną procesów produkcyjnych zarówno w odniesieniu do projektowanych procesów jak i procesów realizowanych,
 • dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne i technologiczne w szczególności obiekty, urządzenia, procesy, usługi w różnorodnych technikach wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych,
 • ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania praktycznych zadań oraz wybrać i zastosować właściwą,
 • zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować proces produkcyjny w tym proste urządzenia i oprzyrządowanie wraz z systemem zarządzania tymi obiektami.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej,
 • planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, 
 • wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne,
 • integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
 • formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi,
 • ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii), 
 • dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,
 • zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych wraz z ich analizą ekonomiczną.

Praktyki

Studenci realizują praktyki w wielu firmach oraz instytutach badawczych w całej Polsce. 

Najczęściej wybieranymi zakładami są: ArcelorMittal Poland, Tele-Fonika Kable, Fiat Auto Poland, Valeo, Pratt and Whitney Rzeszów, KGHM Polska Miedź oraz PZL Mielec.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • właściciele mikro przedsiębiorstw w branży metali nieżelaznych, inżynierii produkcji oraz zarządzania,
 • inżynierowie i specjaliści w obszarze zarządzania: jakością, zarządzania strategicznego, projektowania wdrażania i optymalizowania procesów technologicznych bądź procesów organizacyjnych,
 • specjaliści i technolodzy w obszarze rozwoju firmy i nowych produktów.