Inżynieria Materiałowa

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • podstawowych zagadnień matematyki, fizyki, chemii, informatyki i nauki o materiałach,
 • podstawowych zasad termodynamiki i wymiany ciepła,
 • podstawowych praw mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich,
 • materiałów inżynierskich – ich technologii wytwarzania, przetwórstwa i łączenia,
 • przemian fazowych zachodzących w materiałach metalicznych i ich wpływu na własności mechaniczne,
 • podstawowych własności materiałów inżynierskich oraz ich wyznaczania,
 • metod komputerowych stosowanych w inżynierii materiałowej,
 • podstawowych metod badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej,
 • zasad doboru materiałów konstrukcyjnych w projektowaniu inżynierskim,
 • podstawowych zagadnień metalurgii proszków, inżynierii powierzchni oraz inżynierii spajania.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • nowoczesnych zaawansowanych metod badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej,
 • mechaniki ciał stałych,
 • projektowania struktury i własności materiałów,
 • baz danych w inżynierii materiałowej,
 • statystycznej kontroli jakości.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi,
 • wykorzystywać metody eksperymentalne w badaniach własności materiałów,
 • ocenić własności materiałów metalicznych na podstawie znajomości ich mikrostruktury,
 • dobrać odpowiednią obróbkę cieplną lub cieplno-plastyczną do otrzymania założonych własności materiałów metalicznych,
 • potrafi na podstawie prostych modeli fizycznych obliczyć podstawowe parametry elektryczne, magnetyczne, optyczne i cieplne materiałów,
 • rozwiązywać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej przy wykorzystaniu metod komputerowych,
 • wykorzystać metody badania mikro- i nanostruktury materiałów do ich charakterystyki,
 • zaprojektować procedury badawcze zmierzające do określenia mikrostruktury i właściwości interesującego go materiału,
 • zidentyfikować mechanizmy zniszczenia i procesy zużycia materiałów na podstawie badań fraktograficznych,
 • wykonać podstawowe obliczenia (pole temperatury, strumień ciepła, gęstość strumienia ciepła, współczynnik wymiany ciepła) z zakresu ustalonego przewodzenia, przejmowania i promieniowania ciepła,
 • wskazać praktyczne zastosowanie materiałów metalicznych na podstawie ich składu chemicznego, struktury lub własności.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • wykorzystywać specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą i programy komputerowe do oceny skuteczności procesów technologicznych oraz wpływu warunków pracy na stabilność mikrostruktury materiałów,
 • wykorzystywać poznane metody badawcze do analizy mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego materiałów inżynierskich,
 • obliczyć wybrane własności mechaniczne kompozytów,
 • dobrać metody do analizy własności mechanicznych materiałów inżynierskich w procesach przeróbki plastycznej,
 • właściwie wykorzystać standardowe interfejsy komunikacyjne do zarządzania typowymi urządzeniami sieciowymi.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach/przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem odbywanych studiów. Praktyki mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych AGH.  Na studiach II stopnia student odbywa praktykę dyplomową związaną z realizacją pracy dyplomowej magisterskiej. 

  

Do najważniejszych firm, z którymi w ramach organizacji praktyk współpracuje wydział należą m.in. ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • projektanci i konstruktorzy maszyn i urządzeń,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie materiałowi,
 • specjaliści z zakresu kontroli jakości,
 • eksperci materiałowi technolodzy w zakresie obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej oraz technologii spawania i spajania,
 • doradcy w zakresie doboru materiałów oraz projektowania nowych stopów.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów metalicznych o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu,
 • biura projektowe, jednostki kontroli jakości, laboratoria badawczo-kontrolne i jednostki naukowe,
 • niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów metalicznych,
 • zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i zastosowania materiałów metalicznych.

   

W 2016 r. kierunek Inżynieria Materiałowa otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.