Zagadnienia do egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • Zasady termodynamiki.
 • Wymiana ciepła.
 • Konwersja energii.
 • Magazynowanie ciepła i metody intensyfikacji wymiany ciepła.
 • Przepływ laminarny i turbulentny.
 • Pomiary temperatury i prędkości przepływu.
 • Technologia ogniw paliwowych .
 • Najważniejsze techniki analityczne stosowane w laboratoriach środowiskowych.
 • Spalanie paliw stałych, ciekłych i gazowych – oddziaływanie na środowisko.
 • Technologia ogniw litowych.
 • Magazynowanie i konwersja energii.
 • Metody metody otrzymywania wodoru.
 • Podaj kierunki jego wykorzystania.
 • Techniki ochrony powietrza w energetyce węglowej.
 • Pomiary analityczne gazowych składników spalin i gazów procesowych.
 • Problem rtęci w energetyce węglowej.
 • Budowa i skład katalizatorów do procesów oczyszczania gazów odlotowych.
 • Metody usuwania NOx z gazów odlotowych.
 • Chemiczne metody zagospodarowania ditlenku węgla.
 • Metody adsorpcyjne usuwania zanieczyszczeń z gazów przemysłowych.
 • Najnowsze trendy w procesach oczyszczania gazów odlotowych.
 • Zasada fizyczna i działanie urządzeń konwertujących energię odnawialną.
 • Koncepcja hybrydowych układów wykorzystujących OZE.
 • Metody obliczeniowe stosowane do analizy urządzeń wykorzystujących OZE.
 • Zagospodarowanie stałych surowców odpadowych w energetyce konwencjonalnej.
 • Koncepcja śladów środowiskowych (np. węglowego, wodnego) w procesach technologicznych.
 • Zastosowanie metodologii oceny cyklu życia LCA.
 • Rafineryjne i petrochemiczne procesy przeróbki ropy naftowej .
 • Otrzymywanie i właściwości ciekłych paliw konwencjonalnych (benzyna, olej napędowy, oleje opałowe) i biopaliw.
 • Parametry charakteryzujące jakość paliw stałych, ciekłych i gazowych.
 • Proces pirolizy, proces zgazowania, przemysłowa realizacja procesu pirolizy, technologie zgazowania paliw stałych.
 • Czyste technologie węglowe.
 • Procesy spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych – aspekty energetyczne i ekologiczne.
 • Podstawowe wskaźniki oceny efektywności inwestycji.
 • Metody modelowania systemów paliwowo – energetycznych.
 • Podstawowe formuły modeli systemów paliwowo – energetycznych.