Stopnie naukowe

    Ogłoszenia o publicznych obronach rozpraw doktorskich

    Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

    Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

    Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej określają uchwały Senatu AGH: