Zagadnienia do egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny Inżynieria Chemiczna

 1. Rafineryjne i petrochemiczne procesy przeróbki ropy naftowej

 2. Otrzymywanie i właściwości ciekłych paliw konwencjonalnych – benzyna, olej napędowy, oleje opałowe, biopaliwa

 3. Technologia przetwórstwa biomasy w kierunku paliw ciekłych

 4. Parametry charakteryzujące jakość paliw stałych, ciekłych i gazowych

 5. Proces pirolizy, proces zgazowania, przemysłowa realizacja procesu pirolizy, technologie zgazowania paliw stałych

 6. Czyste technologie węglowe

 7. Procesy umożliwiające poprawę jakości paliw stałych

 8. Procesy spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych – aspekty energetyczne i ekologiczne

 9. Procesy oczyszczania spalin i gazów procesowych: usuwanie CO2, tlenków azotu, tlenków siarki, H2S, NH3, pyłów

 10. Procesy adsorpcji i absorpcji: technologie produkcji adsorbentów (na przykładzie węgli aktywnych); metody badania sorbentów; podstawowe równania opisujące proces adsorpcji; zastosowanie adsorbentów

 11. Adsorpcyjne procesy oczyszczania strumieni ciekłych i gazowych

 12. Fizykochemia nowych materiałów na bazie pierwiastka  węgla do zastosowań w technice

 13. Materiały kompozytowe na bazie pierwiastka węgla ze szczególnym uwzględnieniem kompozytów typu węgiel/węglik krzemu C/SiC

 14. Sposoby transportowania gazu na duże odległości; gazyfikacja wyspowa

 15. Wpływ dodawania wodoru do gazu ziemnego na właściwości powstałego gazu