Transport w górnictwie

Charakterystyka studiów:

Celem dwusemestralnych studiów jest aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy z zakresu maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym surowców mineralnych. Studia są przeznaczone dla słuchaczy będących absolwentami uczelni wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) kierunków mechanicznych i górniczych związanych z górnictwem węgla, rud miedzi oraz kruszyw mineralnych. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu teorii, obliczeń i rozwiązań konstrukcyjnych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie. Omówione będą również tendencje i kierunki ich rozwoju.

 

Program studiów:

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu podstaw górnictwa podziemnego i odkrywkowego, maszyn do mechanicznego urabiania, ładowania i zwałowania, a przede wszystkim maszyn i urządzeń transportu ciągłego oraz cyklicznego (w tym także transportu linowego) i ich napędów. Program realizowany w ramach wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych zapewnia uzyskanie przez słuchaczy aktualnej wiedzy z zakresu budowy, projektowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie oraz informacji o tendencjach i kierunkach ich rozwoju. Przybliżona zostanie także terminologia angielska dotycząca problematyki transportu w górnictwie.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia są przeznaczone dla słuchaczy będących absolwentami uczelni wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) kierunków mechanicznych i górniczych związanych z górnictwem węgla, rud miedzi oraz kruszyw mineralnych. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu teorii, obliczeń i rozwiązań konstrukcyjnych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do VI 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30 IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie o formie zapłaty (indywidualne, przez zakład pracy).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

18

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-2, pokój 6

 

Opłaty:

Opłata za studia wynosi łącznie 5 500 zł (3 000 zł I semestr, 2 500 zł II semestr) i powinna być uiszczona przed rozpoczęciem każdego semestru. Kwota ta obejmuje koszty uczestnictwa słuchacza na zajęciach (wykłady, seminaria, laboratoria) oraz opłaty związane z wizytami w zakładach produkcyjnych.