Nauki fizyczne

1. Nieliniowe elementy neuromorficzne rzędów ułamkowych

Promotor: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

Promotor pomocniczy: dr Kacper Pilarczyk

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Streszczenie: Memrystory są unikatowymi elementami elektronicznymi, które są elementami biernymi (mogą rozpraszać energię i nie są źródłami prądu) i posiadają pamięć stanu. Cechy te sprawiają, że memrystory są rozważane jako główne elementy budujące komputery przyszłości. Ich istnienie zostało teoretycznie przewidziane w latach 70-tych XX wieku, ale dopiero w XXI wieku pojawiły się pierwsze niedoskonałe realizacje praktyczne. Memrystory są wielkim wyzwaniem naukowym, gdyż wymykają się dokładnemu opisowi matematycznemu – istnieje wielka rozbieżność pomiędzy teorią, a obserwowanymi właściwościami. Jest to związane z faktem, że materiały, w których obserwuje się efekty pamięci są silnie zdefektowane. Dlatego też w literaturze pojawiło się pojęcie memfraktora – inaczej memrystora rzędu ułamkowego, którego opis matematyczny jest wprawdzie znacznie bardziej złożony, ale przewidywania tego modelu są bliskie rzeczywistości. Celem niniejszego projektu jest szczegółowe badanie memfraktorów – silnie zdefektowanych struktur memrystywnych metodami doświadczalnymi i teoretycznymi. Takie dwustronne podejście to tego trudnego tematu powinno pozwolić na lepsze zrozumienie zjawisk pamięci w materiałach i opracowanie dokładnej teorii nowych elementów elektronicznych.

Zaplecze badawcze: Laboratoria Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH są wyposażone w aparaturę niezbędną do realizacji wspomnianych zagadnień badawczych.

Liczba miejsc: 2

 

2. Własności spinowo-dolinowe wieloelektronowych kropek kwantowych

Promotor: dr hab. inż. Marcin Sikora

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Nowak

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Streszczenie: Celem pracy jest dostarczenie przewidywań teoretycznych dotyczących własności wieloelektronowych kropek kwantowych, w których nośniki ładunku mają zarówno spinowy, jak i dolinowy stopień swobody. Badania motywowane są niedawnymi osiągnięciami w wytwarzaniu takich nanostruktur: krzemowych kropek kwantowych [Nature Commun. 10, 1063 (2019)] oraz samoorganizujących się kropek w monoatomowych warstwach dichalkogenków metali przejściowych [Nanoscale Adv. 1, 643 (2019)]. W ramach realizacji projektu, do opisu struktury elektronowej kropek, wykorzystany zostanie model masy efektywnej oraz ciasnego wiązania. Efekty wieloelektronowe uwzględnione zostaną w dokładnym podejściu metody mieszania konfiguracji. Badanie sprzężenia spin-dolina w układach wieloelektronowych pozwoli m.in. odnieść się do eksperymentów badających przesył elektronów w rejestrach kwantowych zdefiniowanych na szeregu kropek. W wielo-orbitalowym modelu ciasnego wiązania opisane zostanie widmo luminescencyjne monoatomowych kropek kwantowych w dichalkogenkach metali przejściowych.

Zaplecze badawcze: Prowadzone badania teoretyczne wykorzystywały będą złożone rachunki numeryczne. W obliczeniach wykorzystywany będzie kod implementowany bezpośrednio przez doktoranta oraz pakiet obliczeniowy KWANT. Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii zapewni moc obliczeniową średniej (dedykowane do realizacji projektu serwery obliczeniowe rack ze środowiskiem zdalnego dostępu) oraz wysokiej (superkomputer TeraACMiN) mocy. Ponadto wykorzystana zostanie infrastruktura ACK Cyfronet – superkomputer Prometheus. W ramach prowadzonych obliczeń wykorzystywane będą najnowsze metody prowadzenia rachunków zrównoleglonych. Tematyka doktoratu będzie przedmiotem aplikacji o granty NCN. W przypadku uzyskania finansowania doktorant będzie bezpośrednio zaangażowany w realizację grantu (z dodatkowym stypendium) i będzie miał możliwość odbycia zagranicznego stażu.

Liczba miejsc: 1

 

3. Nadprzewodnictwo, topologia, oraz silne korelacje elektronowe w układzie skręconej dwuwarstwy grafenowej

Promotor: prof. dr hab. Józef Spałek

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Zegrodnik

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Streszczenie: Niedawne odkrycie nadprzewodnictwa oraz stanu izolatora Motta w układzie dwuwarsty grafenowej skręconej o tzw. kąt magiczny wzbudziło ogromne zainteresowanie środowiska naukowego [1]. Specyficzna orientacja warstw grafenowych skutkuje utworzeniem sieci Moiré z bardzo wąskimi pasmami niskoenergetycznymi w strukturze elektronowej. Ta ostatnia cecha świadczy o tym, że zasadniczą rolę determinującą własności fizyczne materiału mogą odgrywać oddziaływania elektronowe, podobnie jak to ma miejsce w tzw. układach silnie skorelowanych takich jak np. nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Badania teoretyczne na temat tego układu wciąż są we wstępnej fazie rozwoju i wiele aspektów wymaga szczegółowej analizy. Proponowany projekt skupia się na modelowaniu dwuwarstwy grafenowej z uwzględnieniem efektów pochodzących z korelacji elektronowych ze szczególnym naciskiem kładzionym na opis stanu nadprzewodzącego oraz jego relacji z fazą izolatora Motta. Analiza prowadzona będzie głównie w ramach opisu zgodnie z modelami typu ciasnego wiązania przy uwzględnieniu różnych symetrii parowania. Ponadto, planuję sie przebadać własności topologiczne zarówno fazy nadprzewodzącej jak i fazy izolatora oraz możliwość wystąpienia stanu z uporządkowaniem magnetycznym o charakterze orbitalnym jaki uważa się że występuję w rozważanym układzie.

[1] Y. Cao et al., Nature 556, 43 (2018); Y. Cao et al. Nature 556, 80 (2018)

Zaplecze badawcze: Badania mają charakter teoretyczny oraz będą się wiązały zarówno z wykorzystaniem istniejącego oprogramowania do obliczeń jak i pisania własnych kodów obliczeniowych oraz pracy nad modelem teoretycznym. Bezpośredni dostęp do komputera dużej mocy obliczeniowej „TeraACMiN” jest zapewniony dla pracowników oraz doktorantów ACMiN AGH, gdzie realizowany będzie doktorat. Dodatkowo, w razie potrzeby możliwe jest otrzymanie dostępu do klastra „Prometeusz” poprzez grant obliczeniowy CYFRONET. Dodatkowe finansowanie projektu planuję się zapewnić w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (wniosek o tego typu grant zostanie złożony w NCN w drugiej połowie 2019 roku).

Liczba miejsc: 1

 

4. Analiza składu zanieczyszczeń powietrza oraz identyfikacja z szacowaniem udziału źródeł .

Promotor: dr hab. inż. Zdzisław Stęgowski

Promotor pomocniczy: dr inż. Lucyna Samek

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: W ramach realizacji pracy pobierane będą próbki zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Przeprowadzone zostaną analizy składu chemicznego zanieczyszczeń. Skład pierwiastkowy wyznaczony będzie metodą fluorescencji rentgenowskiej, a skład jonowy metodą chromatografii jonowymiennej. Wyniki analiz składu zanieczyszczeń pyłowych powietrza będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia modelowania źródeł zanieczyszczeń (Ich identyfikacji oraz oszacowania udziału w masie pyłów). Do modelowania zastosowane będą metody statystyczne: PCA (Principal Components Analysis) i MLRA (Multilinear Regression Analysis) oraz PMF (Positive Matrix Factorization).

Zaplecze badawcze: Pracownia Rentgenowska Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki (KFMiB) wyposażona jest w spektrometr fluorescencji rentgenowskiej. Ponadto posiada próbniki do pobierania zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Dysponuje także dostępem do chromatografu cieczowego Wydziału Energetyki i Paliw. Planowana jest realizacja projektu regionalnego (kraje europejskie I azjatyckie) MAEA w Wiedniu (kolejny cykl) oraz projektu z Laboratory of Atmospheric Chemistry,Paul Scherrer Institut,5232 Villigen PSI, Szwajcaria.

Liczba miejsc: 1

 

5. Wpływ domieszkowania Cu na stany elektronowe topologicznego izolatora 3D Bi2Se3.

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Izolatory topologiczne (TI) typu Bi2Se3 reprezentują nowy stan kwantowy materii: wnętrze materiału jest izolatorem, a powierzchnia przewodzi. Metaliczne stany powierzchniowe, z liniową relacją dyspersji (stany Diraca), są topologicznie chronione symetrią odwrócenia w czasie. W konsekwencji nie obserwuje się rozpraszania wstecznego na niemagnetycznych domieszkach, co jest wielką nadzieją spintroniki (niekonieczne będzie zachowanie wielkiej czystości w procesie preparacji układów), a także ma szansę na wykorzystanie w komputerach kwantowych (zmniejszona dekoherencja stanów kwantowych). Głównymi technikami wykorzystywanymi do sprawdzenia nietrywialnej topologii są: kątowo rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów (ARPES), skaningowa spektroskopia tunelowa (STS) lub analiza oscylacji kwantowych w transporcie elektronowych - oscylacje Szubnikowa-de Haasa (SdH). Celem pracy będzie sprawdzenie wpływu domieszkowania Cu na własności monokryształu topologicznego izolatora 3D Bi2Se3. Zawartość % Cu względem Bi wynosi od 2,5 % do 15 %. Oczekuje się zmiany topologii i tę zmianę, przemianę z nietrywialnej topologii do trywialnej, zamierzamy badać. Dla pewnej koncentracji Bi2-xCuxSe3 jest nadprzewodnikiem, co dodatkowo uatrakcyjnia gamę możliwych zjawisk. Pierwszym etapem zasadniczych badań będzie wykonanie pomiarów magneto oporu w temperaturach z przedziału od 100 mK do 30 K w polu magnetycznym do 14 T. Pomiary te będą miały na celu zaobserwowanie oscylacji SdH, których analiza pozwoli określić fazę Berrego, a co za tym idzie, topologię materiału. Możliwe też będzie sprawdzenie, czy materiał nie przeszedł do fazy nadprzewodzącej. Kolejnym etapem badań będą pomiary z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) oraz STS prowadzone w temperaturach od 40K do 300K. Pomiary STM umożliwią określenie topografii badanych powierzchni a badania STS pozwolą określić wpływ domieszek miedzi na powierzchniowe stany elektronowe badanych próbek. Otrzymane wyniki będą częścią prac, których finalnym celem na być wytworzenie urządzenia w „nano” skali opierającego się na nietrywialnych właściwościach topologii stanów elektronowych.

Zaplecze badawcze: Wstępna charakteryzacja próbek (np. XRD) będzie wykonana w katedrze Fizyki Ciała Stałego (której promotor i promotor pomocniczy są pracownikami), a pomiary XAS i XPEEM (które mają na celu sprawdzenie zawartości domieszek i sposobu ich rozmieszczenia w pobliżu powierzchni) zamierzamy wykonać na odpowiedniej linii badawczej synchrotronu Solaris. Podstawowe dla pracy pomiary magnetooporu w temperaturach milikelwinowych zostaną wykonane na chłodziarce rozcieńczalnikowej 3He/4He „Triton” znajdującej się na wyposażeniu ACMIN. Urządzenie pomiarowe jest wyposażone w jedyny w Polsce system akwizycji danych Nanonis-Tramea, specjalnie dedykowany do subtelnych pomiarów kwantowych (czyli dający maksymalnie możliwy stosunek sygnału do tła). Drugi cykl badań przeprowadzony będzie na mikroskopie tunelowym, znajdującym się w ACMIN i wspólnie użytkowanym przez WFiIS AGH i ACMIN. Pomiary magnetooporu w niskich temperaturach wymagają wysokiej jakości, złożonych, kontaktów elektrycznych; również i te kontakty będą wykonywane w ACMIN. Do obu urządzeń pomiarowych, a także do laboratorium, w którym będą wykonywane kontakty elektryczne promotor, promotor pomocniczy i oczywiście doktorant mają zapewniony dostęp. W miarę możliwości planowane jest również zbadanie próbek techniką ARPES na odpowiedniej linii badawczej na synchrotronie Solaris – badanie te mają na celu scharakteryzowanie gęstości stanów elektronowych na powierzchni.

Liczba miejsc: 2

 

6. Badanie stanu podstawowego magnetytu stechiometrycznego i domieszkowanego: pomiary w ultraniskich temperaturach i obliczenia ab initio.

Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Magnetyt Fe3O4 jest modelowym związkiem, w którym widać większość oddziaływań i procesów istotnych dla zrozumienia materii skondensowanej: od oddziaływań magnetycznych prowadzących do ferrimagnetyka z TC = 825 K (pierwszy materiał magnetyczny znany ludzkości) do przemiany metal–izolator (Verwey’a) zachodzącej w TV = 125 K. W T > TV stechiometryczny magnetyt ma kubiczną symetrię Fd3m: jony Fe w pozycjach tetraedrycznych mają wartościowość 3+, taką samą jak w niskotemperaturowej jednoskośnej fazie Cc. Natomiast jony Fe w pozycjach oktaedrycznych, o wartościowości 2.5+, różnicują się w niskich T w postaci charakterystycznych „trimeronów” ze średnią wartościowością Fe równą 2.35+ i 2.65+. Wśród wielu spektakularnych właściwości magnetytu, jedna z najciekawszych polegająca na zmianie charakteru przemiany z pierwszego do drugiego rodzaju, gdy magnetyt Fe3-xMxO4 jest w niewielkim stopniu (x=0.012) domieszkowany Zn i Ti, była dotychczas badana w bardzo małym stopniu. Różnice między oboma rodzajami materiału (I i II rodzaj) są szczególnie dobrze widoczne w cieple właściwym w TV > T: w magnetycie I rodzaju ciepło jest dużo niższe niż w drugim przypadku aż do T = 0.3K. Ani to zjawisko, ani też fakt, że gwałtowna zmiana charakteru przemiany zachodzi tylko dla x = Zn i Ti nie była wyjaśniona. I dlatego, chcąc zbadać stan podstawowy obu rodzajów magnetytu, planujemy pomiar właściwości fizycznych w milikelwinowych temperaturach. Chcielibyśmy zbadać, czy stany podstawowe są różne, czy też różne są stany wzbudzone i to one prowadzą do zasadniczo różnych własności. Ponieważ zmiana charakteru przemiany następuje przy bardzo małym domieszkowaniu, problem ten może być atrakcyjnym wyzwaniem dla obliczeń metodą DFT.

Zaplecze badawcze: Zasadnicza część eksperymentalna pracy, pomiary w temperaturach milikelwinowych, zostaną wykonane na chłodziarce rozcieńczalnikowej 3He/4He „Triton” znajdującej się na wyposażeniu ACMIN. Urządzenie pomiarowe jest wyposażone w jedyny w Polsce system akwizycji danych Nanonis-Tramea, specjalnie dedykowany do subtelnych pomiarów kwantowych; takich subtelnych efektów spodziewamy się w tym zakresie temperatur. Pomiary będą obejmować:

1. Pomiar podatności magnetycznej w zakresie ultraniskich temperatur,

2. Pomiar własności elektrycznych (stałej dielektrycznej) w zakresie ultraniskich temperatur,

3. Pomiar ciepła właściwego w zakresie ultraniskich temperatur.

Pomiary będą wykonywane na monokryształach magnetytu stechiometrycznego, a także domieszkowanego Zn i Ti wykazujących inny charakter przemiany fazowej i mających, prawdopodobnie, inny stan podstawowy. Ani pomiary elektryczne, ani też pomiary ciepła właściwego w tak niskich temperaturach nie były jeszcze wykonywane. Badania z wykorzystaniem urządzenia Triton są przedmiotem współpracy KFCS i ACMIN; do tego urządzenia, a także do laboratorium, w którym będą wykonywane kontakty elektryczne promotor i oczywiście doktorant mają zapewniony dostęp. Właściwości stanu podstawowego w magnetycie stechiometrycznym i domieszkowanym będą określone ab initio metodą DFT. Te obliczenia będą wykonywane we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN.

Liczba miejsc: 1

 

7. Struktura elektronowa zaawansowanych materiałów do konwersji i magazynowania energii.

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Toboła

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Badania zaawansowanych materiałów do konwersji i magazynowania energii mają charakter podstawowy, choć tematyka ta należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów badań interdyscyplinarnych ze względu na jej znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i jakości życia. Proponowane prace doktorskie polegałyby na obliczeniach struktury elektronowej (w ramach technik DFT) jak również modelowaniu transportu elektronów, właściwości elektrochemicznych oraz analizie stabilności układów wieloatomowych. Zastosowanie metod elektrodynamiki kwantowej do obliczeń wybranych wielkości fizycznych i chemicznych, pozwola na głębsze zrozumienie kluczowych mechanizmów odpowiedzialnych na poziomie kwantowym za procesy konwersji i/lub magazynowania energii np. w termoelektrykach czy akumulatorach jonowych. Obliczenia struktury elektronowej połączone np. z teorią transportu Boltzmanna, pozwalają określić parametry transportu elektronów definiujące przewodność elektryczna i przewodność cieplna, termosiłę, czy zmiany energii Fermiego, które są kluczowymi wielkościami przy opisie zjawisk termoelektrycznych oraz elektrochemicznych. W ramach doktoratów prace teoretyczne realizowane byłyby we współpracy z polskimi i francuskimi zespołami eksperymentalnymi.

Zaplecze badawcze: Doktoraty byłyby prowadzone w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej, która zapewnia niezbędne warunki naukowo-badawcze do realizacji badań teoretycznych oraz obliczeniowych. W szczególności grupa obliczeń struktur elektronowa dysponuje własnymi serwerami obliczeniowymi, na których są zainstalowane pakiety obliczeń kwantowych badanych układów. W ramach doktoratów planuje się ścisłą współpracę z eksperymentatorami w zakresie badań układów na baterie Li-/Na- jonowe (grupa prof. J. Molendy, WEiP AGH) oraz materiałów termoelektrycznych (grupa prof. K. Wojciechowskiego, WIMiC AGH).

Liczba miejsc: 3

 

8. Badanie oddziaływania elektron-fonon i nadprzewodnictwa w wybranych materiałach metodami ab initio.

Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Praca będzie dotyczyła teoretycznych badań oddziaływania elektron-fonon i nadprzewodnictwa w wybranych materiałach krystalicznych. Głównym zagadnieniem będzie wykonanie obliczeń numerycznych struktury elektronowej, własności dynamicznych oraz funkcji Eliashberga oddziaływania elektron-fonon przy pomocy metod teorii funkcjonału gęstości dla wybranych, realnych materiałów. Badana będzie anizotropia oddziaływań, wpływ sprzężenia spin-orbita na oddziaływanie elektron-fonon oraz wpływ tych zjawisk na formowanie się fazy nadprzewodzącej w materiale.

Zaplecze badawcze: W posiadaniu zespołu jest 7 wieloprocesorowych serwerów obliczeniowych do wyłącznego użytku, które zapewniają odpowiednią moc obliczeniową do wykonania planowanych obliczeń. Prace będą częścią projektu NCN Sonata Bis-7 "Rola stanów rezonansowych, sprzężenia spin-orbita i nieporządku w nadprzewodnictwie wybranych materiałów", kierowanego przez promotora.

Liczba miejsc: 1

 

9. Badanie oddziaływań spinowo-orbitalnych w nanostrukturach spintronicznych.

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Promotor pomocniczy:

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Celem projektu są zarówno teoretyczne, jak i eksperymentalne badania różnych hybrydowych nanostruktur cienkowarstwowych: antyferromagnetycznych/ferro-magnetycznych (AFM/FM), syntetycznych antyferromagnetyków (SAF) i izolatorów topologicznych/ferromagnetyków (IT/FM) w celu maksymalizacji prądu spinowego generowanego przez interakcje oddziaływań spinowo-orbitalnych (SOI). W nanostrukturach spintronicznych prąd spinowy pośredniczy w zapisie i odczycie informacji przy użyciu spinowo-orbitalnego momentu siły indukowanego w warstwie ferromagnetyka (FM). Zjawiska te będą badane w wytworzonych urządzeniach testowych, składających się z różnych kombinacji AFM/FM, wielowarstwowych SAF i IT/FM, poprzez dynamiczne pomiary spinowego efektu Halla, spinowej magnetorezystancji i przełączania magnetyzacji indukowanej prądem. Podejścia teoretyczne oparte na quasi-klasycznych równaniach transportowych i równaniu Landaua-Lifshitza-Gilberta zostaną opracowane w celu dalszej interpretacji wyników eksperymentalnych oraz oszacowania optymalnych parametrów, wynikających z oddziaływań spinowo-orbitalnych w badanych układach. Uzyskane wyniki pozwolą z pewnością na opracowanie nowych elementów spintronicznych.

Zaplecze badawcze:

Liczba miejsc: 2

 

10. Badanie właściwości elektrycznych i magnetycznych kompozytów: nanocząstki – nadprzewodnik.

Promotor: dr hab. Wiesław Marek Woch

Promotor pomocniczy: dr Ryszard Zalecki

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Głównymi parametrami nadprzewodników są temperatura krytyczna, prąd krytyczny i pole krytyczne – nieodwracalności. Osiąganie coraz wyższych wartości tych parametrów jest przedmiotem badan w tej dziedzinie. Szczególnie interesujące zjawiska fizyczne są obserwowane w nadprzewodnikach domieszkowanych nanocząstkami, szczególnie nanocząstkami magnetycznymi. Tego rodzaju układy – kompozyty są odpowiedzialne zarówno za tzw. wiązania trypletowe jak również za wzrost wyżej wymienionych parametrów, w szczególności wzrost prądów krytycznych co jest kojarzone z istotnym wzrostem centrów pułapkowania (piningu) wirów magnetycznych. W ramach pracy wykonane zostaną pomiary chrakteryzujące próbki (XRD, SEM, EDX, XRF), pomiary oporności i magnetooporu jak również pomiary podatności magnetycznej, namagnesowania i ciepła właściwego.

Zaplecze badawcze: Katedra Fizyki Ciała Stałego dysponuje wspomnianą powyżej aparaturą (XRD, SEM, EDX, XRF) jak również mostkowym układem niskotemperaturowym do pomiaru podatności magnetycznej i magnetooporu (do ok. 5 kGs), namagnesowania na magnetometrze wibracyjnym do pola ok. 15 kGs, układem do pomiarów prądów krytycznych (do ok. 100 A) oraz urządzeniem PPMS z maksymalnym polem 90 kGs.

Liczba miejsc: 3

 

11. Zastosowanie zaawansowanych technologii CMOS w układach detekcji dla eksperymentów fizyki cząstek.

Promotor: prof. dr hab. inż Marek Idzik

Promotor pomocniczy: dr inż. Mirosław Firlej

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Przedmiotem pracy będzie zastosowanie zaawansowanych submikronowych technologii CMOS w układach odczytu detektorów fizyki cząstek, dla eksperymentów fizyki wysokich energii. Praca obejmować będzie rozwój dedykowanych układów ASIC (Application Specific Integrated Circuits), pomiary laboratoryjne parametrów prototypowych układów odczytu oraz, jeśli to będzie możliwe, pomiary pełnego toru detekcji, tak w laboratorium jak również na wiązkach testowych. W ramach pracy wykonywana będzie również analiza laboratoryjnych tudzież zebranych na wiązce danych pomiarowych. W pracy możliwe będą również badania własności zaawansowanych technologii CMOS, np. W kontekście ich odporności radiacyjnej.

Zaplecze badawcze: Na WFiIS AGH dostępna jest pełna infrastruktura laboratoryjna potrzebna do projektowania i testowania dedykowanych układów ASIC i detektorów. Promotor prowadzi wieloletnią szeroką współpracę międzynarodową w ramach różnych eksperymentów fizyki wysokich energii, umożliwiającą doktorantce/owi prowadzenie badań dla tych eksperymentów.

Liczba miejsc: 1

 

12. Badanie warunków początkowych w zderzeniach ciężkich jonów atomowych.

Promotor: dr hab. Adam Bzdak, prof. AGH

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Głównym celem eksperymentów zderzających ciężkie jony przy wysokich energiach jest produkcja tak zwanej plazmy kwarkowo-gluonowej oraz badanie jej właściwości. Obliczenia wykazują, że gdy temperatura osiąga wartość rzędu 10^12 stopni Kelwina znane nam składniki materii, tzn. protony i neutrony, ulegają stopieniu i powstaje nowy stan materii gdzie kwarki i gluony są podstawowymi składnikami. Eksperymenty w laboratoriach BNL (Brookhaven National Laboratory) i CERN (European Organization for Nuclear Research) dostarczyły solidnych wskazówek za tym, że rzeczywiście w tego typu zderzeniach produkuje się plazma kwarkowo-gluonowa. Celem projektu jest badanie właściwości tego nowego stanu materii.

Zaplecze badawcze: Do realizacji projekt wymagany jest komputer. Istnieje możliwość uzyskania finansowania z NCN.

Liczba miejsc: 1

 

13. Własności fizyczne wybranych faz w FeCrCoNi-based HEA.

Promotor: dr hab. inż. Jakub Cieślak

Promotor pomocniczy:

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Tematem zagadnienia badawczego są własności fizyczne różnych faz stopów wysokiej entropii. Definiuje się je jako stopy złożone z co najmniej pięciu różnych pierwiastków stopionych w podobnych proporcjach. W pierwszym przybliżeniu za czynnik stabilizujący przyjmowana jest entropia konfiguracyjna, która w układach równo składnikowych osiąga maksimum i równocześnie wydatnie obniża wartość entalpii układu, a to z kolei stabilizuje cały układ. W praktyce jednak okazało się, ze tak zaprojektowane stopy często są dwu, trój lub ogólnie wielofazowe, co jednak zaskakujące, obserwowane fazy najczęściej charakteryzują się stosunkowo prostą strukturą krystaliczną, chociaż pojawiają się także bardziej skomplikowane, jak fazy Lavesa czy Franka-Kaspera (sigma, R). O własnościach użytkowych układu wielofazowego, decydują tworzące go fazy (ich skład i własności fizykochemiczne) oraz konfiguracja w jakiej występują (sposób współistnienia faz). Dokładne określenie zakresów stężeń i temperatur, w których poszczególne fazy mogą powstawać, oraz określenie własności fizycznych samych faz jest bardzo istotne, aby projektować nowe stopy i precyzyjnie kontrolować ich własności. W praktyce planowane jest zbadanie co najmniej trzech rodzin stopów: AlxFeCrNiCo, TixFeCrCoNi i PdxFeCrCoNi. Przeprowadzone badania pilotażowe potwierdziły konieczność analizy kinetyki przemian fazowych w różnych temperaturach, badania własności magnetycznych w funkcji zewnętrznego pola i temperatury oraz badań strukturalnych metodami dyfrakcyjnymi. Równolegle z eksperymentem wykonywane będą obliczenia struktury elektronowej inspirowane wynikami doświadczeń. Z kolei wyniki uzyskane na drodze teoretycznej będą umożliwiały jednoznaczną interpretację wyników doświadczeń i będą stymulowały kolejne eksperymenty. W efekcie planowane jest precyzyjne opisanie diagramu fazowego dla stężeń, w których pojawią się interesujące fazy, określenie energii aktywacji ich tworzenia oraz opisanie struktury magnetycznej i temperatury uporządkowania magnetycznego.

Zaplecze badawcze: Realizacja zaplanowanych badań wymaga dostępu do technik pomiarowych, pozwalających na identyfikację struktur krystalicznych, a następnie na rozróżnianie atomów i ich własności na ewentualnych podsieciach tych struktur. Do takich technik należy przede wszystkim dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (XRD) będąca podstawową techniką badawczą niosącą informacje o składzie fazowym materiału. Jej wysokoenergetyczna odmiana bazująca na promieniowaniu synchrotronowym (High Energy XRD, HEXRD) operując na mniejszych długościach fal zapewnia znacznie większą rozdzielczość. Wykonanie pomiarów HEXRD zaplanowane jest we współpracy z Uniwersytetem w Rouen (Francja). Badania metodą dyfrakcji neutronów (różnice w atomowych czynnikach rozpraszania są tu wystarczająco duże, aby na podstawie widma dyfrakcyjnego zbadać nie tylko struktury, ale także ich obsadzenia i to na podstawie sygnału z całej objętości próbki, a nie tylko z powierzchni jak w technice XRD) planuje się przeprowadzić na wybranych próbkach w ILL w Grenoble. Analizę faz, ich skład, jednorodność i przestrzenną wzajemną konformację można także badać analizując powierzchnię przy wykorzystaniu techniki SEM/EDX oraz techniką EBSD, autorzy planują przeprowadzenie takich badań w ACMIN. O lokalnym uporządkowaniu wiele można także powiedzieć na podstawie pomiarów Mossbauerowskich. Badania takie zostaną przeprowadzone w Pracowni Spektroskopii Mossbauerowskiej WFIIS AGH. Badania własności magnetycznych techniką VSM pozwolą na wyznaczenie średnich momentów magnetycznych i temperatur uporządkowania magnetycznego. Zostaną one przeprowadzone w ramach współpracy z Technicznym Uniwersytetem Wiedeńskim. Równolegle z badaniami eksperymentalnymi wykonywane będą obliczenia struktury elektronowej, tak przy użyciu technik uśredniających, typowych do analizy układów nieuporządkowanych (CPA- Cocherent Potential Approximation) jak i autorskiej metody polegającej na wykonywaniu obliczeń dla bardzo dużej liczby różnych uporządkowanych superkomórek i analizie wyników z uwzględnieniem prawdopodobieństwa występowania różnych konfiguracji atomów. Obliczenia zostaną przeprowadzone na dwóch serwerach obliczeniowych liczących łącznie 8 procesorów (88 rdzeni, WFIIS AGH).

Liczba miejsc: 2

 

14. Zastosowanie modeli cyrkulacji atmosfery do badania transportu zanieczyszczeń.

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Zimnoch

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Gałkowski

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Określenie przyczyn występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych wymaga z jednej strony informacji o rozkładzie intensywności źródeł ich emisji, a z drugiej, wiedzy na temat procesów meteorologicznych odpowiedzialnych za ich transport. Drugi z wymienionych czynników często odgrywa decydującą rolę w powstawaniu tzw. epizodów smogowych. Szczególnie trudna jest ocena tego czynnika na terenach o zróżnicowanej topografii oraz skomplikowanej zabudowie (czyli tam, gdzie najczęściej są one obserwowane). Rozwój modeli cyrkulacji atmosfery oraz dostępności dużych mocy obliczeniowych obserwowany w okresie ostatnich kilku lat umożliwia zastosowanie tych modeli do analizy dynamiki planetarnej warstwy granicznej czy zmienności kierunków napływu mas powietrza. Zastosowanie wysokiej rozdzielczości modeli do analizy terenów zurbanizowanych, lub położonych na obszarach górskich może pozwolić na identyfikację czynników sprzyjających powstawaniu smogu i pomóc w opracowaniu strategii mającej na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na tych terenach.

Zaplecze badawcze: Zespół Fizyki Środowiska posiada doświadczenie w badaniach dotyczących wpływu dynamiki atmosfery na transport zanieczyszczeń oraz gazów śladowych czynnych w efekcie cieplarnianym, w tym również wykorzystaniu modeli numerycznych do oceny wpływu dynamiki planetarnej warstwy granicznej oraz kierunków napływu mas powietrza na obserwowane stężenia badanych substancji w atmosferze. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH zapewnia dostęp do infrastruktury obliczeniowej pozwalającej na prowadzenie tego typu badan.

Liczba miejsc: 1

 

15. Nowe metody obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych.

Promotor: dr hab inż. Mirosław Zimnoch

Promotor pomocniczy: dr inż. Przemysław Wachniew

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Rozwój technologiczny w zakresie pomiarów wielkości fizycznych i analiz chemicznych oraz gromadzenia i transmisji danych daje potencjalne możliwości zwiększenia jakości i ilości danych dotyczących procesów środowiskowych. Jest to szczególnie ważne odnośnie obserwacji procesów hydrologicznych i meteorologicznych, których poznanie wymaga rejestracji dużych ilości pomiarów dokonywanych z odpowiednią rozdzielczością przestrzenna i czasową. Specyfika obserwacji środowiska wymaga również prowadzenia ich w trudno dostępnych miejscach. W tym zakresie wskazane jest wykorzystanie takich technik, jak drony, czy rozproszone systemy pomiaru temperatury. Wykorzystanie nowych technik, stworzonych dla innych zastosowań, wymaga dostosowania ich do potrzeb i możliwości badań środowiskowych. W dziedzinie hydrologii i meteorologii można wskazać przykładowe pola ich zastosowań, w których mogłyby przyczynić się do rozwoju wiedzy naukowej: oddziaływania pomiędzy wodami podziemnymi i powierzchniowymi; przestrzenno-czasowa zmienność temperatury w atmosferze; glebie i wodach, pomiary hydrometryczne w rzekach i zbiornikach wodnych, krótkoterminowa zmienność własności chemicznych i izotopowych wód.

Zaplecze badawcze: Zespół Fizyki Środowiska posiada doświadczenie, aparaturę naukową i prowadzi prace w zakresie jakości i dynamiki wód oraz powietrza atmosferycznego w ramach licznych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz blisko współpracuje w tym zakresie z krajowymi i zagranicznymi zespołami badawczymi.

Liczba miejsc: 1

 

16. Mobilne badania emisji metanu związanej z aktywnością górniczą.

Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

Promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Nęcki

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: W związku z działaniami na rzecz wstrzymania zmian klimatu prowadzi się aktualnie inwentaryzacje źródeł gazów cieplarnianych. Metan jako gaz posiadający relatywnie krótki czas życia w atmosferze jest najlepszym kandydatem do wprowadzenia skutecznych rozwiązań ograniczających emisję antropogeniczną tego gazu. Sektor wydobycia i dystrybucji gazu ziemnego jest słabo zinwentaryzowany a niepewności dotyczące wielkości nieszczelności i uwolnienia w przemyśle naftowym sięgają dwóch rzędów wielkości. Doktorant będzie miał za zadanie rozwinięcie mobilnej techniki walidacji wielkości emisji metanu przy pomocy dostępnych platform (samochód, dron, dostęp pieszy). Dzięki zastosowaniu bilansu masy i modeli dyspersyjnych będzie mógł zaproponować nowe narzędzie, obecnie nie używane w Polsce do określenia zdalnego wielkości uwolnienia metanu nawet w niewielkich ilościach z elementów infrastruktury gazowej.

Zaplecze badawcze: Posiadamy analizatory stężenia i składu izotopowego metanu, także możliwości analiz radioizotopowych oraz doświadczenie w modelowaniu. Obecnie bierzemy udział w projekcie ONZ związanym z inwentaryzacją sektora gazu ziemnego oraz w projekcie H2020. Planowane są dalsze aplikacje.

Liczba miejsc: 2

 

17. Badania korelacji długozasięgowych w ultrarelatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC.

Promotor: dr hab. inż Tomasz Bołd

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Na badania prowadzone w Zespole Fizyki Cząstek Elementarnych AGH na eksperymencie ATLAS na LHC w CERN składają się między innymi pomiary parametrów materii w ekstremalnych warunkach. Materia ta, tzw. Plazma-Kwarkowo-Gluonowa, złożona jest z uwolnionych kwarków i gluonów. Istnienie tego stanu zostało przewidziane w ramach chromodynamiki kwantowej przy dużych ciśnieniach i wysokich temperaturach. Materia w tym stanie istniała w ułamku sekundy po wielkim wybuchu a w laboratorium warunki te można odtworzyć podczas ultra-relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów. Ewolucję czasowo-przestrzenną Plazmy-Kwarkowo-Gluonowej opisują relatywistyczne równania hydrodynamiki. Jednym z wielu interesujących cech tej ewolucji jest występowanie zachowań kolektywnych. Ich obserwacyjną emanacją jest istnienie niejednorodnych rozkładów cząstek powstałych w zderzeniach. Poprzez wybór badanych obiektów (rodzajów lub pędów cząstek) otrzymuje się informację o kolejnych etapach ewolucji Plazmy- Kwarkowo-Glunowej. Na obecnym etapie badań w tej dziedzinie niewyjaśnionymi pozostają czy Plazma-Kwarkowo-Gluonowa powstaje także w zderzeniach lżejszych cząstek na przykład protonów. Badanie Plazmy-Kwarkowo-Gluonowej poprzez obserwacje zachowań kolektywnych będzie głównym zagadnieniem badawczym realizowanym w trakcie doktoratu.

Zaplecze badawcze: Badanie prowadzone będą w ramach współpracy ATLAS. Oznacza to przynależność do wielotysięcznego zespołu fizyków in inżynierów z blisko 40 krajów i 140 instytutów badawczych. Wraz z przyłączeniem się do grupy, poza prowadzeniem badań uczestnik eksperymentu bierze udział w pracy nad detektorem jego oprogramowaniem i/lub w zbieraniu danych. Nowemu członkowi przydziela się techniczne zadanie kwalifikacyjne związane z powyżej wspomnianymi aktywnościami. Po pomyślnym jego zakończeniu (po roku czasu) zostaje się pełnoprawnym członkiem współpracy, i w szczególności współautorem publikacji czy też możliwości występowaniach na konferencjach w imieniu eksperymentu. W ramach programu przewiduje się wielokrotne wyjazdy do CERNu. Dodać należy że Zespół Fizyki Cząstek Elementarnych wnosi znaczący i różnorodny wkład w działalność eksperymentu ATLAS i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań nad Plazmą-Kwarkowo-Glonową.

Liczba miejsc: 1

 

18. Badanie plazmy kwarkowo-gluonowej oraz poszukiwanie sygnałów nowych cząstek spoza Modelu Standardowego z wykorzystaniem twardych procesów w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC.

Promotor: dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd, prof. AGH

Promotor pomocniczy:

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Plazma kwarkowo-gluonowa (QGP) to stan gorącej i gęstej materii, który istniał w niewielkim ułamku sekundy po Wielkim Wybuchu. W celu poznania wczesnego etapu ewolucji Wszechświata materię QGP produkuje się w laboratorium zderzając ultra-relatywistyczne wiązki ciężkich jonów (np. na zderzaczu LHC w CERN lub RHIC w BNL). Przedmiotem badań będzie eksperymentalna praca naukowa z danymi ze zderzeń ołów-ołów, proton-ołów oraz proton-proton zebranymi w latach 2015-2018 przez eksperyment ATLAS na LHC. Do badania własności materii QGP używane będą procesy twarde, w tym m.in. z produkcją takich cząstek jak bozony W, Z oraz gamma. Taki wybór procesów daje również unikatową możliwość badania funkcji rozkładu partonów w jądrach i zrozumienia ich modyfikacji w stosunku do systemu referencyjnego, jakim jest układ proton-proton. Inną interesującą klasą zagadnień jest oddziaływanie elektromagnetyczne foton-foton. Dzięki wykorzystaniu oddziaływania dwóch fotonów udało się zaplanować i przeprowadzić pierwszy bezpośredni pomiar bardzo rzadkiego zjawiska rozpraszania foton-foton w roku 2017 (4.4 sigma ewidencja) [Nat. Phys. 13 (2017) 852] oraz 2019 (8.2 sigma obserwacja) [arXiv:1904.03536] m.in. z wiodącym udziałem naukowców z AGH [link]. Proces ten otwiera możliwości badania oddziaływań elektrosłabych z użyciem nowych narzędzi, jak również jest czuły na produkcję nowych cząstek spoza Modelu Standardowego w tym aksjonów oraz monopoli magnetycznych.

Zaplecze badawcze: Badania wykonywane są w ramach międzynarodowej współpracy z eksperymentem ATLAS na Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERNie w grupie Fizyki Ciężkich Jonów, która rozwija się od roku 2010. Grupa AGH ATLAS posiada grant na finansowanie składki członkowskiej w eksperymencie, jak również wyjazdów związanych z wkładem naszej grupy w obsługę eksperymentu. Oprócz pracy badawczej doktorant wniesie wkład w bieżące funkcjonowanie eksperymentu, co wiąże się z podróżami do CERNu w Genewie na zbieranie danych oraz w celu udziału w spotkaniach grup roboczych. Po uzyskaniu statusu autora Współpracy ATLAS, udział w międzynarodowych konferencjach finansowany będzie z bieżącego grantu NCN, z którego również istnieje możliwość pokrycia kosztów dodatkowego stypendium doktoranckiego. Grupa AGH ATLAS jest aktywna w organizacji wydarzeń popularyzujących naukę takich jak Małopolska Noc Naukowców, Dni Otwarte AGH, International Masterclasses Hands-On Particle Physics, wycieczka do CERNu w ramach programu Prymusi AGH i wiele innych (w tym profil na facebook’u Cząstki AGH). Wkład doktorantów w przygotowanie tych wydarzeń jest istotny.

Liczba miejsc: 1

 

19. Amplitudy rozpraszania w Chromodynamice Kwantowej.

Promotor: prof. dr hab. Piotr Bożek

Promotor pomocniczy: dr Piotr Kotko

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Zagadnienie dotyczy badań teoretycznych w ramach fundamentalnej teorii oddziaływań silnych, Chromodynamice Kwantowej (ang. Quantum Chromodynamics – QCD). Jednym z podstawowych obiektów obliczanych w ramach QCD są amplitudy rozpraszania, czyli funkcje opisujące proces oddziaływania wielu kwarków i gluonów. Są to obiekty o olbrzymim znaczeniu dla współczesnych eksperymentów w fizyce cząstek elementarnych, takich jak Wielki Zderzacz Hadronów (ang. Large Hadron Collider – LHC) w CERN. Jednakże, amplitudy rozpraszania nie tylko pozwalają opisywać i przewidywać wyniki eksperymentów. Okazuje się, że ich matematyczna struktura jest bardzo bogata i pozwala lepiej zrozumieć strukturę samej teorii oddziaływań silnych. Niniejsze zagadnienie badawcze zakłada dążenie do wykorzystania i dalsze studia nad ostatnimi wynikami w fizyce teoretycznej, w szczególności dotyczących sformułowania teorii QCD przy użyciu tzw. lagranżjanu MHV i linii Wilsona. Doktoranci będą jednak zachęcani do proponowania i implementacji własnych pomysłów i rozwiązań, w ramach nakreślonego powyżej kierunku badań.

Zaplecze badawcze: Projekt wymaga użycia komputerów/laptopów oraz ewentualnego dostępu do klastra obliczeniowego, w zależności od potrzeb. Badania będą realizowane częściowo w ramach grantu przyznanego przez Narodowego Centrum Nauki, którego kierownikiem jest dr Piotr Kotko. Przewiduje się dodatkowe stypendium w ramach grantu, w wysokości 2500 PLN miesięcznie, przez okres dwóch lat. Dalsze finansowanie dodatkowego stypendium uzależnione jest od dostępnych funduszy.

Liczba miejsc: 1

 

20. Identyfikacja markerów biochemicznych dla wybranych chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych z zastosowaniem nowoczesnych metod spektrometrycznych.

Promotor: prof. dr hab inż. Marek Lankosz

Drugi pomocniczy: prof. dr hab. med. Dariusz Adamek

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Od wielu lat we współpracy z Katedrą Patomorfologii CM UJ prowadzone są badania nad markerami wybranych chorób neurodegeneracyjnych (choroby nerwowo mięśniowe) oraz neoplastycznych (nowotwory mózgu i jajnika). Badania składu pierwiastkowego i biomolekularnego były wykorzystane do rozróżnienia typu chorób i stopnia ich zaawansowania. Rozwój metod spektrometrycznych otwiera nowe możliwości analityczne i lepszą wykrywalność markerów biochemicznych. Umożliwia to bardziej efektywną wykrywalność procesów patologicznych w oparciu o analizę biochemiczną tkanek. W proponowanych badaniach oprócz używanych dotychczas metod rentgenowskiej mikrospektroskopii fluorescencyjnej ora mikroskopii w podczerwieni planowane jest wykorzystanie nanosondy propotonowej do analizy pierwiastkowej na poziomie subkomórkowym. Obrazowanie biomolekularne w nanoskali realizowane będzie z zastosowaniem nano_FTIR. Technika ta jest kombinacją wysokorozdzielczej mikroskopii sił atomowych i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera. Analiza biomolekularna zostanie uzupełniona metodę desorpcją próbki MALDI (matrix assisted laser desorption and ionisation) połączoną z pomiarem jej masy w spektrometrze masowym MS ( mass spektrometry), Układ MALDI-MS jest powszechnym narzędziem analitycznym zwłaszcza dla peptydów, białek i większości innych cząsteczek biologicznie czynnych (oligonukleotydów, węglowodanów, produktów naturalnych oraz lipidów). Badania biochemiczne tkanek zostaną rozszerzone o badania mikrobioty jelitowej. W przewodzie pokarmowym egzystuje olbrzymia ilość bakterii i innych drobnoustrojów, tzw mikrobiota jelitowa (mikroflora, mikrobiom, ekosystem jelitowy). Uważa się, że bakterie te pełnią istotną rolę w utrzymaniu zdrowia całego organizmu człowieka. Mikrobiota jelitowa wpływa na wiele aspektów naszej fizjologii, a jej odpowiedni skład odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. W ostatnich latach podkreślany jest związek składu mikrobioty z występowaniem konkretnych chorób.

Zaplecze badawcze: Laboratoria KFMiB wyposażone są w aparaturę niezbędną do realizacji proponowanych badań naukowych. Aparatura ta obejmuje rentgenowski fluorescencyjny mikroskop konfokalny do analiz pierwiastkowych tkanek na poziomie komórkowym, spektrometr NANOHUNTER II do analiz ultraśladowych stężeń pierwiastków, oraz dwa spektrometry FTIR: Nicolet iN10 MX oraz Nicolet Continuum - Thermo Scientific coupled with FTIR spectrometer Nicolet 8700. Ponadto laboratorium wyposażone jest w szafy do przechowywania tkanek pochodzenia ludzkiego, mikrotom do cięcia tkanek na skrawki , aparaturę do mineralizacji tkanek oraz zamrażarkę do przechowywania tkanek w temperaturze -80 stopni C. W ramach projektu i współpracy z IAEA będą realizowane analizy pierwiastkowe na nano- sondzie protonowej ( Laboratorium Jožef Stefan Institute, Liubljana), badania molekularne na nano-FTIR na synchrotronie Elettra w Trieście oraz analizy molekularne na MALDI-MS. Badania będą finansowane przez projekt realizowany we współpracy z IAEA w Wiedniu oraz granty NCN

Liczba miejsc: 1

 

21. Badanie procesów dyfrakcyjnych w zderzeniach proton-proton w eksperymencie STAR na akceleratorze RHIC.

Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień

Promotor pomocniczy: dr inż. Leszek Adamczyk

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Eksperyment STAR na akceleratorze RHIC w Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, USA, rozpoczął pracę w roku 2000. RHIC umożliwia zderzanie (spolaryzowanych) protonów a także różnych rodzajów ciężkich jonów w bardzo szerokim zakresie energii w układzie środka masy. Pracownicy i doktoranci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH dołączyli do Współpracy STAR w roku 2012 i od tej pory jesteśmy aktywnym jej członkiem. Uczestniczymy zarówno z dyżurach podczas zbierania danych jak i ich analizie i przygotowaniu publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych. Potencjalni doktoranci będą uczestniczyć w analizie danych dyfrakcyjnych, a więc takich w których nienaruszone protony rozpraszane są pod bardzo małymi kątami i podlegają rekonstrukcji w specjalnie przeznaczonych do tego detektorach (Roman Pots). W wyniku takiego oddziaływania w centralnym obszarze rapidity produkowane są nowe cząstki. Jedną z najbardziej interesujących jest glueball, czyli hipotetyczna cząstka w całości zbudowana jedynie z gluonów, czyli nośników oddziaływań silnych. Istnieje również możliwość zaangażowania w inne zagadnienia badane w eksperymencie STAR, w tym plazmy kwarkowo-gluonowej.

Zaplecze badawcze: Jako członkowie Współpracy STAR mamy pełen dostęp do danych eksperymental- nych oraz niezbędnej infrastruktury obliczeniowej w BNL. Na Wydziale dysponujemy także wystarczającą infrastrukturą obliczeniową do prowadzenia badań związanych z analizą danych z eksperymentu STAR. Nasz udział w tych badaniach finansowany jest za pośrednictwem grantów przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Liczba miejsc: 2

 

22. Wyzwalane wodorem przejścia fazowe w materiałach amorficznych i kwazikrystalicznych na bazie tytanu.

Promotor: dr hab. Łukasz Gondek

Promotor pomocniczy: dr Joanna Czub

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Zaproponowane badania mają na celu poznanie mechanizmów rządzących tworzeniem oraz ewolucją temperaturową wodorków amorficznych w stopach na bazie tytanu. Motywacją do przeprowadzenia badań jest odkrycie przez nasz zespół faz wstępnie nazwanych „szklistymi kwazikryształami”, które formują się podczas ewolucji termicznej amorficznych wodorków Ti-Zr-Ni. Ogólny cel projektu może być osiągnięty jedynie w ramach komplementarnych badań obejmujących różne aspekty fizyko-chemii tych materiałów, wykraczające dalece poza rutynowe badania strukturalne. W literaturze przedmiotu doniesienia o amorficznych wodorkach pojawiają się rzadko, ze względu na trudności w ich uzyskiwaniu, stąd też wiedza o właściwościach tych związków jest wyrywkowa. W ramach przedkładanego projektu planowane jest przeprowadzenie szeregu badań, w wyniku których uzyskane zostaną wielowymiarowe diagramy fazowe (zawierające informacje o właściwościach strukturalnych, magnetycznych oraz elektronowych) w funkcji temperatury, koncentracji wodoru oraz składu stopu bazowego. Komplementarne podejście winno zapewnić zrozumienie charakteru przejść fazowych w tych układach, a uzyskane wyniki będą charakteryzowały się wysokim stopniem uniwersalności.

Zaplecze badawcze: Nasz zespół posiada całe niezbędne zaplecze aparaturowe do syntezy i charakteryzacji strukturalnej materiałów: piec łukowy, młyny planetarne, wagi etc, proszkowy dyfraktometr rentgenowski z możliwością pomiarów w szerokim zakresie temperatur (20-1200K);, automatyczny analizator sorpcji wodoru Sievertsa do syntezowania wodorków, skaningowy mikroskop elektronowy z analizatorem EDS. Ponadto część badań będzie prowadzona w czołowych ośrodkach europejskich (badania neutronowe i synchrotronowe).

Liczba miejsc: 1

 

23. Modulacja właściwości magnetycznych nanostruktur antyferromagnetycznych sterowana zmianą naprężeń.

Promotor: dr hab. Tomasz Ślęzak

Promotor pomocniczy: dr Anna Kozioł-Rachwał

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Najnowsze badania eksperymentalne materiałów antyferromagnetycznych demonstrują ich magneto-transportowe właściwości oraz bardzo szybkie procesy dynamiki magnetycznej (V. Baltz et al. Rev. Mod. Phys. 90, 015005(2018)). W przeciwieństwie do ferromagnetyków (FM), warstwy antyferromagnetyczne (AFM) pozostają niewrażliwe na zewnętrzne pola magnetyczne oraz nie generują magnetycznych pól rozproszonych, co jest bardzo korzystne w kontekście zwiększenia gęstości zapisu danych. Tematyka pracy będzie obejmowała wytwarzanie oraz badanie właściwości magnetycznych warstw AFM oraz dwuwarstw FM/AFM. W szczególności, przebadany zostanie wpływ naprężeń elastycznych indukowanych w warstwie AFM na jego anizotropię magnetyczną.

Zaplecze badawcze: Projekt będzie realizowany w grupie Nanostruktury Powierzchniowe na wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Badane warstwy antyferromagnetyków będą przygotowywane w aparaturze ultra wysokiej próżni (UHV) metodą epitaksji z wiązek molekularnych. Struktura wytworzonych układów będzie charakteryzowana metodami LEED/AES. Magnetyczne właściwości dwuwarstw FM/AFM zostaną zbadane za pomocą magnetooptycznego efektu Kerra (MOKE) oraz spektroskopii mossbaurowskiej (CEMS). Dodatkowo, magnetyczna struktura AFM oraz FM/AFM będzie badana za pomocą metod liniowego oraz kołowego magnetycznego dichroizmu (XMLD, XMCD) w synchrotronie SOLARIS.

Liczba miejsc: 2

 

24. Sterowanie anizotropią magnetyczną antyferromagnetyków w epitaksjalnych układach wielowarstwowych i nanostrukturach typu ferromagnetyk/antyferromagnetyk.

Promotor: dr hab. Tomasz Ślęzak

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Ślęzak

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: W projekcie badane będą epitaksjalne układy wielowarstwowe i nanostruktury typu antyferromagnetyk/ferromagnetyk (AFM/FM). Szczególny nacisk zostanie położony na możliwość uzyskania kontroli anizotropii magnetycznej i stanu magnetycznego podwarstw antyferromagnetycznych poprzez ich bezpośrednie oraz pośrednie (przenoszone za pośrednictwem niemagnetycznych przekładek rozdzielających warstwy FM i AFM) oddziaływanie z warstwami FM. Istotnym etapem projektu będzie odpowiednie zaprogramowanie anizotropii magnetycznej podwarstw FM, tak by ich wpływ na właściwości magnetyczne AFM był jak największy i kontrolowalny. Wytworzone zostaną układy FM/AFM o właściwościach fizycznych optymalnych z punktu widzenia magnetycznego zapisu danych.

Zaplecze badawcze: Znacząca część projektu wykonana będzie w Pracowni Nanostruktur Powierzchniowych Katedry Fizyki Ciała Stałego, WFiIS, AGH. Charakterystyka właściwości strukturalnych i chemicznych powierzchni i interfejsów badanych układów zostanie wykonana przy pomocy technik LEED i AES, natomiast właściwości magnetyczne badane będą przy pomocy magnetooptycznego efektu Kerra (MOKE). Dodatkowo planowane są liczne eksperymenty z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego w ośrodku SOLARIS, w Krakowie.

Liczba miejsc: 1

 

25. Biofizyka skóry - modelowanie komputerowe w diagnostyce i terapii.

Promotor: dr hab. Zenon Matuszak

Drugi promotor: dr hab. Piotr Kowalski

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Proponowana tematyka jest częścią większego projektu, którego celem końcowym jest opis i modelowanie komputerowe procesu pigmentacji w skórze ludzkiej oraz związanych z tym procesem zagadnień tworzenia, diagnostyki oraz terapii nowotworów z grupy czerniaków (melanom). Zagadnienia bezpośrednio włączone w zakres tematyki prac doktorskich obejmują szeroki zakres problemów. Problematyka z zakresu fizyki (konkretnie biofizyki) obejmuje symulację transportu światła w tkankach upigmentowanych, symulację procesu melanogenezy i terapii fotodynamicznej nowotworów. Aspekty bioinformatyczne są szczególnie obecne zagadnieniach regulacji ekspresji genów biorących udział w melanogenezie oraz analizie obrazów zmian pigmentacyjnych w celach diagnostycznych i terapeutycznych. W celu rozwiązania tych problemów użyte będą zarówno klasyczne środki symulacyjne takie jak rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych (włączając równania reakcji-dyfuzji), teoria optymalizacji dynamicznej, metody Monte Carlo, jak też sieci neuronowe i techniki rozpoznawania obrazów.

Zaplecze badawcze: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej dysponuje odpowiednimi zasobami informatycznymi niezbędnymi do realizacji proponowanych badań, m.in.: komputerami, oprogramowaniem oraz bazami danych. Promotorzy posiadają doświadczenie w zakresie proponowanej tematyki badawczej.

Liczba miejsc: 2

 

26. Oddziaływania fukcjonalizowanych nanocząstek metalicznych i nanorurek węglowych z modelowymi układami błonowymi i naturalnymi błonami biologicznymi. Badania na poziomie molekularnym.

Promotor: prof. dr hab. Květoslava Burda

Drugi promotor: prof dr hab. n. med. Grzegorz Gajos

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Ostatnie epidemiologiczne badania wykazały znaczną korelację pomiędzy narażeniem na metaliczne nanocząstki (MNPs) i węglowe nanorurki (CNTs) a częstością występowania zaburzeń naczyniowo-sercowych. Wpływ MNPs and CNTs na zdrowie człowieka budzi wiele obaw. Ich działanie na erytrocyty (RBCs) może być podłożem wielu, uznanych za cywilizacyjne chorób, np. chorób krążenia czy cukrzycy typu 2. Naszym celem jest ustalenie bezpośredniego wpływu wybranych MNPs and CNTs (jesteśmy na nie narażeni w sposób ciągły) na funkcjonowanie RBCs pochodzących od osób zdrowych i cukrzyków. W szczególności będziemy badać transport jonów przez błonę komórkową, stabilność szkieletu błonowego oraz powinowactwo hemoglobiny do tlenu. Będziemy wykorzystywać wiele komplementarnych biochemicznych i biofizycznych metod (np.: spektroskopię absorpcyjną, mikroskopię fluorescencyjną, spektroskopię Moessbauera czy mikroskop sił atomowych, AFM).

Zaplecze badawcze: Przykładowe metody eksperymentalne stosowane w Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki na WfiIS AGH: spktroskopia absorpcyjna i fluorescencyjna, fluorescencja z podwójna modulacją, termoluminescenvja, szybka polarografia, pozioma i pionowa elektroforeza, wysokoprężna chromatografia cieczowa (HPLC), mikroskop sił atomowych (AFM), spektroskopia Mössbauer’a przy współpracy z IkiFP w Krakowie. Więcej informacji nastronie: www.fis.agh.edu.pl/kfmib/department/scientific-equipment /molecular-biophysics-and-bioenergetics/ Laboratorium posiada atest do pracy z izolowanymi komórkami.

Liczba miejsc: 1

 

27. Charakterystyka nowych struktur półprzewodnikowych dla precyzyjnych detektorów śladowych stosowanych w eksperymentalnej fizyce wysokich energii przy zastosowaniu metody TCT.

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Obecnie prowadzone badania nad podstawowymi składnikami materii wymagają budowy kompleksów laboratoriów, w których przyspieszane i zderzane są cząstki. Efektywność eksperymentów zależy od osiągnięcia najwyższych energii i najbardziej gęstych strumieni zderzanych cząstek. Program badawczy CERNu (Europejska Organizacja Badań Jądrowych pod Genewą) obejmujący projekt, budowę i prowadzenie eksperymentów z fizyki wysokich energii, trwa już od ponad sześciu dekad i będzie kontynuowany co najmniej do roku 2035. Jednym z kluczowych komponentów w każdym eksperymencie jest krzemowy detektor śladowy, którego zadaniem jest precyzyjne zmierzenie punktu zderzeń oraz miejsca powstania i rozpadu cząstek wtórnych. Jest on umieszczany bardzo blisko miejsca kolizji i przechodzą przez niego najwyższe strumienie cząstek. Z tego powodu z biegiem czasu parametry pracy krzemowych sensorów pogarszają się, co finalnie prowadzi do konieczności ich wymiany. Obecnie prowadzane sią badania nad nowymi bardziej odpornymi radiacyjnie rozwiązaniami, mające na celu z jednej strony zminimalizowanie szkodliwych skutków promieniowania, a z drugiej projekty sensorów, które poprawnie działają aż do fluencji rzędu 1017 neq/cm2. Jedną z metod weryfikacji skuteczności nowych struktur jest Transient Charge Technique (TCT), która umożliwia wyznaczenie pola elektrycznego w sensorze, a zatem również obszaru, który skutecznie działa jako detektor naładowanych cząstek. Metoda oparta jest o pomiar profili prądów wzbudzanych w półprzewodniku przez światło lasera z zakresu widma czerwonego i podczerwonego. Zestaw pomiarowy znajduje się w laboratorium WFiIS AGH, a właśnie rozpoczęte badania prowadzone są we współpracy z CERNem i innymi ośrodkami wiodącymi w technologiach nowatorskich rozwiązań dla detektorów krzemowych. Warto również dodać, że te same rozwiązania stosowane są w systemach do rejestracji promieniowania w kosmosie, jak również w medycznych terapiach hadronowych.

Zaplecze badawcze: Badania nad strukturami półprzewodnikowymi przeprowadzane są metodą jest Transient Charge Technique (TCT). Polega na rejestracji prądów wzbudzanych w strukturze przez laser emitujący światło z zakresu czerwonego i podczerwonego. Na podstawie otrzymanych profili prądowych (zależności czasu narastania prądu od miejsca kreacji ładunku) wyznaczany jest przestrzenny rozkład ładunku, a zatem i pole elektryczne w strukturze. Tym samym możliwe jest określenie, czy sensor jest zubożony, jak również znalezienie obszarów nieefektywnych. Zestaw TCT został zakupiony do naszego laboratorium i w tym roku zaczynamy badania przy współpracy z CERNem i innymi ośrodkami w ramach współpracy RD50 (Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders).  Na nasze badania otrzymaliśmy grant naukowy z Narodowego Centrum Nauki (do roku 2020) i po jego zakończeniu planujemy starać się o kontynuację w nowym projekcie.

Liczba miejsc: 1

 

28. Czterowymiarowa (X,t) Rekonstrukcja śladów cząstek naładowanych z użyciem algorytmów inteligencji obliczeniowej dla przyszłościowych eksperymentów fizyki wysokich energii.

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Z uwagi na wzrastający stopień komplikacji eksperymentów z dziedziny fizyki wysokich energii, występuje pilna konieczność opracowania zupełnie nowych technik detekcji oraz przetwarzania danych. Obecnie prowadzone są intensywne prace nad modernizacją akceleratora LHC, które mają na celu zwiększenie jego świetlności chwilowej. Oznacza to, że podczas przecięcia wiązek protonowych możemy mieć do czynienia z wieloma pojedynczymi oddziaływaniami proton-proton. Konsekwencją tego, będzie konieczność rekonstrukcji wielu wierzchołków pierwotnych oraz dużej liczby (ponad 1000) śladów cząstek naładowanych. Bieżące techniki detekcji polegające na liniowym wzroście liczby kanałów (granulacji) aktywnych rejestrujących cząstki w przestrzeni są nie wystarczające. Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem jest dostarczenie dodatkowych informacji na podstawie precyzyjnego pomiaru czasu. Jest to wielkie wyzwanie związane zarówno z opracowaniem nowych systemów detekcji jak również oprogramowania. Grupa AGH-LHCb/RD50 pracuje nad opracowaniem nowych struktur półprzewodnikowych zdolnych do precyzyjnego pomiaru czasu (z dokładnością do 20 - 40 ps) oraz implementacją algorytmów zdolnych do rekonstrukcji cząstek z wykorzystaniem informacji dotyczących położenia oraz czasu rejestracji cząstek.

Zaplecze badawcze: Grupa AGH-LHCb/RD50 posiada zaplecze komputerowe (serwery obliczeniowe) do symulacji urządzeń półprzewodnikowych (oprogramowanie TCAD). Częścią wyposażenia laboratorium mikroelektroniki jest urządzenie skanujące oparte na metodzie TCT, dzięki któremu możemy przeprowadzać pomiary rozkładu pola elektrycznego wewnątrz struktury aktywnej sensora oraz mobilności nośników elektrycznych (elektrony i dziury). Technika TCT jest jedną z podstawowych i najbardziej popularnych metod stosowanych przy opracowaniu nowych technologii produkcji struktur półprzewodnikowych dla fizyki wysokich energii. Obecnie rozpoczęliśmy realizację grantu OPUS (NCN), który przewiduje zatrudnienie doktoranta do badań.

Liczba miejsc: 1

 

29. Wkład do opracowania aktywnej głowicy pomiarowej fantomu do rekonstrukcji przestrzennej dawki promieniowania pochodzącego z urządzeń terapeutycznych oraz wykonanie układu odczytu danych DAQ.

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Zagadnienie badawcze dotyczy szeroko pojętego aspektu budowy, testowania, optymalizacji i walidacji układu pomiarowego służącego do rekonstrukcji dawki promieniowania pochodzących z urządzeń terapeutycznych. W tym zagadnieniu badawczym szczególny nacisk położony zostanie na wykonanie wydajnego i precyzyjnego systemu akwizycji danych służącego do odczytu i kontroli zespołu detekcyjnego urządzania. Kluczowym elementem badań będzie zidentyfikowanie wszystkich niezbędnych czynników warunkujących poprawne i bezpiecznie działanie systemu jako całości (technicznych i fizycznych) oraz wzięcie ich pod uwagę podczas prac projektowych, weryfikacyjnych, a w szczególności w realnych kampaniach pomiarowych – tzw. testach na wiązce. Rzeczywiste pomiary dawek mają być ostatecznym potwierdzeniem zarówno poprawności działania systemu jak i pełnego zrozumienia jego funkcjonowania na każdym nawet bardzo podstawowym poziomie (np. na etapie oddziaływania promieniowania jonizującego z materią wraz ze skutkami jakie te oddziaływania niosą ze sobą). W części detektorowej przyszły kandydat będzie brać udział w badaniu własności przestrzennej matrycy aktywnej, wypełnionej ciekłym scyntylatorem, pod kątem uzyskania jak najlepszych własności fizycznych fantomu. Dotyczy to między innymi badania wydajności detekcji i czułości, problemów przesłuchów pomiędzy poszczególnymi komórkami aktywnymi detektora, techniki obsadzania włókien optycznych w indywidualnych komórkach itp. Istotną częścią projektu będzie optymalizacja rozmiarów oraz kształtu pojedynczych komórek aktywnych (wokseli). W tej części projektu wymagana będzie ścisła współpraca z zespołem odpowiedzialnym za symulację oddziaływania promieniowania z materią.

Zaplecze badawcze: AGH WFiIS dysponuje laboratoriami detektorów promieniowania jonizującego, układów scalonych oraz systemów akwizycji danych, w których możliwe są montaż i testy detektorów, specjalizowanych układów scalonych, oraz wyposażonych w niezbędną aparaturę do budowania dedykowanych systemów zbierania danych. W szczególności do dyspozycji są: detektory promieniowania X, lampy rentgenowskie wraz z zasilaczami do generowania wiązek promieniowania X, układy FPGA, generatory sygnałów, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, specjalistyczne oprogramowanie do projektowanie i symulacji tychże systemów oraz bogata infrastruktura komputerowa. W ramach rozwoju części detektora scyntylacyjnego planowane jest stworzenie dedykowanego laboratorium przystosowanego do przygotowania oraz obsługi ciekłych scyntylatorów. Projekty opisane w niniejszym dokumencie są częścią projektu wykonywanego z funduszy europejskich zarządzanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „Team-NET”.

Liczba miejsc: 2

 

30. Badanie zderzeń ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC

Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: Eksperyment ATLAS jest jednym z czterech dużych eksperymentów na akceleratorze LHC w CERN. W LHC zderzane są wiązki protonów i/lub ciężkich jonów przY najwyższych obecnie dostępnych energiach. Proponowany temat to badanie produkcji dżetów w zderzeniach ciężkich jonów jako próbników powstającego w takich zderzeniach nowego stanu skupienia materii, tzw. plazmy kwarkowo gluonowej i/lub badanie tzw. zderzeń ultraperyferycznych ciężkich jonów, w których oddziaływanie pomiędzy jonami zachodzi poprzez wymianę kwazi-rzeczywistych fotonów.

Zaplecze badawcze: Jako członkowie Współpracy ATLAS mamy pełen dostęp do danych eksperymentalnych oraz niezbędnej infrastruktury obliczeniowej w CERN i na GRID. Na Wydziale dysponujemy także wystarczającą infrastrukturą obliczeniową do prowadzenia badań związanych z analizą danych z eksperymentu ATLAS. Nasz udział w tych badaniach finansowany jest ze specjalnego grantu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz indywidualnych grantów przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Liczba miejsc: 2

31. Wykorzystanie wybranych metod dozymetrycznych w weryfikacji planów radioterapeutycznych

Promotor: dr hab.inż. Aleksandra Jung

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie: W radioterapii jest wykorzystywanych wiele procedur dozymetrycznych, także w zakresie weryfikacji poprawności przygotowanego radioterapeutycznego planu leczenia. Jedną z możliwości jest wykorzystanie detektorów termoluminescencyjnych do weryfikacji złożonych planów leczenia z zastosowaniem fantomu Aldersona. W takim przypadku konieczne jest zapewnienie jak najmniejszej niepewności procedury pomiarowej. W tym celu należy zbadać wpływ poszczególnych etapów pomiaru na stabilność detektorów, począwszy od rodzaju użytych detektorów termoluminescyencyjnych, poprzez parametry odczytu i anilacji, a skończywszy na ocenie wpływu czynników zewnętrznych. Istotne jest także porównanie uzyskanych wyników w stosunku do standardowych metod stosowanych w warunkach klinicznych.

Zaplecze badawcze: W Laboratorium Dozymetrii promieniowania jonizującego Wydziału Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie znajdują się odpowiednie urządzenia pomiarowe do wygrzewania i odczytu detektorów termoluminescenycjnych oraz detektory termoluminescencyjne różnego rodzaju.

Liczba miejsc: 1