Zakres egzaminu z dyscypliny Nauki socjologiczne

 • Pozytywizm i socjologia w systemie Augusta Comte’a (metoda pozytywna, klasyfikacja nauk, statyka i dynamika, prawo trzech stadiów).

 • System socjologii Herberta Spencera (społeczeństwo jako organizm, teoria organizacji społecznej, typologia społeczeństw).

 • Socjologia polityczna Alexisa de Tocquevilla (demokracja i arystokracja jako typy społeczeństw, społeczeństwo demokratyczne i niebezpieczeństwa „nowego despotyzmu”).

 • Materializm historyczny Karola Marksa (zjawisko alienacji, klasy społeczne i struktura klasowa, koncepcja rozwoju społecznego i rewolucji).

 • Socjologizm Emila Durkheima (społeczeństwo jako rzeczywistość sui generis, fakty społeczne i zasady ich badania).

 • Formy integracji społeczeństwa w socjologii Emila Durkheima (teoria religii, solidarność mechaniczna i organiczna, samobójstwo jako fakt społeczny, pojęcie anomii).

 • Psychologistyczna teoria społeczeństwa i działań ludzkich Vilfreda Pareta (działania logiczne i pozalogiczne, pojęcie rezyduów i derywacji, teoria krążenia elit).

 • Przełom antypozytywistyczny w naukach społecznych; pojęcie socjologii humanistycznej (antynaturalizm, interakcjonizm, postulat „rozumienia”).

 • Koncepcja socjologii „formalnej” Georga Simmla (pojęcie społeczeństwa, treść i forma społeczna, konflikt społeczny i jego funkcje).

 • Socjologia rozumiejąca Maxa Webera (pojęcie działań społecznych i ich podział, typy idealne).

 • Władza, panowanie, legitymizacja i państwo w socjologii polityki Maxa Webera (trzy czyste typy panowania).

 • Nowe a stare ruchy społeczne.

 • Feminizm (różnice między falami). Główne założenia teorii feministycznych.

 • Wizja historii i geneza kapitalizmu w koncepcji Maxa Webera (racjonalne działanie, etyka protestancka, biurokracja jako typ idealny).

 • Weberowskie ujęcie struktury społecznej (klasy, stany, partie).

 • Pragmatyzm społeczny w socjologii amerykańskiej (myśl społeczna Williama Jamesa, Johna Deweya i Charlesa H. Cooleya, pojęcie grup pierwotnych).

 • Symboliczny interakcjonizm Georga H. Meada (gesty i symbole znaczące, pojęcie umysłu, społeczna koncepcja jaźni).

 • Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego (źródła materiału socjologicznego, współczynnik humanistyczny).

 • Funkcjonalizm jako orientacja teoretyczno-metodologiczna. Klasyczny funkcjonalizm socjologiczny Talcotta Parsonsa.

 • Przykłady teorii funkcjonalnych. Analiza funkcjonalna Roberta Mertona. Funkcjonalna teoria stratyfikacji Kingsleya Davisa i Wilberta Moore'a.

 • Neofunkcjonalizm – charakterystyka (koncepcja N. Luhmanna, teoria J. Alexandra).

 • Różnice i podobieństwa między „dialektycznym" modelem konfliktowym Ralfa Dahrendorfa a „funkcjonalnym” modelem konfliktowym Lewisa Cosera.

 • Krytyczna teoria społeczeństwa (źródła intelektualne, charakterystyka, przedstawiciele).

 • Teoria działania komunikacyjnego J. Habermasa.

 • Socjologie utylitarystyczne – charakterystyka.

 • Behawioryzm wymiany w ujęciu George'a C. Homans’a i strukturalizm wymiany Petera M. Blaua.

 • Teorie racjonalnego wyboru Michaela Hechtera i Jamesa Colemana.

 • Podejście neoinstytucjonalne w naukach społecznych.

 • Socjobiologia i psychologia ewolucyjna – charakterystyka.

 • Zróżnicowanie socjologii interpretatywnej.

 • Wspólne założenia i obszary niezgody w nurtach symbolicznego interakcjonizmu ( G. H. Mead, H. Blumer).

 • Metodologia teorii ugruntowanej.

 • Główne założenia socjologii fenomenologicznej A. Schutza.

 • Etnometodologia – założenia, metodologia i przedstawiciele.

 • Myśl socjologiczna Pierre’a Bourdieu- strukturalizm konstruktywistyczny.

 • Teoria strukturacji – charakterystyka.

 • Perspektywa naturalistyczna i antynaturalistyczna i jej konsekwencje dla orientacji metodologicznej w socjologii.

 • Metoda a technika badawcza.

 • Funkcje badań naukowych w socjologii.

 • Rola introspekcji empatycznej (doświadczenie wewnętrznego) w praktyce badawczej.

 • Konceptualizacja badań: podstawowe elementy.

 • Operacjonalizacja i definicje operacyjne.

 • Wskaźniki. Typy wskaźników w badaniach socjologicznych. Moc wskaźników.

 • Pomiar. Istota pomiaru w badaniach socjologicznych. Skale pomiarowe.

 • Trafność i rzetelność pomiaru. Wybrane sposoby ustalania trafności i rzetelności narzędzi pomiarowych.

 • Zastosowanie skal w badaniach socjologicznych. Przykłady skal pomiarowych.

 • Kwestionariusz wywiadu w porównaniu z kwestionariuszem ankiety w ilościowych badaniach socjologicznych.

 • Podejście jakościowe w badaniach socjologicznych.

 • Podejście ilościowe w badaniach socjologicznych.

 • Problematyka badań reprezentatywnych: próby losowe i nielosowe.

 • Eksperyment jako metoda badawcza (eksperyment laboratoryjny a eksperyment naturalny).

 • Analiza treści i analiza zawartości.

 • Konsumpcja i macdonaldyzacja.

 • Zróżnicowanie i nierówności społeczne (źródła nierówności społecznych, stratyfikacja społeczna, warstwy społeczne, ruchliwość społeczna, społeczeństwa otwarte i zamknięte, klasy społeczne, underclass, współczesne typy zróżnicowania społecznego - kognitariat, digitariat, digital gap).

 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne (ubóstwo bezwzględne i względne, oficjalne statystyki ubóstwa i subiektywna ocena ubóstwa, różne wyjaśnienia przyczyn ubóstwa, wykluczenie społeczne (ekonomiczne, polityczne, społeczne) i jego formy).

 • Naród jako przedmiot zainteresowania socjologii (naród a grupa etniczna, rodzaje grup etnicznych, ruchy narodowe w Europie, państwa wielonarodowe i narody wieloetniczne, konflikty etniczne, mniejszości etniczne i narodowe, problematyka etniczna w Polsce).

 • Zmiana społeczna, zmiana społeczna a rozwój i postęp, działania zbiorowe, działania masowe, ruchy społeczne.

 • Typy społeczeństw (tradycyjne, przemysłowe, poprzemysłowe), teorie modernizacji, konwergencji i zależności, globalizacja.

 • Zaufanie i kapitał społeczny (zaufanie i nieufność i ich (strukturalne oraz podmiotowe źródła), rodzaje kapitału społecznego, jasne i ciemne strony kapitału społecznego).

 • Przedmiot zainteresowań badawczych socjologii (definicje socjologii; funkcje socjologii w życiu społecznym i instytucjonalizacja socjologii dyskursie naukowym).

 • Grupa społeczna i więź społeczna (definicje, rodzaje, podstawowe elementy niezbędne do powstania i istnienia grupy, struktury wewnątrzgrupowe).

 • Formy aktywności społecznej człowieka (zachowanie, działanie, interakcja społeczna, stosunek społeczny).

 • Rodzina jako mała grupa społeczna i grupa pierwotna, współczesne przemiany rodziny i jej funkcji.

 • Organizacje formalne: celowe grupy formalne, biurokracja, patologie organizacji formalnych.

 • Społeczne i kulturowe konteksty procesów innowacyjnych.

 • Powiązanie sobą nauki i technologii ze społeczeństwem

 • Społeczeństwo postindustrialne. Charakterystyka.

 • Rola ekspertów w podejmowaniu decyzji politycznych. Kontrowersje wobec stanowiska technokratów o braku wartości ekspertów. Apolityczność elit technicznych mit czy prawda?

 • Rola ekspertów i obywateli w podejmowaniu lepszych (?) decyzji politycznych.

 • Procesy decyzyjne i polityki technologiczne przyczyniające się do poprawy warunków środowiskowych.

 • Ludzkie koszty wprowadzania nowych technologii.

 • Technologia prowadzi do racjonalnej i efektywnej organizacji, która wymaga fragmentacji, specjalizacji, szybkości, maksymalizacji wydajności. Czy wydajność powinna być powinna być traktowana jako dobry wskaźnik wzrostu?

 • Możliwości kontroli rozwoju nowych technologii.

 • Nowe technologie a współczesna alienacja pracowników.

 • Technologie a życie religijne (duchowe) ludzi.

 • Determinizm technologiczny.

 • Opór wobec GMO, ruchy antyszczepionkowe.

 • Problemy wyżywienia świata a technologia GMO.

 • Technologia i życie codzienne; wpływ telefonów komórkowych na kontakty między ludźmi.

 • Nowe technologie a ryzyko użytkowania sprzętów np. telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych.

 • Zrównoważony rozwój (charakterystyka, cechy, aktorzy odpowiedzialni).

 • Demokracja deliberatywna a rozwiązaniem problemów związanych ze sprawiedliwością środowiskową.

 • Samochód elektryczny- wymóg mody czy konieczność. 

 • Dyskryminacja i nacjonalizm w nauce

 • Rola programów afirmacyjnych przy rekrutacji na studia- przypadek Zachodnich społeczeństw i Polski.

 • Ewolucja publicznej misji uniwersytetów.

 • Biznes a nauka. Komercjalizacja nauczania-pozytywy vs negatywy.

 • Demokracja a wolne media.

 • Internet jako niezależne (?)media.

 • Media lokalne a zaangażowanie społeczne.

 • Media a popularyzacja i rozumienie nauki. Przeciwdziałanie fake news.

 • Zaufanie do wiedzy eksperckiej w prezentacji problemów naukowych/technologicznych.

 • Prawo autorskie a otwarte licencje. Dostęp do „wolnego oprogramowania”.

 • Jak zdefiniowałbyś prywatność?

 • Prywatność danych zebranych o ludziach podczas surfowania w Internecie jako towar. Zabezpieczanie, ochrona prawna, kupowanie danych.

 • Prywatność związana z firmami prywatnymi a prywatność agend rządowych.

 • Ruch samochodowy w miastach (dylematy decyzyjne władz lokalnych, konflikty użytkowników przestrzeni miejskiej, względy ekologiczne).

 • Zrównoważone życie w mieście (kto decyduje o rozwoju, rola obywateli w podejmowaniu decyzji, negocjacje społeczne).

 • Bezpieczeństwo publiczne.

 • Najważniejsze współczesne problemy społeczne.