Nauki o zarządzaniu i jakości

1. Instytucjonalizacja procesów i praktyk zarządzania projektami w start-upach: od improwizacji do implementacji ładu projektowego (project governance)

Promotor: dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Przedsiębiorstwa szybkiego wzrostu w fazach inicjalnych i początkowych, określane powszechnie terminem start-up, stanowią ważne pole badawcze ze względu ich znaczenie ekonomiczne, przede wszystkim w tworzeniu i dyfuzji innowacji technologicznych. Działalność prowadzona przez start-upy ma charakter projektowy, co więcej, polega głównie na eksperymentowaniu, testowaniu i eksploracji. Celem badań realizowanych w ramach proponowanego zagadnienia jest poznanie procesów instytucjonalizacji, czyli wewnętrznych procesów regulacyjnych pozwalających na przechodzenie od działań niesformalizowanych, improwizowanych i opartych na intuicji do działań podlegających regulacjom, a w efekcie kastomizowanej strukturyzacji i standaryzacji. W tym znaczeniu ład projektowy (project governance) oznacza spójny, skoordynowany model zarządzania projektami. Model taki w przypadku start-up jest adaptowany do potrzeb organizacji, a rutyny, praktyki, czy procedury zarządzania projektami są dostosowane do dynamicznego charakteru zmian.

Tak określone pole badawcze pozwala na sformułowanie wielu szczegółowych pytań badawczych odnoszących się do przebiegu, uwarunkowań lub efektów tak rozumianej instytucjonalizacji przy wykorzystaniu różnych strategii badawczych typowych dla badań społecznych. Eksploracja problematyki może bazować na badaniach podłużnych (longitudinal) lub poprzecznych (cross-sectional). Badania mogą mieć na celu poznanie wpływu uwarunkowań endo-i egzogenicznych na poziom zinstytucjonalizowania, efektywność działalności lub postrzeganie sukcesu, a także odkrycie czynników determinujących, katalizujących lub stanowiących bariery procesu regulacji i wprowadzania ładu projektowego. Co więcej, mogą identyfikować czynniki specyficzne wpływające na adaptację praktyk, procedur lub metodyk. Proponowane zagadnienie, obok walorów teoriopoznawczych ma znaczenie aplikacyjne związane z doskonaleniem zarządzania projektami w młodych przedsiębiorstwach.

Zaplecze badawcze: Badania są tzw. badaniami w terenie (field studies). Promotor pracy może zapewnić dostęp do oprogramowania wspomagającego procesy badawcze, w tym bibliometryczne badania literaturowe, badania jakościowe (analizy wywiadów) lub badania ilościowe (statystyczne).

Liczba miejsc: 1

 

2. Opracowanie kompleksowej inteligentnej koncepcji zarządzania parkingiem.

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. AGH

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Zagadnienie badawcze obejmuje opracowanie kompleksowej inteligentnej koncepcji zarządzania parkingiem naziemnym dostosowanym do aktualnych potrzeb najemcy/właściciela. Nowe rozwiązanie będzie uwzględniać aktualny status pracowników, rozpoznawać ich samochody i przyporządkowywać miejsca, w zależności od wybranego klucza (wielkość auta, czas wjazdu wyjazdu, pilna potrzeba). Dodatkowo na parkingu będą miejsca dla gości, które również będą rezerwowane według specjalnego klucza, który da możliwość płynnej wymiany samochodów i nie będzie generował pustych (niewykorzystanych) miejsc. Rozwiązanie nie pozwoli na przepełnienie parkingu, które może powodować zablokowanie drogi wewnętrznej (wjazdowej lub wyjazdowej). Dodatkowym atutem będzie możliwość naliczania dla pracowników opłat parkingowych uzależnionych od wielkości auta, liczby godzin parkingowych, ewentualnych uchybień przy parkowaniu oraz zakresów godzinowych. Dodatkowo gratyfikowane będą osoby zwalniające miejsce w zadeklarowanych godzinach, co nie będzie powodowało niezaplanowanych aktualizacji programu rozlokowania. Opracowane rozwiązanie pozwoli na wdrożenie aplikacyjne dla różnych parkingów: małych i dużych, jedno lub wielopoziomowych, zewnętrznych i wewnętrznych. Uwzględniając realia finansowo-marketingowe musi być to rozwiązanie tanie we wdrożeniu i ewentualnych dostosowaniach. Powinno pozwalać też na zwiększenie pasywnej ilości faktycznie dostępnego miejsca parkingowego o minimum 20%. Usprawnienie w obszarze wykorzystania miejsc parkingowych przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin do atmosfery ponieważ zmniejszy czas aktywnego oczekiwania na miejsce i częściowo wyeliminuje zjawisko szukania prze kierowców wolnego miejsca przemieszczając się w obszarze parkingu i miedzy parkingami. Zakładana minimalna wielkość parkingu dla opracowywanego rozwiązania to 40 miejsc.

Zaplecze badawcze: Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania dysponuje kadrą naukową, która posiada doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych systemów na potrzeby zarządzania nieruchomościami. Przede wszystkim Kierownik Katedry dr hab. inż. Jerzy Mikulik prof. AGH posiada wieloletnie doświadczenie z tzw. inteligentnymi budynkami a inteligentny parking jest rozwinięciem koncepcji „Smart management” w odniesieniu do smart real estate.

Liczba miejsc: 1

3. Opracowanie i wdrożenie modelu zarządzania gospodarką o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwie branży spożywczej Grupy Maspex.

Promotor: dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH

Drugi promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Realizacja idei gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest zadaniem wieloaspektowym. Dotyczy przede wszystkim ograniczenia wielkości zużywanych zasobów oraz ograniczenia strumienia odpadów i emisji w całym łańcuchu dostaw pozwlająca na utrzymanie lub zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. Dotyczy to nie tylko wdrażana ekoinnowacyjnych rozwiązań technologicznych, ale przede wszytskim oragnizacyjnych i nowych modeli biznesowych. Celem rozprawy jest opracowanie i zaprojektowania modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym dla firmy Maspex oraz sformułowanie zaleceń, dotyczących możliwości jego implementacji. Analiza uzupełniona będzie propozycją zestawu metod i narzędzi usprawniający proces zarządzania zgodnie z ideą GOZ oraz propozycją wskaźników dla pomiaru skuteczności i efektywności wdrażanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. W ramach rozprawy będą zrealizowane następujące cele szczegółowe:

Identyfikacja głównych czynników i barier wdrożenia GOZ w Maspex

Ocena możliwych do wdrożenia rozwiązań organizacyjnych w łańcuchu wartości umożliwiających transformacje w kierunku GOZ wraz z propozycja wskaźników

Ocena możliwych do wdrożenia rozwiązań technologicznych umożliwiających transformacje w kierunku GOZ wraz z propozycja wskaźników

Hierarchizacja proponowanych rozwiązań w kontekście skuteczności i efektywności oraz możliwych korzyści społecznych

Budowa modelu GOZ dla Maspex i jego testowanie

Wdrożenie proponowanego modelu

Zaplecze badawcze: Zaplecze badawcze dotyczy wyposażenia w odpowiednie oprogramowanie umożliwiające wykonywanie symulacji i obliczeń dotyczących efektów ekonomicznych i środowiskowych prowadzonych analiz i ich hierarchizowania.

Liczba miejsc: 1

4. Model Zarządzania Projektami Przemysłu Energetyki Morskiej Offshore (Morze Bałtyckie).

Promotor: dr hab. inż. Ewa Beck-Krala

Drugi promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Zagadnienie badawcze dotyczy modelowania integracji procesów związanych z wytwarzaniem komponentów infrastruktury przemysłu energetyki morskiej (OFFSHORE), budową oraz zarządzaniem łańcuchem dostaw inwestycji o znacznym stopniu złożoności realizowanych i planowanych do realizacji w basenie Morza Bałtyckiego, w szczególności polskiej strefy ekonomicznej (OFFSHORE). Aby skutecznie zapobiegać ryzyku niepowodzenia inwestycji należy odpowiedzieć na pytanie, co powoduje, że większość projektów w branży energetycznej offshore jest opóźniona w realizacji. Skutkiem opóźnień realizacji wielu inwestycji przemysłu offshore jest ekspozycja na szereg grup ryzyka nie ujętych w analizach z okresu podejmowania decyzji inwestycyjnych (FID). Obecnie prowadzone działania mające na celu pozyskanie źródeł energii przy wykorzystaniu instalacji morskich wskazuje na wysoką tendencję rozwojową tego obszaru działalności. W świetle planowanych inwestycji związanych z infrastrukturą OFFSHORE (między innymi Morska Energetyka Wiatrowa, rozbudowa infrastruktury na złożu B8 oraz budowa infrastruktury na złożu B4/B6) podjęta problematyka badawcza może mieć znaczenie również w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego Państwa. Również w celu budowy konkurencyjności polskich firm mogących uczestniczyć w łańcuchu dostaw przemysłu offshore istotne jest wypracowanie modelu zarządzania projektami dedykowanemu dla inwestycji realizowanych w polskiej strefie ekonomicznej opartego na racjonalizacji gospodarowania zasobami, konkurowania czasem przy jednoczesnym spełnieniu wymagań jakości i kosztu wytworzenia.

Zaplecze badawcze: Wydział Zarządzania AGH dysponuje dostępem do bogatej literatury i baz elektronicznych a także doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych z zakresu zarządzania ryzykiem i projektami (również w przemyśle energetycznym). Z kolei Katedra Inżynierii Gazowniczej dysponuje szerokim zapleczem laboratoryjnym oraz doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych z zakresu transportu paliw gazowych. Zdobyte doświadczenie pochodzi zarówno z realizacji grantów badawczych oraz prac realizowanych na zlecenie spółek sektora paliwowego.

Liczba miejsc: 1

 

5. Metody, koncepcje, narzędzia w zarządzaniu jakością, niezawodnością wyrobów, obiektów, systemów

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Feliks

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Zapewnienie odpowiedniej jakości wyrobów, usług oraz metod jej efektywnej kontroli to wyzwania z którymi na co dzień mierzą się przedsiębiorcy. Także problem zapewnienia ciągłości przepływu (niezawodności) produktu przez całe łańcuchy dostaw, sieci, systemy produkcyjne staje się coraz ważniejszy. Standardy jakości zalecają stosowanie metod opartych na koncepcji sposobu wyboru dostawcy opartej na analizie ryzyka, która obejmuje ocenę ryzyka wybranego dostawcy dla zgodności jakościowej produktu i nieprzerwanego, niezawodnego dostarczania produktu klientom. Na tego typu działania nakłada się problem wyznaczania odporności sieci logistycznych. Odporność sieci logistycznych może być postrzegana jako stopień, w jakim system logistyczny jest dotknięty przez źródła ryzyka i jest podatny na uszkodzenia, szkody lub skutki zakłóceń. Ryzyko w obrębie sieci logistycznej występuje, gdy nieoczekiwane zdarzenia zakłócają przepływ materiałów w drodze od początkowych dostawców do klientów końcowych. Celem prac w zakresie niniejszego zagadnienia będzie opracowanie nowych koncepcji, systemów zapewniania jakości i niezawodności, metod oceny jakości, niezawodności, odporności oraz budowa systemów wspomagania decyzji np. w zakresie projektowania odpornych łańcuchów dostaw.

Zaplecze badawcze: Wydział Zarządzania AGH, w którym będą realizowane badania dysponuje odpowiednimi zasobami organizacyjnymi i sprzętowymi oraz oprogramowaniem umożliwiającymi realizację przez doktorantów tematyki prac. Istnieje także możliwość współpracy doktorantów w realizacji projektów badawczych i/lub prac przemysłowych w porozumieniu z podmiotami gospodarczymi.

Liczba miejsc: 3

 

6. Wykorzystanie nowych metod obliczeniowych w modelowaniu, symulacji i optymalizacji procesów realizowanych w łańcuchach dostaw

Promotor: dr hab. inż. Marek Karkula

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Obecnie przedsiębiorstwa chcąc być konkurencyjnymi muszą mieć zdolność szybkiego dostosowania procesów i usług realizowanych w łańcuchach dostaw do indywidualnych, dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów i kontrahentów oraz ogólnych trendów na rynku. Systemy produkcyjne, logistyczne, transportowe lub dystrybucyjne wchodzące w skład tych łańcuchów to z reguły złożone systemy charakteryzujące się dynamiką, wielowymiarowością, nieprzewidywalnością i mające cechy dużych, heterogenicznych sieci. Biorąc pod uwagę te cechy konieczne jest zastosowanie zaawansowanych technik obliczeniowych w celu przeanalizowania ich zachowania i predykcji zachowań w przyszłości. Problemem oprócz złożoności obliczeniowej zagadnień jest również jakość danych wykorzystywanych do planowania. Należy wspomnieć, że wiele firm mimo tego, że gromadzi duże zbiory danych nie potrafi ich efektywnie wykorzystać w kontekście decyzji związanych zagadnieniami planowania i optymalizacji łańcuchów dostaw. Najnowsze badania wskazują na duży potencjał dla wykorzystania metod i narzędzi uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji w tym obszarze. Celem prac w zakresie niniejszego zagadnienia badawczego będzie opracowanie nowych metod obliczeniowych oraz ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji w łańcuchach dostaw. Prace badawcze mogą mieć charakter teoretyczny, metodologiczny lub praktyczny – szczególną wartość będą miały badania uwzględniające rzeczywiste uwarunkowania (ograniczenia, kryteria optymalizacji, itp.) badanych łańcuchów dostaw.

Zaplecze badawcze: Wydział Zarządzania AGH, w którym będą realizowane badania dysponuje odpowiednimi zasobami organizacyjnymi i sprzętowymi oraz oprogramowaniem (do modelowania, symulacji i optymalizacji) umożliwiającymi ich realizację przez doktorantów. Istnieje także możliwość współpracy doktorantów w realizacji projektów badawczych i/lub prac przemysłowych realizowanych dla podmiotów gospodarczych.

Liczba miejsc: 3

 

7. Teoria i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań organizacyjnych

Promotor: dr hab. Dagmara Lewicka prof. AGH

Promotor pomocniczy: Barbara Józefowicz

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Niniejszy temat badawczy dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) rozumianego jako system zintegrowanych działań mających na celu rozwój kompetencji i zaangażowania pracowników w celu uzyskania większego poziomu zadowolenia z uczestnictwa w organizacji i wydajności pracy oraz zachowań organizacyjnych, których celem jest wyjaśnianie oraz stymulowanie zachowań pracowników korzystnych dla organizacji takich jak zachowania innowacyjne, zachowania obywatelskie czy zachowania wspierające zmiany. Niniejsze obszary badawcze są ze sobą ściśle powiązane ze względu na to, iż to właśnie praktyki organizacyjne w szczególności praktyki ZZL wpływają na kształtowanie zachowań zarówno jednostek, grup jak i całych organizacji. Temat badawczy koncentruje się więc głównie na tworzeniu organizacyjnych warunków do identyfikacji, zaufania, angażowania się, doświadczania pozytywnych emocji w sytuacji pracy. Ponadto na redukowaniu zagrożeń środowiska pracy takich jak: nadmierne obciążenie pracą, niesprawiedliwość, dyskryminacja i in. Związki niniejszych zagadnień opierają się na następujących teoriach: AMO, pozytywnego potencjału organizacji, wymiany społecznej i in.

Zaplecze badawcze: Aktualnie nie są prowadzone badania dotyczące niniejszej problematyki w ramach grantów pozyskiwanych na drodze konkursów zewnętrznych. Planowane jest jednak aplikowanie o niniejsze środki w ramach konkursów NCN. Metodyka niniejszych projektów obejmuje: systematyczny przegląd literatury, badania ilościowe z wykorzystaniem metod statystycznej analizy danych oraz badania jakościowe. Do realizacji niniejszych tematów nie jest wymagana specjalistyczna aparatura badawcza.

Liczba miejsc: 2

 

8. Teoria i praktyka raportowania organizacji i pomiaru dokonań organizacji.

Promotor: dr hab. Bogusława Bek- Gaik prof. AGH

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Niniejszy temat badawczy dotyczy teorii i praktyki raportowania organizacji i jego wewnętrznych uwarunkowań. Obecnie w związku z dynamicznym rozwojem nurtu informacji niefinansowych, obserwujemy rosnącą złożoność i obszerność różnych sprawozdań organizacji, stanowiących próbę połączenia ujawnień o tematyce społecznej i ekologicznej z ujawnieniami finansowymi. W przeciwieństwie do wcześniejszych ujawnień na temat kwestii społecznych i ekologicznych prezentowanych w ramach sprawozdań rocznych, gdzie informacje z tych obszarów nie były zintegrowane z informacjami o charakterze finansowym, nowe formy sprawozdań dążą do zintegrowania informacji na temat kwestii społecznych, ekologicznych, finansowych i dotyczących ładu korporacyjnego. Niewątpliwie najbardziej rozwiniętą forma sprawozdawczą przedstawiającą informacje finansowe i niefinansowe w jednym dokumencie jest raport zintegrowany. Chociaż sprawozdawczość zintegrowana stanowi relatywnie nowy obszar raportowania organizacji zarówno badania teoretyczne, jak i praktyczne dotyczące tego zagadnienia szybko się rozwinęły. Nadal jednak jest to temat budzący wiele kontrowersji i wciąż nie posiadający jednolitej formy sprawozdawczej. Podkreśla się, że sprawozdanie zintegrowane może przynieść firmom i interesariuszom wiele korzyści -poprawa procesu zaangażowania interesariuszy i myślenia zintegrowanego i doprowadzić do zmian w zachowaniach korporacyjnych, a także podniesienia reputacji i dokonań. Nowe formy sprawozdawcze maja również ułatwić pomiar dokonań organizacji i jej wycenę. Temat badawczy koncentruje się więc głównie na polityce informacyjnej organizacji i wewnętrznych uwarunkowaniach wprowadzana nowych form sprawozdawczych i czynników determinujących ich rozwój.

Zaplecze badawcze: Aktualnie nie są prowadzone badania dotyczące niniejszej problematyki w ramach grantów pozyskiwanych na drodze konkursów zewnętrznych. Planowane jest jednak aplikowanie o niniejsze środki w ramach konkursów NCN. Metodyka niniejszych projektów obejmuje: systematyczny przegląd literatury, badania ilościowe z wykorzystaniem metod statystycznej analizy danych oraz badania jakościowe. Do realizacji niniejszych tematów nie jest wymagana specjalistyczna aparatura badawcza.

Liczba miejsc: 1

 

9. Strategie, koncepcje, instrumenty zarządzania ochroną środowiska – studium przypadku, analiza sektorowa, analiza makroekonomiczna

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. AGH

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Celem badawczym jest zdefiniowanie i rozwiązanie problemów związanych ze skutecznym i efektywnym zarządzaniem ochroną środowiska. Problematyka badawcza dotyczyć będzie zagadnień zarządzania środowiskowego w skali przedsiębiorstw, sektorów gospodarczych (takich jak np. energetyka, górnictwo) oraz całej gospodarki. Obszary badawcze to strategie, koncepcje i instrumenty pozwalające na rozwiązanie wyzwań środowiskowych stojących przed współczesną gospodarką w takich obszarach, jak jakość powietrza i wody, składowanie odpadów środowiskowych, ekosystemy itp. Metody do rozwiązania postawionych dylematów badawczych to analiza statystyczna, analiza kosztów i korzyści, modelowanie matematyczne.

Zaplecze badawcze: Przewiduje się możliwość ubiegania się o granty badawcze finansowane ze środków NCBiR

Liczba miejsc: 3

 

10. Wpływ innowacji modelu biznesu na dokonania przedsiębiorstw

Promotor: dr hab. inż. Anna Surowiec

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Innowacja modelu biznesowego ma kluczowe znaczenie dla współczesnych przedsiębiorstw. Określenie wpływu innowacji modelu biznesowego na wyniki przedsiębiorstwa umożliwia zwiększanie efektywności. W ramach badań podjęta zostanie próba identyfikacji modeli biznesu funkcjonujących w warunkach polskich poprzez analizę ujawnień zewnętrznych, w szczególności nowych form raportowania jakimi są np. raporty zintegrowane, a także próba określenia efektywności innowacji modeli biznesu. Celem badań jest opracowanie modelu umożliwiającego identyfikację wpływu innowacji modelu biznesowego na poprawę wyników przedsiębiorstwa, wyrażającą się m. in. we wzroście przychodów, poprawie wydajności i zdolności organizacyjnych. Badania te wzbogacą wiedzę na temat związku między innowacją modelu biznesowego a poprawą osiągnięć.

Zaplecze badawcze: Aktualnie nie są prowadzone badania dotyczące niniejszej problematyki w ramach grantów pozyskiwanych na drodze konkursów zewnętrznych. Planowane jest jednak aplikowanie o niniejsze środki w ramach konkursów NCN. Metodyka niniejszych projektów obejmuje: systematyczny przegląd literatury, badania ilościowe z wykorzystaniem metod statystycznej analizy danych oraz badania jakościowe. Do realizacji niniejszych tematów nie jest wymagana specjalistyczna aparatura badawcza.

Liczba miejsc: 1

 

11. Podejmowanie decyzji za pomocą programowania matematycznego

Promotor: dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Programowanie matematyczne umożliwia równoczesne podejmowanie wielu złożonych, powiązanych ze sobą decyzji, w taki sposób by spełniły one wszystkie stawiane wymagania. Czasem określa się takie działanie jako optymalizację lub planowanie. Najczęściej stosowane jest programowanie liniowe całkowitoliczbowe mieszane (ang. mixed integer (linear) programming, MIP). To jest obecnie podstawowe narzędzie wykorzystywane w planowaniu we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, od planowania produkcji, przez projektowanie systemów telekomunikacyjnych czy energetycznych, dopasowanie terapii przeciwnowotworowej do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, aż po uczenie maszynowe. W tej dziedzinie kluczowe znaczenie ma precyzyjny opis rozważanego zadania, a także właściwy dobór metod jego rozwiązywania. Nowoczesne solvery potrafią wprawdzie samodzielnie „uściślić” model, ale zrobią to znacznie lepiej, gdy wprost i „precyzyjnie” opisuje on kluczowe decyzje oraz zależności pomiędzy nimi. Zadaniem doktoranta będzie zebranie danych, zbudowanie modelu i przetestowanie go za pomocą wybranych metod. W pracy wykorzystane zostaną profesjonalnego solvery Gurobi i/lub IBM ILOG CPLEX. Warunkiem wstępnym rozpoczęcia współpracy jest uzgodnienie rozważanego zagadnienia planowania. Jeżeli kandydat nie ma swojej propozycji, to zaproponowane mu zostanie zagadnienie z zakresu planowania produkcji i logistyki. Kandydat powinien znać podstawy algebry, logiki matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i programowania.

Liczba miejsc: 2

 

12. Podejmowanie decyzji za pomocą algorytmów heurystycznych

Promotor: dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Algorytmy heurystyczne umożliwiają równoczesne podejmowanie wielu złożonych, powiązanych ze sobą decyzji, w taki sposób by spełniły one wszystkie stawiane wymagania. Czasem określa się takie działanie jako optymalizację lub planowanie. Algorytmy heurystyczne stosuje się, gdy dokładne metody optymalizacji, np. programowanie matematyczne lub dynamiczne, potrzebują zbyt dużo czasu na rozwiązanie zadania. Kluczową rolę odgrywają algorytmy metaheurystyczne, np. poszukiwanie z listą tabu, symulacyjne wyżarzanie, algorytmy ewolucyjne lub genetyczne. To jest podstawowe narzędzie, za pomocą którego rozwiązywane są różnorodne zadania optymalizacji, od harmonogramowania produkcji, transportu lub rozgrywek sportowych, przez sterowanie systemami energetycznymi, aż po uczenie maszynowe. Warunkiem wstępnym rozpoczęcia współpracy jest uzgodnienie rozważanego zagadnienia planowania. Jeżeli kandydat nie ma swojej propozycji, to zaproponowane mu zostanie zagadnienie z zakresu planowania produkcji i logistyki. Kandydat powinien znać podstawy teorii grafów, algebry, logiki matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Najważniejsza jest jednak znajomość podstaw algorytmów i umiejętność programowania proceduralnego. Żaden konkretny język nie jest wymagany.

Liczba miejsc: 2

 

13. Modele i algorytmy planowania produkcji i logistyki

Promotor: dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk

Wydział Zarządzania

Streszczenie: Obecnie większość przedsiębiorstw dysponuje już systemami informatycznymi gromadzącymi wielorakie dance o wszystkich jego działaniach operacyjnych, o zaopatrzeniu, produkcji i dystrybucji. Nadszedł więc czas by je umiejętnie wykorzystały i podniosły efektywność swoich działań, np. zmniejszyły koszty produkcji, czasy dostaw, lub poprawiły ich terminowość. Wiele rozważanych zagadnień dotyczy zarządzania w łańcuchach dostaw. Zadaniem doktoranta będzie zbudowanie model rozważanego procesu, identyfikacji przyczyn niskiej efektywności i ew. dobranie lepszej metody sterowania procesem. Kandydat powinien znać podstaw algebry, logiki matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Możliwe jest wykorzystanie teorii kolejek, programowania matematycznego i algorytmów heurystycznych. Warunkiem wstępnym rozpoczęcia współpracy jest uzgodnienie konkretnego zagadnienia planowania i stosowanych metod jego rozwiązywania.

Liczba miejsc: 2