Maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Studia przeznaczone są dla słuchaczy będących absolwentami Uczeni Wyższych (pierwszy lub pierwszy i drugi stopień), kierunków mechanicznych, niekoniecznie związanych z górnictwem podziemnym. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu górnictwa podziemnego (technologie, systemy mechanizacji, organizacja produkcji), na bazie której omówione będą, stosowane obecnie i w nadającej się przewidzieć przyszłości, maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego z uwzględnieniem transportu i przeróbki. Zakres wiedzy związanej z tymi maszynami dotyczyć będzie ich budowy, eksploatacji oraz podstaw doboru i projektowania.

 

Program studiów:

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu górnictwa oraz maszyn i urządzeń górniczych, pozwalające na pełne zaznajomienie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami i technikami podziemnej eksploatacji złóż.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą nawiązać współpracę z przemysłem górniczym lub rozpoczęli już prace w górnictwie, lecz nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. Słuchacze oprócz wiedzy w zakresie techniki i technologii eksploatacji uzyskają szeroki zakres informacji związanych z tak ważnym obszarem wiedzy w górnictwie, jakim jest kierowanie zespołem ludzkim.

 

Czas trwania:

3 semestry

 

Termin zgłoszeń:

 

 

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie o formie zapłaty (indywidualne lub zakładu pracy).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

25

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-2, parter, pokój 16

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

dr inż. Łukasz Bołoz

tel.: 12 617 30 81

miugp@agh.edu.pl

 

Opłaty:

 

 

Informacje dodatkowe:

Opłata za studia powinna być uiszczona przed rozpoczęciem każdego semestru. Kwota ta obejmuje koszty uczestnictwa słuchacza na zajęciach (wykłady, seminaria, laboratoria) oraz opłaty związane z wizytami w zakładach produkcyjnych, jeżeli takie zostaną zaplanowane.