Zagadnienia do egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny Nauki o kulturze i religii

Wstęp do kulturoznawstwa:

 

 1. Rodzaje definicji kultury wg A. Kroebera i C. Cluckhohna.
 2. Kultura a natura – jedność, przeciwieństwo czy sprzeczność?
 3. Nauka i jej podstawowe pojęcia. Teorie i hipotezy naukowe, ich cechy, funkcje i rola w kulturze.
 4. Nauka i jej podstawowe pojęcia. Determinizm – indeterminizm – teleologizm. Emipiryzm i racjonalizm.
 5. Nauka a religia – konflikty i formy dialogu.
 6. Nauka a mitologia i myślenie magiczne.
 7. Racjonalizm i irracjonalizm w kulturze.
 8. Paranauki i ich rola w życiu społecznym.
 9. Cyberkultura, jej cechy i perspektywa rozwoju.
 10. Kultura społeczeństwa globalnego.
 11. Symboliczne pojęcie kultury i człowieka w ujęciu Ernsta Cassirera.
 12. Marksowska wizja kultury.
 13. Psychoanalityczna teoria człowieka i kultury (człowiek w ujęciu Freudowskim, porównanie koncepcji nieświadomości u Freuda i Junga, Jungowska teoria archetypów).
 14. Strukturalistyczne ujęcie kultury (kultura jak język, kulturowe langue i parole, synchroniczne i diachroniczne badanie kultury np. na przykładzie mitu).
 15. Poststrukturalizm Foucaulta i Barthesa (pojęcie władzy-wiedzy, władza a język, funkcjonowanie i oddziaływanie współczesnego mitu).
 16. Rzeczywistość ponowoczesna – diagnozy postmodernistów i teoretyków postmodernizmu (Bauman, Baudrillard, Featherstone).

 

Historia kultury i cywilizacji:

 

 1. Historia kultury i cywilizacji europejskiej: podziały chronologiczne i ich uzasadnienie.
 2. Wiek XIX w historii kultury i cywilizacji: ramy chronologiczne, charakterystyka.
 3. Epoka nowożytna w historii kultury i cywilizacji.
 4. Wieki średnie w historii kultury i cywilizacji.
 5. Obraz świata w nauce europejskiej: przemiany, kontekst kulturowy.
 6. Innowacje technologiczne XIX w. i ich wpływ na przemiany kulturowe.
 7. Miejsce sztuki w kulturze europejskiej: historia.
 8. Technologie powielenia obrazu i tekstu w perspektywie historycznej.
 9. Sztuka Odrodzenia.
 10. Sztuka wieków średnich.
 11. Sztuka epoki baroku.
 12. Kolekcjonerstwo i muzealnictwo w kontekście historii kultury.
 13. Sztuka awangardowa w kontekście kulturowym.
 14. Historia chrześcijaństwa w kontekście przemian kultury europejskiej.
 15. Historia islamu i judaizmu w kontekście kulturowym.
 16. Hinduizm i buddyzm: historia, kontekst kulturowy.

 

Teorie kultury:

 

 1. Problem typologii definicji kultury – różnorodność kryteriów. Problem źródeł kultury.
 2. Adaptacja jako zasadniczy mechanizm tworzenia kultury. Socjobiologia, jej podstawowe założenia.
 3. Adaptacja jako zasadniczy mechanizm tworzenia kultury. Analogie między rozwojem kulturowym i biologicznym – A Wierciński.
 4. Adaptacja jako zasadniczy mechanizm tworzenia kultury. Psychologia ewolucyjna.
 5. Nieświadomość jako źródło kultury. Z. Freud – kultura jako wynik represji i sublimacji. Kultura jako źródło cierpień.
 6. Kultura jako system symboliczny. Pochodzenie i rodzaje symboli.
 7. Język i systemy komunikacji jako źródło kutury. Antropolingwistyka , E. Sapir oraz B. L. Whorf. Język a obraz świata.
 8. Język i systemy komunikacji jako źródło kultury. Językoznawstwo kognitywne. Rola metafory i metonimii w tworzeniu kultury.
 9. Pozajęzykowe systemy komunikacji i ich rola w kulturze.
 10. Wartości jako źródło kultury. Problem sposobu istnienia wartości i ich rodzaje.
 11. Wartości jako źródło kultury. Problem uniwersalizmu wartości – perspektywa filozoficzna i antropologii kulturowej.
 12. Dialog międzykulturowy i formy akulturacji.
 13. Spotkanie tradycyjnych systemów wartości z procesami globalizacji. Perspektywy rozwiązań,
 14. Cechy kultury popularnej.
 15. Cyberkultura a globalizacja.
 16. Kultura Internetu.

 

Metodologia badań kulturoznawczych:

 

 1. Porównaj zalety i wady badań ilościowych i jakościowych w naukach społecznych.
 2. „Oral history” jako metoda badania przeszłości kulturowej.
 3. Metoda wywiadu w naukach humanistycznych.
 4. Zogniskowany wywiad grupowy.
 5. Metody sondażowe w badaniu kultury.
 6. Zasady projektowania ankiet.
 7. Źródła wywołane a źródła zastane.
 8. Analiza semiotyczna tekstów kultury.
 9. Etapy procesu badawczego. Analiza dyskursu
 10. Ilościowa analiza treści.
 11. Obserwacja jako metod badawcza.
 12. Wykorzystanie podejścia etnograficznego w badaniach organizacji i rynku.
 13. Zasady doboru próby w badaniach ilościowych.
 14. Zasady doboru próby w badaniach jakościowych.
 15. Etyczne problemy badań jakościowych.
 16. Badania internetu i nowych mediów.