e-Rekrutacja

Rekrutacja dla doktoratów - rejestracja

Uchwała w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2018/2019

Uchwała w sprawie warunków przyjęć na stacjonarne Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB) w roku akademickim 2018/2019

Uchwała w sprawie warunków przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie: „Akustyka” oraz na „Aplikacyjne studia doktoranckie w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych” w AGH, w roku akademickim 2018/2019

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie e-Rekrutacji https://rekrutacja.doktoranci.agh.edu.pl/

Rejestracja jest obowiązkowa!

Po zarejestrowaniu się w systemie należy złożyć w określonym terminie następujące dokumenty:

 • kartę kwalifikacyjną
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • indeks ukończonych studiów lub suplement
 • pisemną rekomendację samodzielnego pracownika nauki
 • pisemną deklarację kierownika katedry/zakładu o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry/zakładu
 • podpisane zdjęcie legitymacyjne

Pisemna rekomendacja wystawiona kandydatowi powinna zawierać:

 1. uzasadnienie celowości przyjęcia doktoranta;
 2. deklarację zapewnienia doktorantowi opieki naukowej
 3. zapewnienie warunków pracy naukowej i badań;
 4. sformułowanie tematyki badawczej;
 5. źródło i zasady finansowania pracy badawczej doktoranta;
 6. zapewnienie minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych

Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie na podstawie rankingu kandydatów na studia doktoranckie według kryterium rekrutacji określonego przez poniższy wzór.

 

K= WE*OE+Wst*Ost +Wj*Oj +Wn*On gdzie:

 • WE - waga oceny egzaminu/kolokwium kwalifikacyjnego
 • OE - ocena egzaminu/kolokwium kwalifikacyjnego, 2-5 pkt.
 • WSt - waga oceny studiów
 • OSt - ocena studiów(średnia ze studiów, ocena na dyplomie), 2-5 pkt.
 • Wj - waga oceny z języka obcego
 • Oj - ocena z języka obcego (egzamin , ocena na poziomie C lub B2 itp.), 2-5 pkt.
 • Wn - waga oceny działalności w ruchu naukowym
 • On - ocena z działalności w ruchu naukowym(publikacje , działalność w studenckich kołach naukowych itp.) – 2-5 pkt.


(Każda z wag jest zawarta w przedziale [0, 1) oraz ich suma jest równa 1 WE+Wst+Wj+Wn =1)

Uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości powyżej 85% ( K>85% ) jest równoznaczne z osiągnięciem w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku bardzo dobrego, kwalifikującego doktoranta do ubiegania się o stypendium doktoranckie i stypendium dla najlepszych doktorantów.

Terminy i zasady przyjęć podane są dla każdego wydziału oddzielnie.

Studia stacjonarne

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Wydział Odlewnictwa

Wydział Metali Nieżelaznych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Wydział Zarządzania

Energetyki i Paliw

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Matematyki Stosowanej

Środowiskowe studia doktoranckie Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych

Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej" (FCB)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na studia doktoranckie "Akustyka"

"Aplikacyjne   studia  doktoranckie w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych” 

 

Studia niestacjonarne

Wydział Odlewnictwa

Wydział Zarządzania

Opłaty