Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AGH, zwanej dalej Szkołą, prowadzona jest raz do roku w okresie poprzedzającym rozpoczęcie semestru zimowego.
2. Rekrutacja do Szkoły odbywa się w drodze konkursu.
3. Kwalifikacja kandydatów jest prowadzona oddzielnie dla każdej z jednostek poprzez wspólny system rekrutacji.
4. Limit miejsc dostępnych w Szkole i listę dyscyplin, na które prowadzona będzie kwalifikacja ustala Prorektor ds. Nauki po konsultacji z jednostkami zgłaszającymi zagadnienia.
5. Kalendarz rekrutacji do Szkoły określa Dyrektor Szkoły Doktorskiej.


§2 Zgłaszanie zagadnień badawczych


1. Zagadnienia badawcze mogą być zgłaszane przez osoby mogące sprawować opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zgodnie z art. 190 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r wraz z późn. zm., zwanej dalej Ustawą.
2. Zgłoszenie zagadnienia badawczego wymaga akceptacji kierownika jednostki, w której realizowany będzie doktorat. Akceptacja kierownika jednostki stanowi jednocześnie potwierdzenie, że jednostka dysponuje odpowiednim zapleczem niezbędnym do realizacji rozprawy doktorskiej.
3. Zgłoszenie zagadnienia badawczego należy przygotować w języku polskim i angielskim.
4. Zgłoszenie zagadnienia badawczego powinno zawierać:
a) tytuł zagadnienia badawczego,
b) tytuł i/lub stopień naukowy, imię i nazwisko promotora lub promotorów,
c) stopień naukowy, imię i nazwisko promotora pomocniczego, jeżeli taka funkcja została przewidziana przy realizacji zagadnienia badawczego,
d) określenie dyscypliny naukowej lub dyscyplin (w tym dyscypliny wiodącej), w których realizowane jest zagadnienie badawcze,
e) nazwę jednostki, w której realizowane będzie zagadnienie badawcze,
f) opis zagadnienia badawczego,
g) informację dotyczącą zaplecza badawczego, którym może dysponować jednostka i które może być wykorzystane do realizacji zagadnienia badawczego.
5. Ostateczna lista zagadnień badawczych ustalana jest przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły Doktorskiej. Lista zagadnień publikowana jest na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej nie później niż 7 dni przed uruchomieniem elektronicznego systemu rejestracji kandydatów do Szkoły Doktorskiej.


§3 Postępowanie konkursowe


1. Kandydat do szkoły doktorskiej składa, w terminie określonym w kalendarzu rekrutacji, następujące dokumenty:
a) kartę kwalifikacyjną (która zawiera deklarację zagadnienia, które chciałby realizować),
b) kwestionariusz osobowy,
c) życiorys,
d) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
e) suplement do dyplomu lub indeks ukończonych studiów,
f) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
g) pisemną zgodę przyszłego promotora na podjęcie się opieki naukowej,
h) wykaz osiągnięć wraz z dokumentami je potwierdzającymi,
i) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2. Kandydat, który uzyskał dyplom poza granicami Polski, dodatkowo składa tłumaczenie dyplomu oraz suplementu do dyplomu wykonane przez tłumacza przysięgłego.
3. Kandydat, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), składa dodatkowo opinie o uznaniu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej zagranicznego dyplomu w Polsce.  
4. Kandydat przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu dyscypliny wiodącej, w której ma być realizowana rozprawa doktorska. Egzamin ten przeprowadzany jest przez Komisję egzaminacyjną, którą powołuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej w uzgodnieniu z kierownikami jednostek, do których rekrutowani są kandydaci. Obszar tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego obejmuje zagadnienia dotyczące deklarowanej dyscypliny wiodącej. Zakres zagadnień dotyczących poszczególnych dyscyplin jest publikowany na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej. Częścią egzaminu jest prezentacja pozwalająca ocenić sylwetkę kandydata ze szczególnym uwzględnieniem motywacji i stopnia przygotowania do realizacji  przyszłej pracy doktorskiej. Kandydat może zdawać egzamin kwalifikacyjny w języku polskim albo angielskim.
5. Kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2. Egzamin z języka angielskiego może zostać zaliczony na podstawie certyfikatu przedstawionego przez Kandydata. Decyzję o zaliczeniu egzaminu na podstawie certyfikatu i wystawionej ocenie podejmuje Komisja egzaminacyjna z języka angielskiego.
6. Listę rankingową kandydatów na studia, w ramach poszczególnych jednostek, sporządza na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna, którą powołuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej w uzgodnieniu z kierownikami jednostek, do których rekrutowani są kandydaci. Jeżeli rekrutacja kandydatów do danej jednostki odbywa się w kilku dyscyplinach, to ranking sporządzany jest oddzielnie dla każdej dyscypliny.
7. Wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest z wzoru:


Wr=wsr*Ośr+wos*Oos+wek*Oek+ wej*Oej


gdzie:
• wsr = 0,25 – waga średniej ze studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
• wos = 0,2 – waga oceny za dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata,
• wek= 0,4 – waga oceny za egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny wiodącej,
• wej = 0,15 – waga oceny za egzamin z języka angielskiego, w przypadku oceny pozytywnej albo wej = 0, w przypadku oceny negatywnej,
• Ośr – średnia ocen ze studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich obliczona zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w miejscu jej wystawienia (w przypadku średniej uzyskanej w innej skali niż skala ocen 2-5, ocenę średnią należy przeliczyć do skali 2-5),
• Oos – ocena za dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata ustalana przez Komisję egzaminacyjną z dyscypliny wiodącej na podstawie złożonych dokumentów poświadczających w skali 0-5,
• Oek – ocena z egzaminu kwalifikacyjnego z obszaru dyscypliny wiodącej w skali 2-5
• Oej – ocena z egzaminu z języka angielskiego w skali 2-5,


§4 Wpis na listę doktorantów


1. Wpisu kandydata do Szkoły dokonuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej na podstawie rankingu, po uwzględnieniu spełnienia wymogów formalnych przez kandydata, oraz uwzględnieniu limitów dla danej jednostki. Kandydat, który uzyskał negatywną ocenę z egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny wiodącej, nie może być przyjęty do Szkoły Doktorskiej. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny wiodącej, ale nie zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej ze względu na wyczerpanie liczby dostępnych miejsc w jednostce, o przyjęcie do której się ubiegali, są umieszczani na listach rezerwowych. Listy rezerwowe tworzone są na podstawie rankingu dla każdej jednostki i ewentualnie dyscypliny.
2. Jeżeli o dane zagadnienie badawcze ubiega się więcej niż jeden kandydat zakwalifikowany do Szkoły Doktorskiej, to zagadnienie przypisywane jest kandydatowi na najwyższej pozycji w rankingu, spośród osób ubiegających się o to zagadnienie. Pozostali zakwalifikowani kandydaci, którzy ubiegali się o to samo zagadnienie, mogą być przyjęci do Szkoły Doktorskiej pod warunkiem dostarczenia zgody na realizację innego zagadnienia badawczego, z tej samej dyscypliny i do realizacji w tej samej jednostce, które nie zostało obsadzone w wyniku rekrutacji zgodnie z paragrafem 3, ustęp 1 punkt g w terminie przewidzianym w kalendarzu rekrutacji.
3. Zakwalifikowani kandydaci zostają wpisani na listę doktorantów po przedłożeniu Karty Wpisowej w terminie określonym w kalendarzu rekrutacji. Niezłożenie Karty Wpisowej jest równoznaczne z niepodjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej.
4. W przypadku niepodjęcia kształcenia przez kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły, zwolnione miejsca mogą być zajęte przez kandydatów z odpowiednich list rezerwowych w kolejności zgodnej z kolejnością na tych listach rezerwowych.
5. Jeżeli rekrutacja do danej jednostki prowadzona jest w więcej niż jednej dyscyplinie, to miejsca nieobsadzone w danej dyscyplinie mogą być wykorzystane do zwiększenia liczby dostępnych miejsc w innej dyscyplinie, w której prowadzona jest rekrutacja do tej jednostki.


§5 Rekrutacja obcokrajowców


Kandydaci na studia doktoranckie nie posiadający obywatelstwa polskiego, którzy jednocześnie zgodnie z Art. 326 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. spełniają wymogi odnośnie wykształcenia przyjmowani są zgodnie z procedurą obowiązującą obywateli polskich.


§6 Rekrutacja niestandardowa


Kandydaci na studia doktoranckie nie posiadający tytułu mgr, mgr inż. lub równoważnego, ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w myśl art. 186 ust. 2 Ustawy, mogą przystąpić do rekrutacji pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Szkoły Doktorskiej wskazującej na posiadanie najwyższej jakości osiągnięć naukowych.