Zakres egzaminu z dyscypliny Nauki socjologiczne

 1. Pozytywizm i socjologia w systemie Augusta Comte’a (metoda pozytywna, klasyfikacja nauk, statyka i dynamika, prawo trzech stadiów).
 2. System socjologii Herberta Spencera (społeczeństwo jako organizm, teoria organizacji społecznej, typologia społeczeństw).
 3. Socjologia polityczna Alexisa de Tocquevilla (demokracja i arystokracja jako typy społeczeństw, społeczeństwo demokratyczne i niebezpieczeństwa „nowego despotyzmu”).
 4. Materializm historyczny Karola Marksa (zjawisko alienacji, klasy społeczne i struktura klasowa, koncepcja rozwoju społecznego i rewolucji).
 5. Socjologizm Emila Durkheima (społeczeństwo jako rzeczywistość sui generis, fakty społeczne i zasady ich badania).
 6. Formy integracji społeczeństwa w socjologii Emila Durkheima (teoria religii, solidarność mechaniczna i organiczna, samobójstwo jako fakt społeczny, pojęcie anomii).
 7. Psychologistyczna teoria społeczeństwa i działań ludzkich Vilfreda Pareta (działania logiczne i pozalogiczne, pojęcie rezyduów i derywacji, teoria krążenia elit).
 8. Przełom antypozytywistyczny w naukach społecznych; pojęcie socjologii humanistycznej (antynaturalizm, interakcjonizm, postulat „rozumienia”).
 9. Koncepcja socjologii „formalnej” Georga Simmla (pojęcie społeczeństwa, treść i forma społeczna, konflikt społeczny i jego funkcje).
 10. Socjologia rozumiejąca Maxa Webera (pojęcie działań społecznych i ich podział, typy idealne).
 11. Władza, panowanie, legitymizacja i państwo w socjologii polityki Maxa Webera (trzy czyste typy panowania).
 12. Nowe a stare ruchy społeczne.
 13. Feminizm (różnice między falami). Główne założenia teorii feministycznych.
 14. Wizja historii i geneza kapitalizmu w koncepcji Maxa Webera (racjonalne działanie, etyka protestancka, biurokracja jako typ idealny).
 15. Weberowskie ujęcie struktury społecznej (klasy, stany, partie).
 16. Pragmatyzm społeczny w socjologii amerykańskiej (myśl społeczna Williama Jamesa, Johna Deweya i Charlesa H. Cooleya, pojęcie grup pierwotnych).
 17. Symboliczny interakcjonizm Georga H. Meada (gesty i symbole znaczące, pojęcie umysłu, społeczna koncepcja jaźni).
 18. Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego (źródła materiału socjologicznego, współczynnik humanistyczny).
 19. Funkcjonalizm jako orientacja teoretyczno-metodologiczna. Klasyczny funkcjonalizm socjologiczny Talcotta Parsonsa.
 20. Przykłady teorii funkcjonalnych. Analiza funkcjonalna Roberta Mertona. Funkcjonalna teoria stratyfikacji Kingsleya Davisa i Wilberta Moore'a.
 21. Neofunkcjonalizm – charakterystyka (koncepcja N. Luhmanna, teoria J. Alexandra).
 22. Różnice i podobieństwa między „dialektycznym" modelem konfliktowym Ralfa Dahrendorfa a „funkcjonalnym” modelem konfliktowym Lewisa Cosera.
 23. Krytyczna teoria społeczeństwa (źródła intelektualne, charakterystyka, przedstawiciele).
 24. Teoria działania komunikacyjnego J. Habermasa.
 25. Socjologie utylitarystyczne – charakterystyka.
 26. Behawioryzm wymiany w ujęciu George'a C. Homans’a i strukturalizm wymiany Petera M. Blaua.
 27. Teorie racjonalnego wyboru Michaela Hechtera i Jamesa Colemana.
 28. Podejście neoinstytucjonalne w naukach społecznych.
 29. Socjobiologia i psychologia ewolucyjna – charakterystyka.
 30. Zróżnicowanie socjologii interpretatywnej.
 31. Wspólne założenia i obszary niezgody w nurtach symbolicznego interakcjonizmu ( G. H. Mead, H. Blumer).
 32. Metodologia teorii ugruntowanej.
 33. Główne założenia socjologii fenomenologicznej A. Schutza.
 34. Etnometodologia – założenia, metodologia i przedstawiciele.
 35. Myśl socjologiczna Pierre’a Bourdieu- strukturalizm konstruktywistyczny.
 36. Teoria strukturacji – charakterystyka.
 37. Perspektywa naturalistyczna i antynaturalistyczna i jej konsekwencje dla orientacji metodologicznej w socjologii.
 38. Metoda a technika badawcza.
 39. Funkcje badań naukowych w socjologii.
 40. Rola introspekcji empatycznej (doświadczenie wewnętrznego) w praktyce badawczej.
 41. Konceptualizacja badań: podstawowe elementy.
 42. Operacjonalizacja i definicje operacyjne.
 43. Wskaźniki. Typy wskaźników w badaniach socjologicznych. Moc wskaźników.
 44. Pomiar. Istota pomiaru w badaniach socjologicznych. Skale pomiarowe.
 45. Trafność i rzetelność pomiaru. Wybrane sposoby ustalania trafności i rzetelności narzędzi pomiarowych.
 46. Zastosowanie skal w badaniach socjologicznych. Przykłady skal pomiarowych.
 47. Kwestionariusz wywiadu w porównaniu z kwestionariuszem ankiety w ilościowych badaniach socjologicznych.
 48. Podejście jakościowe w badaniach socjologicznych.
 49. Podejście ilościowe w badaniach socjologicznych.
 50. Problematyka badań reprezentatywnych: próby losowe i nielosowe.
 51. Eksperyment jako metoda badawcza (eksperyment laboratoryjny a eksperyment naturalny).
 52. Analiza treści i analiza zawartości.
 53. Konsumpcja i macdonaldyzacja.
 54. Zróżnicowanie i nierówności społeczne (źródła nierówności społecznych, stratyfikacja społeczna, warstwy społeczne, ruchliwość społeczna, społeczeństwa otwarte i zamknięte, klasy społeczne, underclass, współczesne typy zróżnicowania społecznego - kognitariat, digitariat, digital gap).
 55. Ubóstwo i wykluczenie społeczne (ubóstwo bezwzględne i względne, oficjalne statystyki ubóstwa i subiektywna ocena ubóstwa, różne wyjaśnienia przyczyn ubóstwa, wykluczenie społeczne (ekonomiczne, polityczne, społeczne) i jego formy).
 56. Naród jako przedmiot zainteresowania socjologii (naród a grupa etniczna, rodzaje grup etnicznych, ruchy narodowe w Europie, państwa wielonarodowe i narody wieloetniczne, konflikty etniczne, mniejszości etniczne i narodowe, problematyka etniczna w Polsce).
 57. Zmiana społeczna, zmiana społeczna a rozwój i postęp, działania zbiorowe, działania masowe, ruchy społeczne.
 58. Typy społeczeństw (tradycyjne, przemysłowe, poprzemysłowe), teorie modernizacji, konwergencji i zależności, globalizacja.
 59. Zaufanie i kapitał społeczny (zaufanie i nieufność i ich (strukturalne oraz podmiotowe źródła), rodzaje kapitału społecznego, jasne i ciemne strony kapitału społecznego).
 60. Przedmiot zainteresowań badawczych socjologii (definicje socjologii; funkcje socjologii w życiu społecznym i instytucjonalizacja socjologii dyskursie naukowym).
 61. Grupa społeczna i więź społeczna (definicje, rodzaje, podstawowe elementy niezbędne do powstania i istnienia grupy, struktury wewnątrzgrupowe).
 62. Formy aktywności społecznej człowieka (zachowanie, działanie, interakcja społeczna, stosunek społeczny).
 63. Rodzina jako mała grupa społeczna i grupa pierwotna, współczesne przemiany rodziny i jej funkcji.
 64. Organizacje formalne: celowe grupy formalne, biurokracja, patologie organizacji formalnych.
 65. Społeczne i kulturowe konteksty procesów innowacyjnych.
 66. Powiązanie sobą nauki i technologii ze społeczeństwem
 67. Społeczeństwo postindustrialne. Charakterystyka.
 68. Rola ekspertów w podejmowaniu decyzji politycznych. Kontrowersje wobec stanowiska technokratów o braku wartości ekspertów. Apolityczność elit technicznych mit czy prawda?
 69. Rola ekspertów i obywateli w podejmowaniu lepszych (?) decyzji politycznych.
 70. Procesy decyzyjne i polityki technologiczne przyczyniające się do poprawy warunków środowiskowych.
 71. Ludzkie koszty wprowadzania nowych technologii.
 72. Technologia prowadzi do racjonalnej i efektywnej organizacji, która wymaga fragmentacji, specjalizacji, szybkości, maksymalizacji wydajności. Czy wydajność powinna być powinna być traktowana jako dobry wskaźnik wzrostu?
 73. Możliwości kontroli rozwoju nowych technologii.
 74. Nowe technologie a współczesna alienacja pracowników.
 75. Technologie a życie religijne (duchowe) ludzi.
 76. Determinizm technologiczny.
 77. Opór wobec GMO, ruchy antyszczepionkowe.
 78. Problemy wyżywienia świata a technologia GMO.
 79. Technologia i życie codzienne; wpływ telefonów komórkowych na kontakty między ludźmi.
 80. Nowe technologie a ryzyko użytkowania sprzętów np. telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych.
 81. Zrównoważony rozwój (charakterystyka, cechy, aktorzy odpowiedzialni).
 82. Demokracja deliberatywna a rozwiązaniem problemów związanych ze sprawiedliwością środowiskową.
 83. Samochód elektryczny- wymóg mody czy konieczność. 
 84. Dyskryminacja i nacjonalizm w nauce.
 85. Rola programów afirmacyjnych przy rekrutacji na studia- przypadek Zachodnich społeczeństw i Polski.
 86. Ewolucja publicznej misji uniwersytetów.
 87. Biznes a nauka. Komercjalizacja nauczania-pozytywy vs negatywy.
 88. Demokracja a wolne media.
 89. Internet jako niezależne (?)media.
 90. Media lokalne a zaangażowanie społeczne.
 91. Media a popularyzacja i rozumienie nauki. Przeciwdziałanie fake news.
 92. Zaufanie do wiedzy eksperckiej w prezentacji problemów naukowych/technologicznych.
 93. Prawo autorskie a otwarte licencje. Dostęp do „wolnego oprogramowania”.
 94. Jak zdefiniowałbyś prywatność?
 95. Prywatność danych zebranych o ludziach podczas surfowania w Internecie jako towar. Zabezpieczanie, ochrona prawna, kupowanie danych.
 96. Prywatność związana z firmami prywatnymi a prywatność agend rządowych.
 97. Ruch samochodowy w miastach (dylematy decyzyjne władz lokalnych, konflikty użytkowników przestrzeni miejskiej, względy ekologiczne).
 98. Zrównoważone życie w mieście (kto decyduje o rozwoju, rola obywateli w podejmowaniu decyzji, negocjacje społeczne).
 99. Bezpieczeństwo publiczne.
 100. Najważniejsze współczesne problemy społeczne.