Zagadnienia do egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny Inżynieria Materiałowa

 1. Podstawy termodynamiki ciała stałego

  1. opis termodynamiczny układu skondensowanego;

  2. reguła faz i diagramy fazowe;

  3. pojęcie entropii w ciałach stałych;

  4. powinowactwo chemiczne;


 1. Podstawy krystalochemii

  1. wiązania chemiczne a własności materiałów;

  2. izomorfizm i polimorfizm;

  3. reguły Paulinga,

  4. roztwory stałe;


 1. Transport masy i ciepła w ciałach stałych

  1. mechanizmy transportu ciepła w ciałach stałych;

  2. korelacje pomiędzy transportem ciepła w wiązaniem;

  3. dyfuzja chemiczna i wzajemna;

  4. opis ilościowy dyfuzji;


 1. Metody badań ciał stałych (ogólna charakterystyka)

  1. metody badań ciał stałych (krystalicznych i amorficznych);

  2. metody badań właściwości termicznych ciał stałych;

  3. spektroskopia oscylacyjna;

  4. metody badań powierzchni ciał stałych;

  5. metody badań mikrostruktury ciał stałych;


 1. Procesy konsolidacji materiałów polikrystalicznych (spiekanie, wiązanie chemiczne, krystalizacja ze stopów);

  1. dyfuzyjne i niedyfuzyjne mechanizmy transportu masy podczas spiekania;

  2. rodzaje spiekania

  3. fizyczna i chemiczna aktywacja spiekania,

  4. zmiany energetyczne związane z krystalizacją ze stopu;

  5. kinetyka krystalizacji;


 1. Ceramiczne materiały konstrukcyjne

  1. postać i interpretacja krzywej Condona-Morse’a;

  2. zjawisko odkształcenia sprężystego materiałów ceramicznych;

  3. teoria kruchego pękania Griffith’sa i jej konsekwencje;

  4. przykłady podwyższenia wytrzymałości i odporności na kruche pękanie materiałów ceramicznych;

  5. czasowa zależność wytrzymałości od czasu: pełzanie, podkrytyczny rozwój pęknięć;


 1. Ceramiczne materiały funkcjonalne

  1. mechanizmy przewodzenia ładunków elektrycznych w ciałach stałych;

  2. warunki przeźroczystości materiałów ceramicznych;

  3. przewodniki jonowe; półprzewodniki elektronowe

  4. zjawiska polaryzacji dielektrycznej;


 1. Materiały kompozytowe;

  1. rodzaje kompozytów;

  2. zasady doboru materiałów do kompozytów;

  3. zjawiska prowadzące do wzmocnienia i umocnienia materiałów kompozytowych;

  4. wykorzystanie innych niż mechanicznych właściwości kompozytów;


 1. Biomateriały

  1. rodzaje biomateriałów;

  2. zastosowanie biomateriałów;

  3. bioceramika fosforanowa;

  4. biomateriały szkliste;

  5. biomateriały węglowe;