Absolwenci AGH na rynku pracy 2016

Wyniki badań losów absolwentów AGH 2016 – infografika

Wybór szkoły wyższej 

Maj i czerwiec to okres wzmożonej aktywności na rynku pracy i rynku edukacyjnym. Studenci początkowych lat studiów najczęściej poszukują pracy wakacyjnej, starsi stażem już na przełomie trzeciego roku zaczynają zabiegać o praktyki i staże, a studenci kończący naukę koncentrują się na pozyskaniu pracy. Kolejną grupą są maturzyści, którzy posiłkując się opinią rodziców i znajomych, planują podjąć studia. Obecny kandydat na studia jest świadomy konsekwencji dokonania właściwego wyboru szkoły wyższej. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji bierze pod uwagę szereg wewnętrznych i zewnętrznych okoliczności, przy czym jedną z nich jest czynnik zatrudnienia. Stopień konkurencyjności absolwentów na rynku pracy staje się więc naturalną weryfikacją systemu kształcenia, a nieodzownym warunkiem jego skuteczności jest zdolność przewidywania i elastyczna forma programu studiów uwzględniająca jednocześnie trzy kategorie: profil, zakres i poziom kształcenia, poziom wiedzy i aspiracje zawodowe studentów oraz wymagania pracodawców. 

Rozpoznanie potrzeb rynku

Wypracowany i wdrożony przez Akademię Górniczo-Hutniczą system dostosowania programu kształcenia do rzeczywistych potrzeb gospodarki przy zachowaniu standardów zawodowych jest wypadkową struktur organizacyjnych, edukacyjnych, rynkowych i ekonomicznych. 

W ramach odpowiednich jednostek uczelni planuje się tworzenie nowych kierunków, specjalizacji lub wprowadzanie zmian i modyfikacji do programów studiów, a umowy pomiędzy AGH i przedsiębiorstwami zapewniają płynny przepływ studentów i absolwentów na rynek pracy (stypendia fundowane, praktyki, staże, miejsca pracy). Do tradycji weszły cykliczne spotkania z przedstawicielami sektora przemysłowego, podczas których ma miejsce wzajemna wymiana informacji, sugestii oraz weryfikacji dotychczasowego procesu kształcenia uwzględniającego potrzeby pracodawców. Uczelnia prowadzi także wśród pracodawców sondaże oraz badania jakościowe i ilościowe pod kątem perspektyw zatrudnienia w kontekście najbardziej pożądanych i poszukiwanych kwalifikacji zawodowych, znajomości języków obcych i innych umiejętności pojawiających się na liście wymagań. 

Mity i prawdy 

Na temat rynku pracy dla absolwentów szkół wyższych toczy się wiele dyskusji i pojawia wiele sprzecznych opinii. Z jednych wynika, że to najbardziej proaktywna grupa zawodowa, przez innych nazywana „pokoleniem straconym” z uwagi na wysoki wskaźnik bezrobocia lub wykonywania pracy niewymagającej dyplomu ukończenia wyższej uczelni, czyli poniżej uzyskanych na studiach kwalifikacji.

Jedną z metod oceny i weryfikacji programu nauczania w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb rynku jest monitoring losów zawodowych absolwentów, który w AGH jest prowadzony od 2008 roku. Ponadto AGH jako jedna z niewielu uczelni podjęła także badania losów zawodowych absolwentów po trzech, pięciu i siedmiu latach od ukończenia studiów, a od roku 2002 prowadzi badania wśród pracodawców pod kątem wymagań wobec absolwentów AGH oraz perspektyw ich zatrudnienia.

 

Uczelnia należy także do nielicznych w Polsce szkół wyższych prowadzących badania wśród absolwentów do pół roku od ukończenia studiów mając na celu na celu rzetelną i uczciwą ocenę sytuacji zawodowej absolwentów w odniesieniu do wykształcenia uzyskanego w macierzystej uczelni w niedługim czasie po jej opuszczeniu.

Bardzo wysoka jest także liczebność badanej grupy; każdego roku w badaniach bierze udział ponad 80% wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia AGH, co przekłada się na wiarygodność uzyskanych wyników. 

 

Tabela 1. Badanie losów zawodowych absolwentów AGH, rok ukończenia 2016. Przebadana próba.

Liczba wszystkich absolwentów AGH, rok ukończenia 20163391100%
Liczba absolwentów, którzy zadeklarowali udział w badaniach300588,6%
Liczba absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu285884,3%
Responsywność285895,1%

Czas prowadzonych badań: do 6 miesięcy od ukończenia AGH

 

Studenci AGH poszukiwanie pracy w pełnym wymiarze godzin najczęściej zaczynają na piątym roku i tak 64,5% absolwentów, którzy zakończyli edukację w 2016 roku podjęło docelową pracę jeszcze przed ukończeniem studiów

 

Diagram 1. Losy zawodowe absolwentów AGH, rok ukończenia 2012–2016. Podjęcie docelowej pracy przed ukończeniem studiów.

 

Pozycję absolwentów AGH na rynku pracy obrazuje zestawienie wyników badań z ostatnich ośmiu lat (Diagram 2), z którego wynika, że należą oni do poszukiwanej przez pracodawców grupy zawodowej. Stosunkowo nieduże różnice wynikają z czynników ekonomicznych i koniunktury rynku, nie mniej od kilku lat wskaźnik zatrudnienia ma tendencję wzrostową i wszystko wskazuje na to że taka sytuacja nadal się utrzyma. Zapotrzebowanie na określone typy zawodów zawarte są także w „Bilansie Kapitału Ludzkiego 2015”, a jedna z tez brzmi: „80% pracodawców ma problem ze znalezieniem specjalistów po kierunkach technicznych i naukach ścisłych”.

 

Diagram 2. Status zawodowy absolwentów AGH, rok ukończenia 2009–2016. 

 

Aktywni zawodowo (zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą oraz kontynuujący naukę) absolwenci AGH 2016 stanowili 91,9% badanej populacji. W ostatnich latach zmniejsza się grupa prowadzących działalność gospodarczą i kontynuujących edukację, a wzrasta grupa osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Powodem jest coraz większy popyt na zawody po kierunkach technicznych oraz naukach ścisłych. 

 

W ostatnich latach stabilizuje się także odsetek absolwentów poszukujących pracy. Uczelnia nie bagatelizuje tej grupy osób i na bieżąco podejmuje działania w kierunku zwiększenia skuteczności ich zatrudnienia. 


Diagram 3. Poszukujący pracy. Absolwenci AGH, rok ukończenia 2009–2016. 

 

 

Przewaga (56,9%) zatrudnionych absolwentów rocznika 2016 podjęło pracę w Krakowie, a w całym woj. małopolskim 72,0%. (Diagram 4). Kraków najczęściej kojarzy się jako miasto tradycji, kultury i rozrywki. Tymczasem w Krakowie i okolicach w ostatnich kilkunastu latach zainwestowało kilkadziesiąt dużych międzynarodowych firm i kilkaset mniejszych przedsiębiorstw poszukujących młodej, wysoko wykwalifikowanej kadry zawodowej.

Lokalizacja zatrudnienia to także istotny czynnik dla absolwentów AGH, którzy przy wyborze miejsca pracy najchętniej decydują się na Kraków. 

Pracę za granicą wybierają nieliczni i to pomimo atrakcyjnego wynagrodzenia i oferowanych bonusów.

 

Diagram 4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH, rok ukończenia 2009–2016. 

 

Start zawodowy bez kompleksów 

Jedną z przyczyn bezrobocia jest konkurencja na rynku pracy, czyli rywalizacja o stanowisko wśród co najmniej kilku kandydatów. Wbrew obiegowym opiniom przywilej selekcji nie obejmuje wyłącznie grupy pracodawców; 55,5% absolwentów AGH, którzy zakończyli edukację w 2016 roku otrzymało więcej niż jedną (średnio trzy) propozycje zatrudnienia i to do nich należał wybór miejsca pracy (Diagram5), a 22,7% zatrudnionych zaraz po studiach otrzymało wynagrodzenie przekraczające 4500 złotych. 

 

Diagram 5. Konkurencyjność na rynku pracy. Absolwenci AGH, rok ukończenia 2009–2016. 

 

 

Kolejnym przykładem świadczącym o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach absolwentów AGH oraz zapotrzebowaniu na zawody po tej uczelni jest fakt, że 22,1% absolwentów 2016 nie musiało podejmować działań związanych z poszukiwaniem pracy, bowiem to pracodawcy wystąpili z inicjatywą zatrudnienia, a dla kolejnych 51,7% czas poszukiwania pracy wynosił poniżej trzech miesięcy (Diagram 6).

 

Diagram 6. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci AGH, rok ukończenia 2010–2016.

 

Zawodowe aspiracje

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dla 67,2% badanych priorytetem przy wyborze pracodawcy była możliwość rozwoju zawodowego, co świadczy o wysokich ambicjach absolwentów AGH oraz dodatkowo determinuje do poszukiwania pracy zgodnej z wykształceniem. Na drugiej pozycji znalazła się wysokość zarobków z wynikiem 53,6%. (Diagram 7). 

 

Diagram 7. Priorytety przy wyborze pracodawcy. Absolwenci AGH, rok ukończenia 2010–2016. 

 

 

Rozwój i awans zawodowy 

Realizację aspiracji zawodowych i statusu ekonomicznego absolwentów AGH dokumentują wyniki kolejnych badań wykonywanych po trzech latach od ukończenia uczelni; 77,9% respondentów uzyskało awans zawodowy, 11,2% zajmowało stanowiska kierownicze, 85,1% zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do podjętej po studiach pracy (max. wzrost zarobków to 30 tysięcy złotych), a 29,6% otrzymywało wynagrodzenie powyżej 6000 zł.

 

Renoma uczelni

Tak dla pracodawców, jak i dla absolwentów usankcjonowaną jakość stanowi prestiż i renoma ukończonej uczelni. W krajach zachodnich to zjawisko naturalne. Firmy sięgają w pierwszej kolejności po absolwentów uczelni o ugruntowanej na rynku pozycji, a i w Polsce renoma uczelni zaczyna nabierać coraz większego znaczenia. Dla 81,2% badanych pracodawców ukończenie AGH przez kandydata do pracy jest dodatkowym atutem niezależnie od profilu kształcenia. Dla pracodawców najwyżej cenionym u absolwentów AGH jest ukończony kierunek studiów (78%) oraz umiejętności i kwalifikacje zawodowe (71,2%), nie mniej rekrutując na konkretne stanowiska biorą pod uwagę co najmniej kilka czynników, a pożądany profil kandydata jest wypadkową wielu wymagań. Istotna jest także elastyczność i adaptacja do zmian; w opinii pracodawców jest tym lepsza, im bardziej solidna wiedza kandydata do pracy, a to gwarantują jedynie renomowane uczelnie.

 

Z kolei 77,2% absolwentów 2016 oceniając wybór uczelni zadeklarowało, że decyzja o wyborze studiów w AGH była jak najbardziej słuszna. Podczas indywidualnych rozmów (badania jakościowe) respondenci podkreślali, że to także osobista satysfakcja i duma wynikająca z legitymowania się dyplomem AGH wpływająca na pozytywną samoocenę i poczucie przynależności oraz bezpieczeństwa na rynku pracy. Nie bez znaczenia i bez wpływu na przytoczoną opinię miał przebieg studiów oraz ich zawodowej kariery. 

 

Niewątpliwie dla statystycznego absolwenta AGH kapitałem wyjściowym jest wiedza oraz ukończony kierunek studiów, dając wysokie prawdopodobieństwo na zatrudnienie, a następnie satysfakcjonujący rozwój zawodowy. Jest to efekt wybiegającej w przyszłość strategii uczelni oraz konsekwentnej realizacji polityki edukacyjnej i programu kształcenia w oparciu o rzeczywiste potrzeby sektora gospodarczego, co potwierdzają prowadzone badania i publikowane rankingi.