Zagadnienia do egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

   

 • Geologia górnicza i naftowa
 • Metody badań geofizycznych
 • Organizacja i projektowanie prac geologicznych
 • Mechanika gruntów i skał
 • Mineralogia i geochemia środowiska
 • Monitoring wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń
 • GIS w gospodarce wodnej i ochronie wód
 • Gruntoznawstwo, geotechnika i geologia inżynierska
 • Gleboznawstwo, skażenia i rekultywacja gleb
 • Naftowa inżynieria złożowa i eksploatacja złóż
 • Modelowanie systemów naftowych
 • Chemia środowiska
 • Techniki w chemii analitycznej
 • Sorbenty mineralne w inżynierii środowiska
 • Mineralne surowce odpadowe
 • Techniki przeróbcze i biotechnologia w utylizacji odpadów
 • Alternatywne źródła energii
 • Technologie energetyczne