Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na rok akademicki 2021/2022

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na rok akademicki 2021/2022

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.     Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AGH, zwanej dalej Szkołą, będzie prowadzona w dwóch okresach – letnim (rekrutacja podstawowa) i zimowym (rekrutacja dodatkowa).

2.        Rekrutacja podstawowa rozpocznie się 7 lipca 2021 r. i zakończy się 30 września 2021 r.

3.        Rekrutacja dodatkowa rozpocznie się 7 stycznia 2022 r. i zakończy się 28 lutego 2022 r.

4.      Szczegółowy kalendarz rekrutacji do Szkoły w okresach podanych w ust. 2 i 3 określi Dyrektor Szkoły Doktorskiej AGH nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia rekrutacji.

5.       Rekrutacja dodatkowa może być prowadzona tylko w przypadku, gdy finansowanie kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH będzie zapewnione z innego źródła niż subwencja MNiSW.

6.         Rekrutacja do Szkoły odbywa się w drodze konkursu.

7.    Kwalifikacja kandydatów jest prowadzona z podziałem na jednostki podstawowe AGH, w których realizowane będą badania naukowe w ramach zagadnień badawczych, zwane dalej jednostkami.

8.    Limit miejsc dostępnych w Szkole i listę dyscyplin, na które prowadzona będzie kwalifikacja ustala Prorektor ds. Nauki po konsultacji z jednostkami zgłaszającymi zagadnienia.

9.        Limity miejsc, o których mowa w ust. 8 ustalane są oddzielnie dla kształcenia finansowanego z subwencji i pozostałych źródeł w każdej dyscyplinie w ramach jednostek.

10.     Finansowanie ze źródeł innych niż subwencja musi gwarantować kandydatowi otrzymanie stypendium w wysokości co najmniej takiej jak określono w art. 209 Ustawy przez okres co najmniej 3 lat.

 

§2. Zgłaszanie zagadnień badawczych

 

1.   Zagadnienia badawcze mogą być zgłaszane przez osoby mogące sprawować opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zgodnie z art. 190 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

2.     Zgłoszenie zagadnienia badawczego wymaga akceptacji kierownika jednostki, w której realizowany będzie doktorat. Akceptacja kierownika jednostki stanowi jednocześnie potwierdzenie, że jednostka dysponuje odpowiednim zapleczem naukowo-badawczym niezbędnym do realizacji badań w ramach rozprawy doktorskiej.

3.         Zgłoszenie zagadnienia badawczego powinno zawierać:

a)    tytuł zagadnienia badawczego w języku polskim i angielskim,

b)   tytuł i/lub stopień naukowy, imię i nazwisko promotora lub promotorów,

c)    stopień naukowy, imię i nazwisko promotora pomocniczego, jeżeli taka funkcja została przewidziana przy realizacji zagadnienia badawczego,

d)   określenie dyscypliny naukowej lub dyscyplin (w tym dyscypliny wiodącej), w których realizowane jest zagadnienie badawcze,

e)    nazwę jednostki, w której realizowane będzie zagadnienie badawcze,

f)    liczbę miejsc,

g)   opis zagadnienia badawczego w języku angielskim,

h)   informację dotyczącą zaplecza badawczego, którym może dysponować jednostka i które może być wykorzystane do realizacji zagadnienia badawczego w języku angielskim,

i)     informację na temat źródła finansowania kształcenia w Szkole

Doktorskiej AGH.

4.   Zagadnienia badawcze publikowane są na stronie Szkoły po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej, nie później niż na 14 dni przed zamknięciem rejestracji kandydatów.

 

§3. Postępowanie konkursowe

 

1.    Kandydat do Szkoły Doktorskiej AGH składa, w terminie określonym w kalendarzu rekrutacji, następujące dokumenty:

a)    kartę kwalifikacyjną (która zawiera deklarację zagadnienia, które chciałby realizować),

b)   kwestionariusz osobowy,

c)    życiorys,

d)   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku osób, które studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie kończą w 2021 roku i nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,

e)    suplement do dyplomu lub indeks ukończonych studiów,

f)    zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej (nie jest wymagane, gdy taka informacja znajduje się w suplemencie),

g)   pisemną zgodę przyszłego promotora na podjęcie się opieki naukowej,

h)   wykaz osiągnięć wraz z dokumentami je potwierdzającymi,

i)     zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

j)     oświadczenie o braku posiadania stopnia naukowego doktora oraz braku zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w momencie wpisu na listę doktorantów,

k)   oświadczenie o zrealizowanym kształceniu w szkole doktorskiej wraz z okresem pobierania stypendium doktoranckiego.

2.     Kandydat, który uzyskał dyplom poza granicami Polski, dodatkowo składa tłumaczenie dyplomu oraz suplementu do dyplomu na język polski lub angielski wykonane przez tłumacza przysięgłego. Dyplom uzyskany za granicą należy przedłożyć wraz z legalizacją albo apostille.

3.       Kandydat, który uzyskał dyplom poza granicami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może zostać wezwany do złożenia dodatkowo opini<s>i</s> o uznaniu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej zagranicznego dyplomu w Polsce.

4.       Kandydat na etapie rejestracji może wskazać tylko jedno zagadnienie badawcze, o które się ubiega.

5.     Kandydat przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu dyscypliny wiodącej, w której ma być realizowana rozprawa doktorska. Obszar tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego obejmuje zagadnienia dotyczące deklarowanej dyscypliny wiodącej. Zakres zagadnień dotyczących poszczególnych dyscyplin jest publikowany na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej AGH. Częścią egzaminu jest krótka prezentacja przygotowana przez kandydata, pozwalająca ocenić jego sylwetkę ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, w tym: zrealizowanej pracy dyplomowej, dotychczasowych osiągnięć naukowych i zawodowych, motywacji wyboru danego zagadnienia badawczego i stopnia przygotowania do realizacji przyszłej pracy doktorskiej. Kandydat może zdawać egzamin kwalifikacyjny w języku polskim albo angielskim.

6.     Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu, o którym mowa w ust. 5, jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych.

7.       Kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2. Egzamin z języka angielskiego może zostać zaliczony na podstawie certyfikatu przedstawionego przez kandydata. Decyzję o zaliczeniu egzaminu na podstawie certyfikatu i wystawionej ocenie podejmuje Komisja egzaminacyjna z języka angielskiego. Wykaz certyfikatów uprawniających do uzyskania zaliczenia egzaminu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

8.     Nieprzystąpienie do egzaminu, o którym mowa w ust. 5 lub ust. 6 jest równoznaczne z rezygnacją z postępowania konkursowego o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej AGH.

9.     Egzamin, o którym mowa w ust. 5 przeprowadzają Komisje egzaminacyjne, które powołuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej AGH w uzgodnieniu z kierownikami jednostek, do których rekrutowani są kandydaci. Komisja egzaminacyjna składa się z 4 – 6 osób. Egzamin może być przeprowadzony w sytuacji, gdy na egzaminie obecne są przynajmniej 3 osoby ze składu komisji. W przypadku, gdy w składzie komisji jest przyszły promotor kandydata nie może on uczestniczyć w egzaminowaniu tego kandydata.

10.   Egzaminy, o których mowa w ust. 5 i 6 są egzaminami zamkniętymi dla osób postronnych, przez co należy rozumieć, że w trakcie egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać jedynie członkowie Komisji egzaminacyjnej, osoby dopuszczone do egzaminu oraz dyrekcja Szkoły

Doktorskiej.

 

11.  Listę rankingową kandydatów do Szkoły Doktorskiej AGH, w ramach poszczególnych jednostek, sporządza na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego Dyrektor Szkoły Doktorskiej. Jeżeli rekrutacja kandydatów do danej jednostki odbywa się w kilku dyscyplinach, to ranking sporządzany jest oddzielnie dla każdej dyscypliny, z podziałem na zagadnienia finansowane z subwencji i innych źródeł.

 

12.  Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęty kandydat, który uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny wiodącej oraz z egzaminu z języka angielskiego.

 

13.     Wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest z wzoru:

 

Wr = wsr*Osr + wos*Oos + wek*Oek + wej*Oej, gdzie:

 

  •    wsr = 5 – waga średniej ze studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,

  •       wos = 4 – waga oceny za dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata,

  •       wek = 8 – waga oceny za egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny wiodącej,

  •       wej = 3 – waga oceny za egzamin z języka angielskiego,

  •      Ośr – średnia ocen ze studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej obliczona zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w miejscu jej wystawienia (w przypadku średniej uzyskanej w innej skali niż skala ocen 2-5, ocenę średnią należy przeliczyć do skali 2-5, w przypadku braku możliwości udokumentowania bądź wyliczenia średniej, w miejsce średniej przyjmowana jest wartość 3,0),

  •       Oos – ocena za dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata ustalana przez Komisję egzaminacyjną z dyscypliny wiodącej na podstawie złożonych dokumentów poświadczających w skali 2-5,

  •        Oek – ocena z egzaminu kwalifikacyjnego z obszaru dyscypliny wiodącej w skali 2-5,

  •        Oej – ocena z egzaminu z języka angielskiego w skali 2-5.

12.     Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie wskaźnika rekrutacji na poziomie minimum 70 pkt. na 100 możliwych.

 

§4. Wpis na listę doktorantów

 

1.   Przyjęcie kandydata do Szkoły Doktorskiej na podstawie rankingu, po uwzględnieniu spełnienia wymogów formalnych przez kandydata oraz uwzględnieniu limitów dla danej jednostki następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywne wyniki z egzaminów oraz wskaźnik rekrutacji na poziomie co najmniej 70 pkt., ale nie zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej ze względu na wyczerpanie liczby dostępnych miejsc w jednostce, która zgłosiła wybrane przez nich zagadnienie badawcze, są umieszczani na listach rezerwowych. Listy rezerwowe tworzone są na podstawie rankingu dla każdej jednostki i ewentualnie dyscypliny, z podziałem na zagadnienia finansowane z subwencji i innych źródeł.

2.    Jeżeli o dane zagadnienie badawcze ubiega się więcej niż jeden kandydat zakwalifikowany do Szkoły Doktorskiej, to zagadnienie przypisywane jest kandydatowi, który zajmuje najwyższą pozycję w rankingu, spośród osób ubiegających się o to zagadnienie. Pozostali zakwalifikowani kandydaci, którzy ubiegali się o to samo zagadnienie, mogą być przyjęci do Szkoły Doktorskiej pod warunkiem dostarczenia zgody na realizację innego zagadnienia badawczego, z tej samej dyscypliny i do realizacji w tej samej jednostce, które nie zostało obsadzone w wyniku rekrutacji zgodnie z par. 3, ust. 1, lit. g w terminie przewidzianym w kalendarzu rekrutacji.

3.    Kandydaci, którzy ubiegali się o zagadnienie finansowane ze źródeł innych niż subwencja i którzy chcą wybrać zgodnie z ust. 2 zagadnienie finansowane z subwencji, mogą to zrobić dopiero po ogłoszeniu rankingów dla zagadnień finansowanych z subwencji.

4.    Zakwalifikowani kandydaci zostają wpisani na listę doktorantów po przedłożeniu Karty Wpisowej w terminie określonym w kalendarzu rekrutacji. Niezłożenie Karty Wpisowej jest równoznaczne z niepodjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej. W przypadku cudzoziemców wydawana jest decyzja o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej AGH.

5.   W przypadku niepodjęcia kształcenia przez kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły, zwolnione miejsca mogą być zajęte przez kandydatów z odpowiednich list rezerwowych w kolejności zgodnej z kolejnością na tych listach rezerwowych.

6.   Jeżeli rekrutacja do danej jednostki prowadzona jest w więcej niż jednej dyscyplinie, to miejsca nieobsadzone w danej dyscyplinie mogą być wykorzystane do zwiększenia liczby dostępnych miejsc w innej dyscyplinie, w której prowadzona jest rekrutacja do tej jednostki. Przesunięcia liczby miejsc pomiędzy dyscyplinami w ramach jednostki dokonuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej w uzgodnieniu z kierownikiem danej jednostki.

7.    Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do Szkoły, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia. Od decyzji przysługuje kandydatowi wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§5. Rekrutacja cudzoziemców

 

1.    Kandydaci do Szkoły Doktorskiej AGH nieposiadający obywatelstwa polskiego, którzy jednocześnie zgodnie z Art. 326 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. spełniają wymogi odnośnie wykształcenia przyjmowani są zgodnie z procedurą przedstawioną w par. 3 i 4.

2.       Cudzoziemcy mogą być przyjęci do Szkoły Doktorskiej AGH na podstawie Art. 323 pkt 1) i 2) Ustawy z pominięciem wymogu podejścia do egzaminów, jeżeli umowa, o której mowa w Art. 323 pkt. 1) i 2) Ustawy zakłada przeprowadzenie procesu rekrutacji po stronie podmiotu zagranicznego. Kandydaci są przyjmowani poza limitami i rankingami, o których mowa w par. 1, 3 i 4.

 

§6. Rekrutacja niestandardowa

 

1. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej AGH nie posiadający tytułu mgr, mgr inż. lub równoważnego, ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w myśl art. 186 ust. 2 Ustawy, mogą przystąpić do rekrutacji pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Szkoły Doktorskiej wskazującej na posiadanie najwyższej jakości osiągnięć naukowych.

 

§7. Opłata rekrutacyjna

 

1. Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej AGH, zwanej dalej „opłatą rekrutacyjną”, wynosi 100 zł.

2. Opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej w ust. 1 należy uiścić poprzez system szybkich płatności elektronicznych eCard lub przelewem Bankowym na rachunek bankowy AGH nr 96124047221111000048582922, po poprawnym wypełnieniu aplikacji w systemie e-Rekrutacja. W tytule przelewu kandydat wpisuje kod podany w systemie e-Rekrutacja.

3.      Opłata rekrutacyjna winna być uiszczona do dnia złożenia dokumentów w Szkole Doktorskiej. Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku szybkich płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH, o którym mowa w ust. 2.

4.      Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.