Zasady odbywania kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH w połączeniu z realizacją pracy doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie bierze udział w programie „Doktorat wdrożeniowy” od ogłoszenia przez MNiSW I-szej edycji. W trzech dotychczasowych edycjach konkursu AGH uzyskała finansowanie dla ponad 200 tematów badawczych, co stawia uczelnię w ścisłej czołówce w Polsce. Akademia będzie brała udział w kolejnych edycjach konkursu, jeżeli tylko będą one ogłoszone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Szkoła Doktorska AGH

 

Począwszy od 2019 roku (III edycja) doktoranci realizujący badania w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” kształcą się w Szkole Doktorskiej AGH (SD AGH). Szkoła przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w 4 dziedzinach i 16 dyscyplinach:

 

1)      w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

2)      w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • informatyka,
 • matematyka,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku,

 

3)      w dziedzinie nauk społecznych:

 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki socjologiczne

 

4)      w dziedzinie nauk humanistycznych:

 • nauki o kulturze i religii.

 

Kluczowym warunkiem udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy” jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, minimum na okres trwania kształcenia w szkole doktorskiej przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.

 

Powyższy warunek oznacza to, że osoba realizująca pracę doktorską w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest jednocześnie doktorantem w Szkole Doktorskiej AGH w pełnym znaczeniu tego słowa, tzn. jest zobowiązana do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zgodnie z jej Indywidualnym Planem Kształcenia (IPK) oraz realizacji Indywidualnego  Planu Badawczego (IPB).

 

Pracodawca musi być więc świadomy, że udział pracownika w programie „Doktorat wdroże­niowy” oznacza, że obciążenie pracownika związane z pracą zawodową musi uwzględniać fakt jego kształcenia w Szkole Doktorskiej. Informujemy jednocześnie, że zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie jest możliwe kształcenie doktorantów w trybie niestacjonarnym, a co za tym idzie Szkoła Doktorska AGH nie prowadzi zajęć w soboty i niedziele.

 

Program kształcenia

 

Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH trwa osiem semestrów. Okres ten można skrócić pod warunkiem zrealizowania programu kształcenia i osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się. Doktoranci w SD AGH realizują Indywidualny Plan Kształcenia oraz Indywidualny Plan Badawczy.

IPK realizowany przez Doktoranta obejmuje zajęcia w wymiarze odpowiadającym co najmniej 26 punktom ECTS, z czego co najmniej 6 punktów ECTS to zajęcia prowadzone w języku angielskim. IPK obejmuje moduły obowiązkowe: Warsztat badacza, Myślenie krytyczne - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i Seminaria doktoranckie oraz moduły obieralne wybierane przez Doktoranta. SD AGH oferuję pulę ponad 200 przedmiotów obieralnych, co umożliwia realizację modułów powiązanych z dyscypliną i tematyką prowadzonych badań naukowych.

Moduły obowiązkowe, z wyjątkiem Seminariów doktoranckich realizowane są w pierwszym roku kształcenia. Zajęcia są prowadzone blokowo i wymagają około 12 przyjazdów na AGH w trakcie pierwszego roku (większość w pierwszym semestrze). Obciążenie zajęciami w kolejnych semestrach jest zdecydowanie mniejsze i zależy w dużej mierze od tego ile i jakie moduły wybierze doktorant. Możliwa jest ponadto realizacja części zajęć zdalnie.

 

Rekrutacja 2020

 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się 6 lipca 2020 r. (rejestracja w systemie elektronicznym), a egzaminy wstępne odbędą się w pierwszej połowie września br. Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione do 20 września 2020 r.

Kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminów z dyscypliny wiodącej i języka angielskiego. Informacje o zakresie tematycznym egzaminów z poszczególnych dyscyplin są dostępne na stronie internetowej SD AGH. Możliwe jest uzyskanie zwolnienia z egzaminu z języka angielskiego na podstawie certyfikatu znajomości tego języka. Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na rok akademicki 2020/2021 określa uchwała Senatu AGH nr 24/2020, której treść dostępna jest na naszej stronie.

 

 

Współpraca w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

 

Harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentacji w ramach IV edycji uzależniony jest od terminów podanych w ogłoszeniu o uruchomieniu konkursu w 2020 r. Dołączenie tematu do wniosku AGH zależne jest od terminowego zgłoszenia zagadnienia badawczego przez pracownika naukowego będącego przyszłym promotorem kandydata na doktoranta Szkoły Doktorskiej AGH.

W następnym etapie wnioskowania, po przyjęciu kandydata do Szkoły Doktorskiej, wymagane jest dostarczenie przez doktoranta opisu planowanej pracy badawczej, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracji przedsiębiorcy o zatrudnieniu doktoranta zgodnie z wymogami konkursu.

Zgodnie z zasadami programu „Doktorat wdrożeniowy” Akademia zobowiązana jest do zawarcia z każdym z przedsiębiorców, którzy zatrudniają doktoranta, umowy ustalającej m.in.:

 1. zasady podziału praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji programu lub praw dostępu do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji programu,
 2. zasady  przenoszenia pomiędzy Akademią, a przedsiębiorcą praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem programu.

 

Na Państwa życzenie Szkoła Doktorska AGH może udostępnić wzorcową umowę, której szczegóły podlegają dalszym negocjacjom.

 

Dane kontaktowe

 

Pytania dotyczące programu „Doktorat wdrożeniowy” lub kształcenia w Szkole Doktorskie AGH prosimy kierować do Biura SD AGH  (sdbiuro@agh.edu.pl).

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest zainteresowana współpracą w dowolnej z ww. dyscyplin naukowych. W zależności od Państwa zapotrzebowania, SD AGH może umożliwić nawiązanie kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami a profesorami reprezentującymi poszczególne dyscypliny naukowe.