Maszyny i urządzenia przeróbki mechanicznej

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń przeróbczych stosowanych w przeróbce mechanicznej węgla rud miedzi i kruszyw mineralnych. Studia przeznaczone są dla słuchaczy będących absolwentami uczelni wyższych (pierwszy lub pierwszy i drugi stopień), kierunków mechanicznych, związanych z górnictwem podziemnym, odkrywkowym, kruszyw mineralnych, przemysłem ceramicznych materiałów budowlanych: produkcji cementu, wapna, gipsu, wyrobów ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, a także wytwarzania sorbentów wapniowych. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń stosowanych w/w przemysłach w krajach przodujących w technologiach przeróbki mechanicznej związanych z w/w przemysłami. Omówione będą również kierunki rozwoju nowych maszyn przeróbczych, które są przedmiotem prac badawczych i linii pilotowych. Zakres przekazywanej wiedzy dotyczyć będzie budowy, eksploatacji maszyn przeróbczych oraz podstaw doboru i projektowania.

 

Program studiów:

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe i uzupełniające z zakresu maszyn przeróbczych: kruszarek, młynów, przesiewaczy, klasyfikatorów ziarnowych, granulatorów (grudkowników i brykieciarek) oraz urządzeń pomocniczych tych maszyn. Program obejmuje również zagadnienia automatyzacji maszyn, ich węzłów technologicznych, nowych tworzyw konstrukcyjnych oraz składów materiałów uziarnionych. Program zapewnia uzyskanie przez słuchaczy pełnych informacji o nowoczesnych maszynach przeróbczych ich węzłach technologicznych oraz automatyzacji.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów  szkół wyższych, którzy pracują w przemysłach: górniczym, oraz ceramicznych materiałów budowlanych i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, absolwentów uczelni technicznych którzy rozpoczęli już pracę w tych przemysłach, lecz nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i wiedzy oraz do absolwentów, którzy chcą zatrudnić się w/w przemysłach w wydziałach przeróbki mechanicznej uziarnionych surowców mineralnych i półproduktów. Absolwent studium otrzyma wiedzę w zakresie nowych rozwiązań maszyn technologicznych, nowych materiałów konstrukcyjnych oraz automatyzacji maszyn i ich węzłów technologicznych.

 

Czas trwania:

3 semestry (od X 2018 r. do II 2020 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30 IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty: 

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • karta zgłoszenia,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (formularze dokumentów do pobrania na stronie internetowej studiów).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

maks. 30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-2, pokój 16

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

dr inż. Paweł Tomach

tel.: 12 617 30 93

tomach@agh.edu.pl

 

dr inż. Marcin Mazur

tel.: 12 617 20 28

mamazur@agh.edu.pl

 

mgr Aleksandra Kozak

tel.: 12 617 30 51

tel.: 12 617 51 62

kmg@agh.edu.pl

 

Opłata:

5 500 zł (2 500 zł – I semestr, 1 500 zł – II semestr, 1 500 zł – III semestr)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w pawilonie B-2 na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.